Szkolenia BHP 2023

16 szkoleń

Na szkoleniach BHP zostanie przekazana kompleksowa wiedza dotycząca przestrzegania zasad oraz norm bezpieczeństwa i higieny w pracy. W ofercie znajdują się szkolenia zarówno dla pracodawców, jak i pracowników z różnych dziedzin.

Szkolenia BHP 2023

Najważniejszym elementem w pracy jest jej bezpieczne i prawidłowe wykonywanie. Każdy z pracowników powinien zostać zapoznany z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) na określonym stanowisku. Odpowiednie szkolenie BHP pracownikom powinien zapewnić pracodawca zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Szkolenia BHP online 2023

Czy szkolenia BHP mogą odbywać się online w 2023?

Szkolenia w formie e-learningu w 2023 roku to dla wielu łatwy i wygodny sposób pozyskiwania wiedzy bez wychodzenia z domu. Taki sposób uczestniczenia w szkoleniu jest możliwy także dla kursów BHP, jednakże nie dla wszystkich.

To w jakich szkoleniach BHP możemy wziąć udział online określa art. 15. Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Są nimi szkolenia dla:

 • pracodawców oraz innych osób zarządzających pracownikami,
 • pracowników inżynieryjno-technicznych,
 • pracowników służby BHP,
 • pracowników administracyjno-biurowych,
 • innych pracowników, którzy są narażeni na czynniki szkodliwe dla zdrowia.

Kto może prowadzić szkolenia BHP?

Szkolenia BHP 2023 muszą przeprowadzać osoby z odpowiednimi uprawnieniami, doświadczeniem zawodowym, tak aby zapewnić właściwą realizację omawianego programu szkolenia.

Instruktaż ogólny mogą przeprowadzić:

 • pracownicy służby BHP,
 • osoby wykonujące zadania służby BHP w danym przedsiębiorstwie/u pracodawcy,
 • osoba wyznaczona przez pracodawcę, posiadająca wiedzę i umiejętności, które zapewnią właściwą realizację programu szkolenia. Osoba wyznaczona musi posiadać aktualne zaświadczenie o ukończeniu odpowiedniego szkolenia BHP.

Instruktaż stanowiskowy mogą przeprowadzić:

 • osoby kierujące pracownikami wyznaczone przez pracodawcę,
 • pracodawcy, jeśli posiadają odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje. Dodatkowo są przeszkoleni z metod prowadzenia wspomnianego instruktażu.

Kto może organizować szkolenia BHP?

Szkolenia BHP mogą zostać realizowane przez pracodawcę i/lub jednostkę organizacyjną, która prowadzi działalność szkoleniową w dziedzinie BHP.

Jednostki organizacyjne, które mogą organizować i realizować szkolenia BHP szczegółowo określa rozporządzenie MEN z dnia 21 lipca 2017 r.

Jednostki szkoleniowe prowadzące działalność szkoleniową w dziedzinie BHP są uprawnione do przeprowadzania szkoleń dla pracodawców, pracowników służb BHP oraz wykładowców i instruktorów z tematyki BHP.

Warsztaty BHP 2023

Szkolenia BHP a obowiązki organizatora

Organizator szkolenia BHP powinien zapewnić uczestnikom odpowiednie warunki lokalowe oraz dydaktyczne, dzięki którym szkolenie przebiegnie w sposób profesjonalny i zapewni możliwość zdobycia i utrwalenia niezbędnej wiedzy.

Właściwa realizacja szkolenia odbywa się w szczególności przez przygotowanie określonego programu szkoleniowego dla danej grupy (w zależności od stanowiska).

Zapewnienie odpowiedniej kadry dydaktycznej jest kolejnym obowiązkiem, który musi spełnić organizator szkoleń BHP. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji również należy do obowiązków organizatora. Przez niezbędną do prawidłowego przebiegu szkolenia dokumentację rozumie się:

 • opracowanie programu szkolenia, według którego prowadzone jest szkolenie,
 • prowadzenie dzienników zajęć,
 • sporządzanie protokołów przebiegu egzaminu,
 • prowadzenie rejestru zaświadczeń.

Akty prawne regulujące szkolenia BHP

Obowiązek zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz systematyczne przeprowadzanie szkoleń w tym zakresie na pracodawcę nakłada kodeks pracy.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy szczegółowo określa kwestię związaną z przeprowadzaniem odpowiednich szkoleń.

W rozporządzeniu szczegółowo zostały określone zasady przeprowadzania szkoleń oraz wymogi, które należy spełnić, aby szkolenie jak najlepiej przygotowało pracowników do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Rozporządzenie szczegółowo określa:

 • zasady i zakres szkolenia,
 • wymagania dotyczące programu szkolenia i jego realizacji,
 • udokumentowania szkolenia,
 • sytuację, w których pracownik może zostać zwolniony z obowiązku odbycia szkolenia BHP.

Co grozi za nieprzestrzeganie zasad BHP?

Wysokość kar uregulowana jest przepisami prawa, kary nakładane za nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wahają się od 1 000 do 30 000 złotych.

Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy zawiera informację, że powyższe kwoty mogą ulec podwyższeniu w przypadku osób, które nie dopełniają swoich obowiązków kilkukrotnie, np. jeśli osoba nie odbyła wymaganego szkolenia w odpowiednim terminie po raz drugi.

Przedsiębiorcy otrzymują każdorazowo karę w wysokości 10 000 złotych w przypadku zaniedbań związanych z organizacją i przeprowadzeniem szkoleń BHP dla pracowników. Maksymalna kwota grzywny może wynieść 50 000 złotych w przypadku pracodawcy.

W przypadku osób prawnych, które nie posiadają osobowości prawnej, maksymalna kara może wynieść nawet 200 000 złotych.

Rodzaje szkoleń BHP 2023

Szkolenie wstępne BHP 2023

Szkolenia wstępne ogólne BHP zwane również instruktażem ogólnym przeprowadzane jest według wcześniej określonych programów, które opracowywane są dla każdej, poszczególnej grupy stanowisk. Szkolenie wstępne BHP podzielone jest na instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy.

Instruktaż ogólny

Instruktaż ogólny jak sama nazwa wskazuje, jest szkoleniem, które mają zapoznać nowych pracowników z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Podczas instruktażu pracownicy zapoznawani są z najważniejszymi kwestiami BHP znajdującymi się w Kodeksie pracy.

Szkolenie zapewnia również zapoznanie się z ogólnymi zasadami BHP przyjętymi w danym przedsiębiorstwie, zapoznaniem z regulaminem pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Kto powinien odbyć instruktaż ogólny?

Instruktaż ogólny powinien zostać przeprowadzony przed rozpoczęciem pracy i dopuszczeniem do wykonywania obowiązków. Taki instruktaż powinni odbyć:

 • uczniowie, którzy uczestniczą w praktykach,
 • nowi pracownicy,
 • studenci odbywający praktykę w ramach studiów.

Instruktaż stanowiskowy

Instruktaż stanowiskowy przeprowadzany jest dla uczestników w celu jak najlepszego zapoznania z konkretnym stanowiskiem pracy i obowiązującymi na nim zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Podczas szkolenia pracownik zostaje wnikliwie zapoznany z czynnikami środowiska pracy, występującymi na nich zagrożeniami i ryzykiem zawodowym.

Podczas instruktażu stanowiskowego omawiane zostają również środki ochrony przed zagrożeniami, tak aby pracownik był świadomy możliwości ich wystąpienia.

Dowiedz się czym jest oraz kogo dotyczy instruktaż stanowiskowy z artykułu: https://star.edu.pl/bhp-instruktaz

Kto powinien odbyć instruktaż stanowiskowy

Instruktaż stanowiskowy przeprowadzany jest przez odpowiednią osobę przed rozpoczęciem wykonywania pracy na określonym stanowisku. Odbycie instruktażu stanowiskowego dotyczy:

 • studentów i/lub uczniów odbywających praktykę w ramach kształcenia,
 • pracowników stanowisk robotniczych,
 • pracowników, którzy mogą zostać narażeni na działanie czynników uciążliwych, szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych,
 • pracowników, którzy zostają przeniesieni na inne stanowisko wskazane w pkt. 2 i 3.

W przypadku osób wykonujących pracę na kilku stanowiskach powinny one odbyć instruktaż stanowiskowy dla każdego stanowiska pracy.

Kiedy należy ponawiać instruktaż stanowiskowy?

Instruktaż stanowiskowy należy ponawiać jeśli na danym stanowisku doszło do zmian warunków techniczno-organizacyjnych. Przez zmiany warunków techniczno-organizacyjnych rozumie się:

 • wprowadzenie zmian w procesach technologicznych,
 • wprowadzenie nowych lub zamiennych maszyn i urządzeń dla danego stanowiska pracy,
 • wprowadzenie do stosowania substancji o działaniach szkodliwych dla zdrowia i/lub niebezpiecznych,
 • wprowadzenie zmian organizacji pracy na danym stanowisku.

Podczas wystąpienia zmian pracownik obowiązkowo musi odbyć ponowny instruktaż stanowiskowy przygotowujący go do pracy na stanowisku po wprowadzonych zmianach.

Dokładna tematyka instruktażu oraz czas jego trwania ustalany jest indywidualnie w zależności od zakresu i rodzaju wprowadzonych zmian.

Szkolenie okresowe BHP 2023

Szkolenie okresowe BHP jest powtórzeniem i uzupełnieniem wiedzy nabytej podczas szkoleń wstępnych BHP. Głównymi celami szkoleń okresowych jest aktualizacja wiedzy i umiejętności w zakresie przestrzegania obowiązujących zasad BHP.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, szkoleniom okresowym podlegają pracownicy zajmujący stanowiska:

Szkolenia okresowe z zakresu BHP online muszą odbywać wszyscy pracownicy bez wyjątku. Szkolenia należy powtarzać regularnie co 3, 5 lub 6 lat – w zależności od stanowiska, na którym pracuje dana osoba:

Nowo zatrudnione osoby muszą również odbyć szkolenie BHP. Pracodawcy mają obowiązek zorganizować i przeprowadzić szkolenia BHP w ciągu 12 miesięcy od dnia zatrudnienia pracowników.

Wyjątek stanowi kadra kierownicza, która musi odbyć szkolenie w ciągu 6 miesięcy od dnia zatrudnienia. Okres, w którym pracownicy muszą odbyć szkolenie wynika z obowiązujących przepisów.

Możliwość zwolnienia ze szkolenia okresowego istnieje w przypadku, gdy nowo zatrudnieni pracownicy:

 • przedstawią dokument – aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia okresowego u innego pracodawcy. Warunkiem jest również zachowanie okresu odbycia szkolenia;
 • odbyli szkolenie okresowe dotyczące zatrudnienia na innym stanowisku, jeśli program uwzględnia zakres tematyczny wymagany programem szkolenia okresowego obowiązującego na nowym stanowisku pracy;

Formy prowadzenia szkoleń BHP

Szkolenia wstępne BHP

Instruktaż wstępny ogólny

Szkolenie przeprowadza się przed rozpoczęciem wykonywania przez pracownika pracy na określonym stanowisku. Kurs przeprowadzany zostaje w formie instruktażu zgodnie z programem opracowanym przez organizatora szkolenia.

Przeprowadzając szkolenie organizator uwzględnia stosowanie odpowiednich środków dydaktycznych, takich jak:

 • tablice,
 • filmy,
 • folie do wyświetlania informacji,
 • środki do udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Instruktaż wstępny stanowiskowy

Szkolenie przeprowadzane jest w formie instruktażu na stanowisku pracy, na którym zostanie zatrudniony pracownik. Szkolenie odbywa się zgodnie z programem opracowanym przez organizatora.

Etapy szkolenia:

 • rozmowa wstępna pracownika z instruktorem,
 • omówienie i pokaz przez instruktora procesu pracy, który ma zostać realizowany przez pracownika,
 • próbne wykonywanie procesu pracy z uwzględnieniem przez pracownika uwag od instruktora,
 • wykonywanie procesu pracy przez instruowanego pod nadzorem instruktora,
 • ocena instruktora dotycząca sposobu wykonywania pracy przez instruowanego.

Jeśli pracownik zatrudniony jest i wykonuje pracy na kilku stanowiskach, instruktaż powinien obejmować wszystkie rodzaje prac, które będą w zakresie obowiązków osoby instruowanej.

Czas realizacji szkolenia oraz jego poszczególnych części powinien zostać dostosowany do stażu pracy oraz zagrożeń występujących przy wykonywanej pracy i dotychczasowego przygotowania zawodowego pracownika.

Szkolenie okresowe BHP

Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Szkolenie zorganizowane powinno zostać w formie instruktażu na podstawie programu, który został przygotowany przez organizatora szkolenia.

Instruktaż powinien odbywać się na stanowisku pracy, w formie wykładu, pogadanki, udostępnienia filmu i omówienia charakterystycznych przyczyn i okoliczności wypadków na omawianym stanowisku pracy.

Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych oraz innych kwalifikujących się zgodnie z przepisami do tej grupy

Szkolenie powinno zostać zorganizowane w formie:

 • seminarium,
 • kursu,
 • samokształcenia kierowanego.

Szkolenia odbywają się na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia. Przeprowadzając szkolenie organizator uwzględnia stosowanie odpowiednich środków dydaktycznych, takich jak:

 • tablice,
 • filmy,
 • folie do wyświetlania informacji,
 • środki do udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Pracownicy odbywania szkolenia w formie samokształcenia kierowanego, uczestnicy powinni mieć zapewnione odpowiednie materiały dydaktyczne, które w sposób przystępny pozwolą przyswoić wiadomości i umiejętności zawarte w programie szkolenia.

Szkolenie okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

Szkolenie powinno zostać zorganizowane w formie:

 • seminarium,
 • kursu,
 • samokształcenia kierowanego.

Szkolenia odbywają się na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia. Przeprowadzając szkolenie organizator uwzględnia stosowanie odpowiednich środków dydaktycznych, takich jak:

 • tablice,
 • filmy,
 • folie do wyświetlania informacji,
 • środki do udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Pracownicy odbywania szkolenia w formie samokształcenia kierowanego, uczestnicy powinni mieć zapewnione odpowiednie materiały dydaktyczne, które w sposób przystępny pozwolą przyswoić wiadomości i umiejętności zawarte w programie szkolenia.

Szkolenie okresowe dla służb BHP oraz osób wykonujących zadania tych służb

Szkolenie powinno zostać zorganizowane w formie:

 • seminarium,
 • kursu,
 • samokształcenia kierowanego.

Szkolenia odbywają się na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia. Przeprowadzając szkolenie organizator uwzględnia stosowanie odpowiednich środków dydaktycznych, takich jak:

 • tablice,
 • filmy,
 • folie do wyświetlania informacji,
 • środki do udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Pracownicy odbywania szkolenia w formie samokształcenia kierowanego, uczestnicy powinni mieć zapewnione odpowiednie materiały dydaktyczne, które w sposób przystępny pozwolą przyswoić wiadomości i umiejętności zawarte w programie szkolenia.

Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych

Szkolenie powinno zostać zorganizowane w formie:

 • seminarium,
 • kursu,
 • samokształcenia kierowanego.

Szkolenia odbywają się na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia. Przeprowadzając szkolenie organizator uwzględnia stosowanie odpowiednich środków dydaktycznych, takich jak:

 • tablice,
 • filmy,
 • folie do wyświetlania informacji,
 • środki do udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Pracownicy odbywania szkolenia w formie samokształcenia kierowanego, uczestnicy powinni mieć zapewnione odpowiednie materiały dydaktyczne, które w sposób przystępny pozwolą przyswoić wiadomości i umiejętności zawarte w programie szkolenia.

Szkolenie dla pracodawców wykonujących zadania służb BHP

Szkolenie powinno zostać zorganizowane w formie:

 • seminarium,
 • kursu.

Podczas szkolenia należy uwzględnić część ćwiczeniową. Przeprowadzając szkolenie organizator uwzględnia stosowanie odpowiednich środków dydaktycznych, takich jak:

 • tablice,
 • filmy,
 • folie do wyświetlania informacji,
 • programy komputerowe,
 • materiały do ćwiczeń.

Uczestnicy powinni mieć zapewnione odpowiednie materiały dydaktyczne, które w sposób przystępny pozwolą przyswoić wiadomości i umiejętności zawarte w programie szkolenia.

Szkolenia BHP a obowiązki pracodawców i pracowników

Szkolenia BHP a obowiązki pracowników

Jednym z najważniejszych obowiązków pracownika jest uczestniczenie w szkoleniu i instruktażu z zakresu przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Szkolenia zakończone są egzaminami, do których obowiązkowo musi podejść osoba, która bierze udział w szkoleniu.

Sprawdź, jakie pytania mogą pojawić się na egzaminie BHP w 2023: https://star.edu.pl/bhp-egzamin

Jakie szkolenia BHP są obowiązkowe dla pracownika?

Nowy pracownik ma obowiązek uczestniczenia w szkoleniu wstępnym BHP, natomiast każdy zatrudniony już pracownik musi regularnie brać udział w szkoleniach okresowych.

Obowiązki pracodawcy w związku ze szkoleniami BHP

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie i zobowiązany jest do ochrony zdrowia i życia pracowników.

Pracodawca zobowiązany jest również ponieść wszystkie niezbędne koszty oraz zorganizować szkolenie BHP wstępne i okresowe dla pracowników, odpowiadające ich stanowiskom pracy. Kursy BHP odbywają się w czasie pracy.

Pracodawca nie może dopuścić pracownika do wykonywania pracy na danym stanowisku, jeśli ten nie posiada wymaganych kwalifikacji i odpowiedniego przeszkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na konkretnym stanowisku.

Program szkolenia

Szkolenia BHP prowadzone są według przygotowanego wcześniej przez pracodawcę lub organizatora szkolenia w porozumieniu z pracodawcą. Program szkolenia okresowego i wstępnego BHP określa czas trwania szkolenia, formę jego realizacji oraz szczegółową tematykę.

Organizatorzy szkoleń zobowiązani są do przechowywania opracowanych programów szkoleń dla poszczególnych grup (stanowisk).

Lokalizacje szkoleń

Ostrów Wielkopolski
ul. Nowa 8; (63-400)
+48 694 705 447
+48 695 457 352
biuronull@star.edu.pl
Wrocław
Poznań
Warszawa
Łódź
Kraków
Katowice
Gorzów Wielkopolski
Gdańsk
mapa polski

co nas wyróżnia

iso
kuratorium
ris
parp
orly
Z sukcesem udało nam się wdrożyć standard ISO 9001 systemu zarządzania organizacji świadczących usługi szkoleniowe. Dzięki temu spełniamy wszelkie wymagania stawiane profesjonalnej firmie szkoleniowej.
Otrzymaliśmy akredytację Kuratorium Oświaty, która gwarantuje wysoki poziom naszych kompetencji oraz spełnienie wymagań dotyczących wysokiej jakości szkoleń.
Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, dzięki któremu osoby bezrobotne i poszukujące pracy, mogą ubiegać się o finansowanie szkolenia ze środków publicznych, takich jak np. Fundusz Pracy, PFRON, fundusze pomocowe Unii Europejskiej.
Posiadamy wpis w Bazie Usług Rozwojowych, dzięki czemu udział w naszych szkoleniach może zostać dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
Otrzymaliśmy pierwsze miejsce w plebiscycie Orły Kształcenia 2019, jako firma wyznaczająca kierunek, stawiająca na rozwój i podnoszenie swoich kwalifikacji, dzięki czemu możemy sprostać wymaganiom naszych Klientów.

Zapisz się do darmowego newslettera i bądź na bieżąco z informacjami o najnowszych szkoleniach.