§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin jest wzorcem umownym i określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika. Warunkiem świadczenia Usług jest przeczytanie i akceptacja postanowień Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 20 lutego 2018r.
 3. Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć w następujący sposób:
  1. Organizator szkolenia / Usługodawca - Star spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (63-400), ul. Nowa 8, numer NIP: 6222802944, numer REGON: 366864688, email: biuro@star.edu.pl (dalej jako Usługodawca), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy - Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu. IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000670120,
  2. Uczestnik / Zamawiający – osoba lub firma zamawiająca szkolenie,
  3. Koordynator szkolenia – osoba nadzorująca szkolenie ze strony Organizatora
  4. Regulamin – niniejszy dokument,
  5. Serwis – https://star.edu.pl,
  6. Formularz – formularz zapisowy na szkolenie dostępny w Serwisie,
  7. Usługa – usługa szkoleniowa lub doradcza świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika zgodnie z przepisami prawa oraz na zasadach określonych w Regulaminie,
  8. Firma – osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą albo osoba fizyczna reprezentująca osobę prawną bądź jednostkę organizacyjną nie posiadająca osobowości prawnej, która zgodnie z prawem jest zdolna do zawarcia Umowy z Usługodawcą,
  9. Osoba prywatna – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła Umowę niezwiązaną z prowadzoną przez tę osobę działalnością gospodarczą albo wykonywanym zawodem (konsument),
  10. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnych niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

§2 Rodzaje szkoleń

 1. Usługodawca organizuje szkolenia otwarte, zamknięte, konsultacje indywidualne oraz usługi doradcze w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń oraz terminarzu szkoleń, dostępnym pod adresem: https://star.edu.pl.
 2. Terminy szkoleń indywidualnych oraz zamkniętych ustalamy zgodnie z preferencjami Uczestnika.
 3. Szkolenia mogą odbywać się w formie wykładów, warsztatów komputerowych, paneli dyskusyjnych oraz zajęć praktycznych.
 4. Oferta szkolenia określa zakres tematyczny szkolenia, program, termin, miejsce oraz cenę szkolenia.
 5. Uczestnikiem szkolenia może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia. W przypadku osób młodszych niezbędne jest złożenie u Organizatora szkolenia zgody rodzica lub prawnego opiekuna.

§3 Organizacja szkolenia

 1. Organizator zobowiązuje się do:
  1. Zapewnienia kadry dydaktycznej odpowiedniej do przeprowadzenia szkolenia.
  2. Zapewnienia bazy dydaktycznej. W przypadku szkoleń realizowanych dla grup zorganizowanych obowiązują indywidualne ustalenia.
  3. Poinformowania uczestników szkolenia o miejscu, terminie i godzinie rozpoczęcia kursu.
  4. Przeprowadzenia szkolenia zgodnie z jego programem i wytycznymi szkolenia.
 2. Szkolenie rozpoczyna się punktualnie w wyznaczonym miejscu o określonej godzinie.
 3. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do punktualnego stawienia się w wyznaczonym terminie i miejscu. W przypadku rażącego spóźnienia lub stawienia się w połowie szkolenia, Koordynator szkolenia ma prawo nie wpuścić Uczestnika na szkolenie. Uczestnikowi nie przysługuje wtedy zwrot wpłaconej kwoty za szkolenie.
 4. Koordynator szkolenia na początku sprawdza imienną listę obecności. Lista ta może być sporządzona w wersji papierowej jak i elektronicznej.
 5. Niedozwolone jest uczestnictwo w szkoleniu oraz przebywanie w miejscu szkolenia osób zakłócających zasady współżycia społecznego, oraz pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Osoby te mogą zostać usunięte z terenu firmy.
 6. Na szkoleniu przebywać mogą wyłącznie osoby zapisane na szkolenie. Osoby postronne nie będą wpuszczane.

§4 Zawartość szkolenia

 1. W ramach udziału w szkoleniu Uczestnik może otrzymać materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie/certyfikat potwierdzające udział w szkoleniu, a także może mieć zapewniony posiłek (poczęstunek w ramach przerwy kawowej), zgodnie z ofertą szkolenia.
 2. Uczestnik może (w wybranych szkoleniach) wybrać dodatkowe opcje takie jak m. in. przesłanie zaświadczenia pocztą, organizacja lunchu lub inne. Są one dodatkowo płatne, o czym Uczestnik zostaje poinformowany w chwili dokonywania zgłoszenia.
 3. Uczestnik ma możliwość uzyskania faktury za opłatę za szkolenie. Aby otrzymać fakturę należy zgłosić ten fakt Usługodawcy przed szkoleniem.

§5 Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest dostępność wolnych miejsc oraz zapis Uczestnika na szkolenie poprzez Formularz dostępny w Serwisie. Przesłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa zawartych w niniejszym regulaminie.
 2. Zamawiający wyraża zgodę i upoważnia Usługodawcę do nieodpłatnego i nieograniczonego w czasie umieszczania nazwy, oznaczeń i logo/znaku towarowego Zamawiającego na stronie internetowej Usługodawcy oraz materiałach reklamowych i handlowych Usługodawcy. Zamawiający może cofnąć zgodę w każdym czasie mocą oświadczenia woli złożonego na piśmie pod rygorem nieważności.
 3. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, jeżeli lista uczestników jest już zamknięta lub w przypadku niezgłoszenia się przewidywanej, minimalnej ilości osób.
 4. Przyjęcie zgłoszenia potwierdzane jest w postaci wiadomości e-mail, przesyłanej na adres email podany przez Uczestnika w Formularzu.

§6 Płatności i ceny

 1. Płatności za szkolenie należy dokonać przelewem na podany numer konta na podstawie faktury pro forma wystawionej przez Usługodawcę przed rozpoczęciem szkolenia.
 2. W szczególnych i indywidualnie uzgodnionych przypadkach Organizator szkolenia może wyrazić zgodę na płatność gotówką. Szczegółowe warunki płatności są określane indywidualnie.
 3. Płatności za szkolenie (z wyłączeniem płatności gotówką) należy dokonać najpóźniej 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem szkolenia.
 4. Ceny szkoleń podane są w złotych polskich (PLN) i są cenami netto (nie zawierają podatku VAT), chyba że oferta danego szkolenia dostępna w Serwisie jasno stanowi, iż dane szkolenie jest zwolnione z podatku VAT. Wtedy obowiązującą ceną jest cena brutto.
 5. Ceny szkoleń obejmują koszty poniesione na organizację szkolenia. Ceny nie obejmują dojazdu, noclegu ani wyżywienia, chyba, że znajdują się one w ofercie szkolenia.
 6. Cena podana w Serwisie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Zamawiającego. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych szkoleń nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych przez Usługodawcę zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych lub wyprzedażowych.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany cen szkoleń znajdujących w Serwisie, wprowadzania nowych szkoleń do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa.
 8. Informacje umieszczone w Serwisie nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.

§7 Opieka poszkoleniowa

 1. Po ukończeniu szkolenia, Zamawiającemu przysługuje opieka poszkoleniowa. W trakcie opieki poszkoleniowej, każdy uczestnik szkolenia ma możliwość kontaktu z trenerem, w celu pogłębienia wiedzy dotyczącej tematu szkolenia, w którym uczestniczył.
 2. Opieka poszkoleniowa może odbywać się, w zależności od preferencji Zamawiającego:
  1. w siedzibie firmy - w dni robocze, w godzinach otwarcia biura, przez dwie godziny w ustalonym wcześniej terminie,
  2. poprzez konsultacje mailowe. Zamawiający wysyła uprzednio wiadomość na adres: biuro@star.edu.pl, przedstawiając swój problem dotyczący tematu szkolenia. Zamawiający w razie wyboru tej formy opieki poszkoleniowej ma możliwość dwukrotnego z niej skorzystania,
  3. telefonicznie po ówczesnym ustaleniu terminu. Zamawiający w razie wyboru tej formy opieki poszkoleniowej również ma możliwość dwukrotnego z niej skorzystania.

§8 Rezygnacja z uczestnictwa – odstąpienie od umowy

 1. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu lub przepisanie się na inny termin należy zgłosić Organizatorowi wyłącznie drogą e-mailową na adres: biuro@star.edu.pl pod rygorem nieważności. Uczestnik powinien oczekiwać potwierdzenia rezygnacji również drogą e-mailową.
 2. Uczestnik ma prawo do rezygnacji ze szkolenia w każdym momencie.
 3. Uczestnik ma prawo przepisać szkolenie na inną osobę. Aby przepisać miejsce dla innej osoby należy powiadomić o tym Organizatora szkolenia za pośrednictwem adresu e-mail biuro@star.edu.pl. Przepisanie nie może nastąpić później niż 3 dni przed szkoleniem.
 4. Odstąpienie od uczestnictwa w szkoleniu powoduje naliczenie kary umownej, której wartość określona jest na podstawie poniższej tabeli.
 5. Termin rezygnacji ze szkolenia Kara umowna
  Do 4 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia 0zł
  Mniej niż 4 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia 100% ceny szkolenia
 6. Kara umowna naliczana przez Usługodawcę stanowi pokrycie kosztów związanych z realizacją i przygotowaniem szkolenia.
 7. W sytuacji, kiedy czas rezygnacji lub przepisania się na inny termin jest krótszy niż 4 dni robocze Zamawiającemu nie przysługuje zwrot kwoty pieniężnej za opłacone szkolenie.
 8. W przypadku rezygnacji ze szkolenia później niż 4 dni robocze przed terminem szkolenia Uczestnik zobowiązany jest do zapłacenia 100% ceny szkolenia.
 9. W przypadku niestawienia się Uczestnika na szkolenie Organizatorowi szkolenia przysługuje pełne wynagrodzenie, tak jak za wykonane szkolenie. Ewentualne wcześniejsze wpłaty przez Uczestnika kwoty nie podlegają zwrotowi. Uczestnik zobowiązuje się do zapłaty dostarczonych do niego po zakończeniu szkolenia faktur tak, jakby wziął w nim udział.
 10. Odpowiedzialność stron z tytułu utraconych korzyści jest niniejszym wyłączona.

§9 Odwołanie szkolenia

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia o czym poinformuje Zamawiającego w formie pisemnej (na wskazany przez Zamawiającego e-mail) bądź telefonicznie (na wskazany przez Zamawiającego nr telefonu) najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia. W takim przypadku Zamawiający może:
  1. zrezygnować ze szkolenia - Zamawiający w tym przypadku otrzymuje zwrot całości wpłaconej kwoty,
  2. przełożyć szkolenie na inny termin.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia bądź jego przełożenia na inny termin w razie wystąpienia przyczyn niezależnych, takich jak nieprzewidziana awaria komputerów, awarii oprogramowania, brak prądu, brak Internetu, choroba trenera lub inne. O zaistnieniu takiej sytuacji niezwłocznie powiadomimy Zamawiającego, któremu nie przysługuje wtedy prawo do odszkodowania i zwrotu pieniędzy. Zamawiający ma prawo do uczestniczenia w szkoleniu w następnym możliwym terminie.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w wypadku nie zebrania się wystarczającej liczby słuchaczy. Zamawiającemu przysługuje prawo do uczestnictwa w następnym możliwym terminie szkolenia. Organizator szkolenia zobowiązuje się ostatecznie potwierdzić status (start lub odwołanie) szkolenia nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia.
 4. W przypadku zwrotu pieniędzy wpłacona przez Uczestnika kwota zostanie w całości przelana na numer rachunku bankowego wskazanego przez Uczestnika.

§10 Prawa konsumenta

 1. Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument ma możliwość odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów od zawartej z Organizatorem szkolenia umowy w terminie do 14 dni od dnia jej zawarcia.
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi, który zapisał się na szkolenie w terminie późniejszym niż 17 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia, zgodnie z zasadami §8 pkt 4.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone w dowolny sposób, zapewniający jednak Usługodawcy możliwość zapoznania się z jego treścią przed rozpoczęciem szkolenia. W szczególności oświadczenie może być złożone na piśmie na adres siedziby Usługodawcy lub wysłane w formie elektronicznej na adres: biuro@star.edu.pl
 4. Usługodawca niezwłocznie, nie później jak w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane prze niego płatności.
 5. Zwrot ten zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiej użył Konsument. Konsument ma prawo wyrazić zgodę na zmianę sposobu płatności zwrotu, który nie wiąże się z dodatkowymi dla niego kosztami.

§11 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.
 2. Poprzez wypełnienie i wysłanie Formularza zapisowego w Serwisie, zapis na szkolenie, oraz inne formy przekazania Usługodawcy swoich danych, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę do celów związanych z organizacją szkolenia, wydania zaświadczenia, do celów marketingowych, w tym marketingu świadczonego drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 (Dz. U. 2002 r., nr 101, poz. 926, ze zm.).
 3. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek nie podanie ich w formularzu uniemożliwia wzięcie udziału w szkoleniu. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za prawdziwość podawanych informacji.
 4. Usługodawca zapewnia, że każdy ma prawo do poprawiania, wglądu i usuwania swoich danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 (Dz. U. 2002 r., nr 101, poz. 926, ze zm.).
 5. Na podstawie danych osobowych wprowadzonych do Formularza Organizator szkolenia wystawia odpowiednie certyfikaty i zaświadczenia oraz przekazuje je zgodnie z odrębnymi przepisami urzędom wydającym zaświadczenia państwowe.
 6. Organizator szkolenia nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych w formularzu.

§12 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnego prawa polskiego.

Zapisz się do darmowego newslettera i bądź na bieżąco z informacjami o najnowszych szkoleniach.