Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy KPP

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy kierowany jest do służb bezpośrednio współpracujących z Pogotowiem Ratunkowym na miejscu wypadku, działających w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym: strażaków, ratowników Pogotowia Ratunkowego, ratowników TOPR oraz GOPR.

Informacje o szkoleniu

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy
Cena brutto:
799 PLN
Czas trwania:
66h
Brak terminu szkolenia

Celem kształcenia jest przygotowanie ratowników jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji ratowniczych, w tym w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.

Szczegółowym celem kształcenia są utrwalenie podstawowej wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy, zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość udzielonej pomocy oraz kształtowanie właściwej postawy etycznej osób podejmujących czynności ratunkowe.


program szkolenia

Program szkolenia

 • Organizacja ratownictwa medycznego - podstawy prawne.
 • Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia.
 • Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu.
 • Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz Szczegółowe.
 • Poszkodowany nieprzytomny.
 • Resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne).
 • Zasady defibrylacji poszkodowanego metoda półautomatyczna i automatyczna.
 • Wstrząs.
 • Inne stany nagłe — drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie.
 • Urazy mechaniczne i obrażenia — złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn.
 • Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe, akty terroru.
 • Taktyka działań ratowniczych — zdarzenie masowe, mnogie, pojedyncze, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka.
 • Ewakuacja ze strefy zagrożenia.
 • Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych.
 • Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych.
organizacja szkolenia

Organizacja szkolenia

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy prowadzony jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, przygotowanego na podstawie art.13 ust. 8 ustawy z dnia 8 września o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Po zakończonym szkoleniu następuje egzamin, do którego przystąpić może osoba, która spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:

 • Odbyła wszystkie zajęcia teoretyczne i praktyczne objęte programem kursu,
 • Posiada zaświadczenie, które utraciło ważność, oraz jest zatrudniona w jednostkach współpracujących z systemem, o których mowa w art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, zwanej dalej ustawą, lub pełni w nich służb, lub jest ich członkiem.

Uczestnik, który odbył kurs i zdał egzamin z wynikiem pozytywnym z zakresu wiedzy i umiejętności objętej programem szkolenia otrzymuje od kierownika podmiotu prowadzącego kurs zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskuje tytuł ratownika.

Egzamin

Egzamin przeprowadzany jest z zakresu wiedzy i umiejętności objętych ramowym programem kursu.

Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie testu, ujętego w kartę testową, składającego się z zestawu 30 zadań testowych wybranych przez komisję spośród zadań testowych opracowanych przez Centrum Egzaminów Medycznych. Podstawą do zaliczenia egzaminu teoretycznego jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na co najmniej 90 % zadań testowych zawartych w karcie testowej.

Pozytywny wynik egzaminu teoretycznego stanowi warunek konieczny dopuszczenia do egzaminu praktycznego.

Egzamin praktyczny obejmuje wykonanie przez osobę zdającą:

 • Dwóch losowo wybranych zadań egzaminacyjnych sprawdzających praktyczne postępowanie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy.
 • Resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomie z elektronicznym monitorowaniem i ocena wykonywanych czynności wraz z możliwością wydruku danych.

Formularz zapisowy

Zapisujesz się na:
Termin i miejsce szkolenia:

Dane osobowe

Dane adresowe

Rezerwacja noclegu (cena od 50 PLN / dobę)

Faktura

Akceptacja zasad

W formularzu znajdują się błędy zaznaczone na czerwono.
Popraw je a następnie wyślij ponownie.

Lokalizacje szkoleń

Ostrów Wielkopolski
ul. Radłowska 40; (63-400)
+48 694 705 447
ostrownull@star.edu.pl
Wrocław
ul. Chełmońskiego 12; (51-630)
+48 695 457 352
wroclawnull@star.edu.pl

a także:

Poznań
Warszawa
Łódź
mapa polski