Kursy ADR dla kierowców 2022

Szkolenia ADR przeznaczone są dla kierowców zawodowych pracujących przy transporcie materiałów niebezpiecznych. Oferujemy kursy ADR podstawowe oraz kursy ADR specjalistyczne na cysterny.

Warszawa - 22.12.2022r.

Podstawowe informacje o szkoleniu

Liczba uczestników ograniczona
data

Kiedy?

22 grudnia, 2022
miasto

Gdzie?

Warszawa
czas trwania

Jak długo?

3 dni
cena

Cena:

599 PLN
519 PLN przy zapisie do 15.12.2022

Kogo dotyczy kurs ADR?

Kurs ADR dotyczy:

 • Kierowców zawodowych, którzy starają się uzyskać uprawnienia ADR, oraz osoby, których uprawnienia wygasły.
 • Kierowców zawodowych, którzy posiadają i chcą przedłużyć uprawnienia ADR o kolejne 5 lat. Kierowcy mogą to uczynić w ostatnim roku ważności dokumentów.

Rodzaje szkoleń ADR

Klasy szkoleń odpowiadają bezpośrednio poszczególnym klasom towarów niebezpiecznych według ADR i są następujące:

 • szkolenie ADR klasy 1 – materiały i artykuły wybuchowe,
 • szkolenie ADR klasy 2 – gazy w tym sprężone, skroplone, rozpuszczone, pod ciśnieniem, gazy i pary, gazy palne (np. butan, propan, acetylen), niepalne i nietoksyczne, mogące powodować uduszenie (np. azot, CO2), toksyczny (np. chlor, fosgen) oraz utleniacze (np. tlen),
 • szkolenie ADR klasy 3 – płyny łatwopalne,
 • szkolenie ADR klasy 4 – materiały stałe palne, łatwopalne, materiały samoreaktywne i materiały wybuchowe stałe odczulone, materiały polimeryzujące oraz substancje, które w kontakcie z wodą wydzielają gazy palne, stałe lub ciekłe substancje samoreaktywne oraz im podobne,
 • szkolenie ADR klasy 5 – środki utleniające i nadtlenki organiczne,
 • szkolenie ADR klasy 6 – substancje toksyczne i zakaźne,
 • szkolenie ADR klasy 7 – radioaktywne, materiały promieniotwórcze,
 • szkolenie ADR klasy 8 – substancje żrące,
 • szkolenie ADR klasy 9 – różne materiały i przedmioty niebezpieczne.

W Polsce kursy ADR dzielą się na dwa rodzaje: podstawowe i specjalistyczne. Z czego wyróżniamy:

 • Kurs ADR podstawowy - przewóz drogowy towarów niebezpiecznych w zakresie wszystkich klas (za wyjątkiem 1 i 7).
 • Kurs ADR specjalistyczny dla cystern – możliwość przystąpienia do szkolenia po ukończeniu szkolenia podstawowego ADR. Szkolenie obejmuje przewóz drogowy materiałów niebezpiecznych w cysternach.
 • Kurs ADR specjalistyczny klasa 1 – możliwość przystąpienia do szkolenia po ukończeniu szkolenia podstawowego ADR. Szkolenie obejmuje przewóz drogowy materiałów niebezpiecznych klasy 1 – materiały i przedmioty wybuchowe.
 • Kurs ADR specjalistyczny klasa 7 – możliwość przystąpienia do szkolenia po ukończeniu szkolenia podstawowego ADR. Szkolenie obejmuje przewóz drogowy materiałów niebezpiecznych klasy 7 – materiały promieniotwórcze.

Co zapewniamy?

Zajęcia teoretyczne – wykład

Trwające 3 dni zajęcia wykładowe, na których zostaną omówione przepisy dotyczące przewozu materiałów niebezpiecznych w transporcie drogowym, pozwolą Ci się przygotować do zdania egzaminu przygotowanego przez Urząd Marszałkowski.

Szkolenie prowadzone przez specjalistę

Kurs ADR przeprowadzony jest przez wykwalifikowanego specjalistę, dzięki któremu poszerzysz swoją wiedzę w zakresie teoretycznym, jak również praktycznym.

Egzamin Urzędu Marszałkowskiego – omówienie

Podczas szkolenia wykładowca dokładnie omówi przebieg egzaminu państwowego organizowanego przez Urząd Marszałkowski, a my pomożemy Ci w wypełnieniu niezbędnych dokumentów wymaganych przez Urząd.

Materiały dydaktyczne

W ramach szkolenia zostanie udostępniony podręcznik, który pomaga w przyswajaniu wiedzy oraz w lepszym przygotowaniu do egzaminu.

Jakie są wymagania na kursy ADR dla kierowców?

Aby uzyskać lub przedłużyć uprawnienia ADR należy spełniać poniższe wymagania:

Znak przedstawiający wiek

Minimalny wiek 21 lat

O uprawnienia ADR mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 21 rok życia.

aparat fotograficzny

Zdjęcie

Przed rozpoczęciem szkolenia kursant zobowiązany jest dołączyć fotografię do niezbędnych dokumentów.

kartki przedstawiające ustawy

Obowiązki ustawowe

Wszyscy kursanci muszą spełniać wymagania ustawy o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym.

ciężarówka

Prawo jazdy kat. B, C lub C+E

Uczestnik, który chce wziąć udział w szkoleniu ADR, musi posiadać odpowiednie uprawnienia do kierowania pojazdami.

W przypadku chęci wzięcia udziału w szkoleniu specjalistycznym ADR wymagane jest również:

osoba kreatywna, pomysłowa

Ukończenie szkolenia podstawowego ADR

Każdy uczestnik kursu specjalistycznego musi wcześniej ukończyć kurs podstawowy ADR.

97% zadowolonych klientów

Tylu naszych kursantów poleciłoby to szkolenie swoim znajomym*

*na podstawie ocen zbieranych od początku 2017 roku

Podstawowe szkolenie ADR

Jaki jest cel podstawowego szkolenia ADR?

Aby móc transportować wszelkie materiały niebezpieczne, niezbędne jest posiadanie właściwych uprawnień, stworzonych w oparciu o Międzynarodową Konwencję ADR. Uzyskanie takich uprawnień wiąże się z koniecznością odbycia odpowiedniego szkolenia oraz zdaniem egzaminu.

Kurs podstawowy ADR to absolutne minimum, które jest wymagane w przypadku przewozów materiałów niebezpiecznych. Celem szkolenia jest przekazanie kierowcom wiedzy, dotyczącej bezpiecznej jazdy z towarami mogącymi stwarzać zagrożenia dla zdrowa i życia - zarówno samych kierowców jak i innych uczestników ruchu.

Zakres tematyczny szkolenia podstawowego ADR

 • omówienie obowiązków kierowcy przewożącego materiały niebezpieczne,
 • przedstawienie najważniejszych typów zagrożeń,
 • zaprezentowanie ogólnych wymagań związanych z przewozem materiałów niebezpiecznych,
 • zapobieganie oraz stosowanie środków bezpieczeństwa w razie występowania określonych zagrożeń,
 • zagadnienia związane z odpowiedzialnością cywilną, karną i administracyjną,
 • zakazy wspólnego transportowania określonych grup towarów niebezpiecznych,
 • postępowanie w razie zaistnienia wypadku podczas przewozu materiałów niebezpiecznych, ze szczególnym uwzględnieniem pierwszej pomocy.

Ile kosztuje podstawowe szkolenie ADR?

Koszt szkolenia podstawowego ADR wynosi 599zł, w przypadku zapisu min. 7 dni przed terminem szkolenia obowiązuje cena promocyjna – 519zł.

Ile trwa szkolenie podstawowe ADR?

Szkolenie podstawowe ADR dla kierowców trwa co najmniej 24 godziny lekcyjne i kończy się przystąpieniem do egzaminu państwowego.

Egzamin po kursie podstawowym ADR

Egzamin ADR dla kursu podstawowego ma formę testu pisemnego, składającego się z 30 pytań – każdy z kursantów ma 60 minut na udzielenie odpowiedzi. Egzamin uznaje się za zaliczony, jeśli co najmniej 2/3 udzielonych odpowiedzi jest poprawna.

Szkolenie ADR na cysterny

W jakim celu powstał specjalistyczny kurs ADR na cysterny?

Transport materiałów niebezpiecznych w cysternach wymaga ukończenia odpowiedniego szkolenia. Kurs specjalistyczny ADR< w cysternach powstał z myślą o osobach chcących poszerzyć swoje kwalifikacje w tym zakresie.

Kurs ADR specjalistyczny na cysterny ma za zadanie przygotować kierowców do obowiązków związanych z przewozem drogowych materiałów niebezpiecznych w cysternach. Jednym z celów jest również omówienie istniejących zagrożeń oraz przekazanie wiedzy pozwalającej na podjęcie czynności zapobiegawczych oraz niezbędnych działań po zaistniałym wypadku.

Zakres tematyczny podejmowany podczas zajęć na szkoleniu ADR

 • omówienie przepisów, ze szczególnym naciskiem na użytkowanie pojazdów w zakresie posiadania świadectw dopuszczenia pojazdów do ruchu, odpowiednie oznakowanie tablicami i naklejkami,
 • zachowanie się pojazdów na drodze podczas przewozu materiałów niebezpiecznych,
 • przedstawienie szczególnych wymagań obowiązujących cysterny,
 • ogólne wiadomości związane z systemami napełniania i opróżniania cystern.

Ile kosztuje specjalistyczne szkolenie ADR na cysterny?

Koszt szkolenia specjalistycznego ADR na cysterny wynosi 419zł, w przypadku zapisu min. 7 dni przed terminem szkolenia obowiązuje cena promocyjna – 379zł.

Ile trwa specjalistyczne szkolenie ADR dla kierowców?

Szkolenie specjalistyczne ADR omawiające przewóz w cysternach trwa nie mniej niż 16 godzin lekcyjnych.

Egzamin po specjalistycznym kursie ADR na cysterny

Po ukończeniu kursu ADR omawiającego przewóz materiałów niebezpiecznych w cysternach następuje część egzaminacyjna - niezbędna do uzyskania uprawnień.

Egzamin ma formę testu pisemnego. Składa się z 18 pytań, zaś czas na udzielenie odpowiedzi wynosi 40 minut. Egzamin uznaje się za zaliczony, jeśli kursant udzielił co najmniej 12 poprawnych odpowiedzi. W przypadku niezdania egzaminu, zainteresowanemu przysługuje prawo do jednego egzaminu poprawkowego, w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia kursu.

Szkolenie ADR klasa 1

Jaki jest cel szkolenia specjalistycznego ADR klasy 1?

Transport materiałów grożących wybuchem jest zakazany bez posiadania koniecznych uprawnień ADR. Ukończenie kursu ADR w zakresie materiałów klasy 1 umożliwia legalne przewożenie takich ładunków. Wymagane kwalifikacje możesz uzyskać, zapisując się na specjalistyczne szkolenie ADR.

Warunkiem wymaganym przed przystąpieniem do kursu specjalistycznego ADR dla klasy 1 jest posiadanie wcześniej ukończonego szkolenia podstawowego ADR dla wszystkich klas.

Kurs ADR specjalistyczny dla klasy 1 ma za zadanie przygotować kierowców do obowiązków związanych z przewozem drogowym materiałów wybuchowych. Jednym z celów jest również omówienie istniejących zagrożeń oraz przekazanie wiedzy pozwalającej na podjęcie czynności zapobiegawczych oraz niezbędnych działań po zaistniałym wypadku.

Zakres tematyczny specjalistycznego kursu ADR dla klasy 1

 • przedstawienie zagrożeń wynikających z przewożenia materiałów wybuchowych, w tym pirotechnicznych,
 • omówienie szczególnych wymagania, z naciskiem na zakazy związane z pakowaniem i wspólnym transportem różnorodnych materiałów klasy 1.

Ile trwa szkolenie specjalistyczne ADR klasy 1?

Czas trwania kursu specjalistycznego ADR dla klasy 1 w zakresie przewozu materiałów wybuchowych to co najmniej 8 godzin lekcyjnych.

Ile kosztuje szkolenie specjalistyczne ADR klasy 1?

Koszt szkolenia specjalistycznego ADR klasy 1 wynosi 419zł, w przypadku zapisu min. 7 dni przed terminem szkolenia obowiązuje cena promocyjna – 379zł.

Egzamin po szkoleniu specjalistycznym ADR klasy 1

Egzamin ma formę testu pisemnego, składającego się z 15 pytań testowych. Udzielenie minimum 10 poprawnych odpowiedzi daje pozytywny wynik. Czas trwania egzaminu wynosi 30 minut. W przypadku wyniku negatywnego, kursant ma prawo do egzaminu poprawkowego, w ciągu 6 miesięcy od daty rozpoczęcia szkolenia.

Szkolenie ADR klasa 7

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie specjalistyczne klasy 7?

Kurs ADR specjalistyczny dla klasy 7 przeznaczony jest dla osób, chcących poszerzyć swoje uprawnienia o możliwość przewozu materiałów promieniotwórczych.

Do specjalistycznego szkolenia ADR klasy 7 mogą przystąpić wyłącznie osoby, które mają już ukończone szkolenie podstawowe ADR dla wszystkich klas.

Jaki jest cel szkolenia specjalistycznego klasy 7?

Kurs ADR specjalistyczny dla klasy 7 ma za zadanie przygotować kierowców do obowiązków związanych z przewozem drogowym materiałów radioaktywnych. Celem kursu jest omówienie istniejących zagrożeń wynikających z przewożenia towarów radioaktywnych, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków przy pracy, a także przedstawienie sposobów ich zapobiegania.

Zakres tematyczny specjalistycznego kursu ADR klasy 7

 • omówienie zasad związanych ze wspólnym pakowaniem, manipulowaniem, ładowaniem i układaniem różnych materiałów radioaktywnych,
 • prezentacje informacji dotyczących środków bezpieczeństwa i metod postępowania w razie wypadku z materiałami promieniotwórczymi,
 • przedstawienie informacji na temat specyficznych zagrożeń wynikających z promieniowania jonizującego.

Ile kosztuje szkolenie specjalistyczne ADR klasy 7?

Koszt szkolenia specjalistycznego ADR klasy 7 wynosi 419zł, w przypadku zapisu min. 7 dni przed terminem szkolenia obowiązuje cena promocyjna – 379zł.

Ile trwa szkolenie specjalistyczne ADR klasy 7?

Czas trwania kursu specjalistycznego ADR dla klasy 7 w zakresie przewozu materiałów promieniotwórczych wynosi co najmniej 8 godzin lekcyjnych.

Egzamin na ADR klasy 7

Po zakończeniu szkolenia ADR następuje egzamin w formie pytań testowych. Czas jaki kursant posiada na odpowiedź na wszystkie pytania wynosi 30 minut. Egzamin uznaje się za zaliczony, jeśli co najmniej 10 odpowiedzi na 15 pytań testowych jest poprawne. W przypadku wyniku negatywnego, kursant ma prawo do egzaminu poprawkowego – nie później niż 6 miesięcy od daty rozpoczęcia szkolenia.

Program kursów ADR

Szkolenie przygotowujące do zdania egzaminu i uzyskania uprawnień dla kierowców do przewożenia towarów niebezpiecznych (ADR) porusza następujące tematy:

Kurs ADR podstawowy

01Wymagania ogólne
 • przepisy prawne,
 • podstawowe definicje,
 • kurs dla osób zaangażowanych w przewóz towarów niebezpiecznych,
 • umowa ADR – wyłączenia stosowania przepisów.
02Rodzaje zagrożeń
 • klasyfikacja towarów niebezpiecznych,
 • nalepki i znaki – rozpoznawanie zagrożeń,
 • ochrona towarów niebezpiecznych.
03Ochrona środowiska

Informacje o kontroli przewozu odpadów oraz ochronie środowiska.

04Środki bezpieczeństwa i odpowiedzialność
 • środki bezpieczeństwa dla różnych rodzajów zagrożeń – środki zapobiegawcze,
 • odpowiedzialność kierowcy w przewozie materiałów niebezpiecznych.
05Wypadki
 • środki ochrony indywidualnej,
 • pierwsza pomoc,
 • bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
 • sprzęt ochronny oraz gaśniczy – poprawne użytkowanie.
06Oznakowanie materiałów niebezpiecznych

Nalepki ostrzegawcze oraz tablice barwy pomarańczowej – poprawne oznakowanie podczas transportu.

07Pojazd – wyposażenie i dokumentacja
 • wyposażenie techniczne – przeznaczenie oraz sposób działania,
 • wyposażenia: ochronne, przeciwpożarowe,
 • dokument przewozowy – zasady sporządzania,
 • wymagane dokumenty podczas przewozu materiałów niebezpiecznych.
08Mocowanie ładunków
 • ułożenie i manipulowanie ładunkiem,
 • załadunek i rozładunek,
 • zakazy podczas załadunku,
 • przewóz żywności – ograniczenia,
 • środki ostrożności,
 • zabezpieczanie i mocowanie ładunku,
 • obowiązujące normy i wymagania.
09Przewóz kombinowany

Informacje o przewozie kombinowanym.

10Przejazdy przez tunele
 • postępowanie w przypadku zagrożeń,
 • ograniczenia,
 • zapobieganie wypadkom,
 • postępowanie kierowców podczas przejazdu przez tunel.

Kurs specjalistyczny ADR – cysterny

01Pojazdy
 • uwzględnienie przemieszczania się ładunku podczas transportu,
 • zachowanie się pojazdów na drodze.
02Wymagania
 • wymagania techniczne pojazdów,
 • budowa cystern – wyposażenie konstrukcyjne i obsługowe,
 • cysterny i ich kody,
 • rodzaje badań cystern i ich terminy.
03Napełnianie i opróżnianie cystern

Wiadomości dotyczące systemów napełniania i opróżniania cystern.

04Przepisy dotyczące używania pojazdów
 • pojazd ADR – świadectwa dopuszczania pojazdu,
 • oznakowanie – tablice barwy pomarańczowej,
 • nalepki ostrzegawcze – poprawne umieszczanie,
 • znaki dopuszczenia.

Kurs specjalistyczny ADR – klasa 1 (materiały wybuchowe)

01Zagrożenia

Stwarzane zagrożenia podczas transportu materiałów i przedmiotów wybuchowych.

02Zakazy

Zakazy obejmujące wspólny załadunek różnych materiałów i przedmiotów klasy 1.

03Wymagania dotyczące pojazdów
 • przepisy dotyczące materiałów i przedmiotów promieniotwórczych,
 • nalepki ostrzegawcze – poprawne umieszczanie,
 • tablice barwy pomarańczowej – poprawne oznakowanie,
 • dopuszczenie pojazdu ADR – świadectwo.

Kurs specjalistyczny ADR – klasa 7 (materiały promieniotwórcze)

01Zagrożenia

Zagrożenia związane z promieniowaniem jonizującym.

02Mocowanie ładunków

Wymagania związane z pakowaniem, ładowaniem, manipulowaniem oraz układaniem materiałów promieniotwórczych.

03Przepisy szczególne

Umieszczanie tablic barwy pomarańczowej, prawidłowe oznakowanie nalepkami ostrzegawczymi dotyczące materiałów promieniotwórczych.

04Środki bezpieczeństwa

Szczególne środki bezpieczeństwa, które należy podjąć w razie wypadku z materiałem promieniotwórczym.

Jakość potwierdzona przez:

ikona ikona ikona

Uprawnienia ADR

Zaświadczenie

Po ukończonym szkoleniu i zdanym egzaminie otrzymuje się zaświadczenie ADR. Zaświadczenie wymagane jest i jednocześnie uprawnia do przewozu materiałów i towarów niebezpiecznych.

Brak uprawnień ADR

Brak posiadania stosownych uprawnień podczas transportu może skutkować karami finansowymi nałożonymi na przedsiębiorstwo, jak i kierowcę.

Przedłużanie uprawnień ADR

Każdy kierowca posiadający już uprawienia do przewozu materiałów niebezpiecznych musi okresowo przedłużyć ich ważność. Wg ustawy musi to zrobić przed upływem 5 lat od daty uzyskania certyfikatu. W tym celu należy odbyć szkolenie doskonalące.

Obowiązkiem jest odbycie szkolenia podstawowego ADR dla wszystkich klas (w wymiarze 16 godzin lekcyjnych). Dodatkowo można przystąpić do szkoleń specjalistycznych:

 • kursu ADR na cysterny – w wymiarze 8 godzin lekcyjnych,
 • kursu ADR dla klasy 1 (materiały wybuchowe) – w wymiarze 5 godzin lekcyjnych,
 • kursu ADR dla klasy 7 (materiały promieniotwórcze) – w wymiarze 5 godzin lekcyjnych.
nocleg
W przypadku szkolenia stacjonarnego, istnieje możliwość rezerwacji noclegu.

Również w tej tematyce

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest ADR dla kierowców?

ADR to międzynarodowa konwencja, która została sporządzona w Genewie w 1957r. Umowa ta dotyczy przewozu towarów i materiałów niebezpiecznych w transporcie drogowym.

Co podlega pod ADR?

W umowie ADR zostało wyróżnione 13 klas materiałów, które zostały zaklasyfikowane jako niebezpieczne. Należą do nich m.in. materiały trujące, samozapalne, samoreaktywne, wybuchowe, żrące itd.

Czy trzeba być obecnym na szkoleniu ADR dla kierowców?

Tak, szkolenie ADR dla kierowców jest szkoleniem obowiązkowym i aby podejść do egzaminu należy być obecnym w całym kursie.

Czy szkolenie ADR dla kierowców można odbyć w formie online?

Nie, szkolenia nie można przeprowadzić w formie online, co wynika z aktualnie obowiązujących przepisów.

Ile muszę mieć lat aby podejść do kursu ADR dla kierowców?

Podejść do kursu i egzaminu może osoba, która posiada co najmniej 21 lat oraz prawo jazdy kat. B, C bądź C+E.

Jak wygląda egzamin na ADR dla kierowców?

Egzamin w formie testu pisemnego odbywa się w ośrodku szkoleniowym i przeprowadzony jest przez komisję powołaną z Urzędu Marszałkowskiego. Koszt egzaminu a co za tym idzie wydanie zaświadczenia bądź wtórnika zaświadczenia ADR to 50,50 PLN.

Pytania dotyczące kursu

Zapytaj o to szkolenie

zapytaj o szkolenie
Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące kursu, napisz do nas, odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.
lub
+48 694 705 447
pozostało 600 znaków

Najbliższe terminy szkoleń

Zapis możliwy jest najpóźniej 2 dni przed danym terminem.

Niższa cena obowiązuje w przypadku zapisu na minimum tydzień przed terminem szkolenia.

Jeśli żaden z poniższych terminów Ci nie odpowiada, zapytaj nas o inne terminy.

miasto

Gdzie?

Warszawa

Liczba uczestników ograniczona
data

Kiedy?

22.12.2022r.
czas trwania

Jak długo?

3 dni
cena

Cena

599 PLN
519 PLN przy zapisie do 15.12.2022
miasto

Gdzie?

Radom

Liczba uczestników ograniczona
data

Kiedy?

29.12.2022r.
czas trwania

Jak długo?

3 dni
cena

Cena

599 PLN
519 PLN przy zapisie do 22.12.2022
miasto

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski

Liczba uczestników ograniczona
data

Kiedy?

12.01.2023r.
czas trwania

Jak długo?

3 dni
cena

Cena

599 PLN
519 PLN przy zapisie do 05.01.2023
miasto

Gdzie?

Radom

Liczba uczestników ograniczona
data

Kiedy?

19.01.2023r.
czas trwania

Jak długo?

3 dni
cena

Cena

599 PLN
519 PLN przy zapisie do 12.01.2023
miasto

Gdzie?

Warszawa

Liczba uczestników ograniczona
data

Kiedy?

26.01.2023r.
czas trwania

Jak długo?

3 dni
cena

Cena

599 PLN
519 PLN przy zapisie do 19.01.2023
miasto

Gdzie?

Radom

Liczba uczestników ograniczona
data

Kiedy?

09.02.2023r.
czas trwania

Jak długo?

3 dni
cena

Cena

599 PLN
519 PLN przy zapisie do 02.02.2023
miasto

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski

Liczba uczestników ograniczona
data

Kiedy?

09.02.2023r.
czas trwania

Jak długo?

3 dni
cena

Cena

599 PLN
519 PLN przy zapisie do 02.02.2023
miasto

Gdzie?

Warszawa

Liczba uczestników ograniczona
data

Kiedy?

16.02.2023r.
czas trwania

Jak długo?

3 dni
cena

Cena

599 PLN
519 PLN przy zapisie do 09.02.2023

Szkolenie zwolnione z VAT. Cena za 1 os. W przypadku niewystarczającej liczby uczestników, termin danego kursu może zostać odwołany. O takim fakcie będziemy informować uczestników indywidualnie.

Podstawowe informacje o szkoleniu

Liczba uczestników ograniczona
data

Kiedy?

22 grudnia, 2022
miasto

Gdzie?

Warszawa
czas trwania

Jak długo?

3 dni
cena

Cena:

599 PLN
519 PLN przy zapisie do 15.12.2022

Formularz zapisowy

Wybierz zakres szkolenia
Zapisujesz się na:
Termin i miejsce szkolenia:

Dane osobowe

Dane adresowe

Rezerwacja noclegu (cena od 110 do 250 PLN / dobę)

Faktura

Akceptacja zasad

W formularzu znajdują się błędy zaznaczone na czerwono.
Popraw je a następnie wyślij ponownie.

Lokalizacje szkoleń

Ostrów Wielkopolski
ul. Nowa 8; (63-400)
+48 694 705 447
+48 695 457 352
biuronull@star.edu.pl
Wrocław
Poznań
Warszawa
Łódź
Kraków
Katowice
Gorzów Wielkopolski
Gdańsk
mapa polski

co nas wyróżnia

iso
kuratorium
ris
parp
orly
Z sukcesem udało nam się wdrożyć standard ISO 9001 systemu zarządzania organizacji świadczących usługi szkoleniowe. Dzięki temu spełniamy wszelkie wymagania stawiane profesjonalnej firmie szkoleniowej.
Otrzymaliśmy akredytację Kuratorium Oświaty, która gwarantuje wysoki poziom naszych kompetencji oraz spełnienie wymagań dotyczących wysokiej jakości szkoleń.
Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, dzięki któremu osoby bezrobotne i poszukujące pracy, mogą ubiegać się o finansowanie szkolenia ze środków publicznych, takich jak np. Fundusz Pracy, PFRON, fundusze pomocowe Unii Europejskiej.
Posiadamy wpis w Bazie Usług Rozwojowych, dzięki czemu udział w naszych szkoleniach może zostać dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
Otrzymaliśmy pierwsze miejsce w plebiscycie Orły Kształcenia 2019, jako firma wyznaczająca kierunek, stawiająca na rozwój i podnoszenie swoich kwalifikacji, dzięki czemu możemy sprostać wymaganiom naszych Klientów.

Zapisz się do darmowego newslettera i bądź na bieżąco z informacjami o najnowszych szkoleniach.