[2022 / 2023] Certyfikat Kompetencji - Co musisz wiedzieć?

Dowiedz się czym jest Certyfikat Kompetencji, komu jest on potrzebny oraz jak wygląda egzamin w ITS.

thumbnail
19 Grudnia, 2022 · 11 min czytania
main photo

Do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego osób lub rzeczy w 2022 / 2023 należy posiadać niezbędną do tego wiedzę. Potwierdzeniem tej wiedzy jest Certyfikat Kompetencji Zawodowych przewoźnika drogowego.

Czym jest Certyfikat Kompetencji Zawodowych?

Certyfikat ten to nic innego jak dokument potwierdzający kwalifikacje oraz wiedzę niezbędną do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

Obecnie obowiązującym dokumentem potwierdzającym wiarygodność firm oferujących usługi transportowe jest Unijny/Wspólnotowy Certyfikat Kompetencji Zawodowej. Certyfikat ten pozwala na wykonywanie transportu drogowego krajowego i międzynarodowego osób oraz rzeczy.

W dotychczasowym dokumencie, czyli Międzynarodowym Certyfikacie Kompetencji Zawodowych, otrzymywanym do 04.12.2011 r. obowiązywał podział na cztery osobne kategorie przewozów.

Wcześniej uzyskany Certyfikat Międzynarodowy można zgłosić do Instytutu Transportu Samochodowego i wymienić na Certyfikat Wspólnotowy, który daje możliwość uzyskania tzw. Licencji Wspólnotowej.

Wzór certyfikatu kompetencji zawodowych

Komu potrzebny jest Certyfikat Kompetencji Zawodowych w 2022 / 2023?

Obowiązek posiadania certyfikatu spoczywa tylko na przewoźniku, czyli osobie, która zarządza bezpośrednio firmą. Kierowca nie musi posiadać certyfikatu, choć w przypadku mniejszych firm często się zdarza, że kierowca jest jednocześnie przewoźnikiem, czyli właścicielem firmy transportowej – w takim przypadku osoba często posiada takowy certyfikat.

Osobami, które mogłyby posiadać dodatkowo Certyfikat Kompetencji Zawodowych są pracownicy, którzy w swoich codziennych obowiązkach mają za zadanie podejmowanie decyzji dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstwa transportowego. Oznacza to, że takie osoby np. zawierają umowy dotyczące organizacji przewozu oraz zakupu środków trwałych. Nie jest jednak powiedziane, że osoby te muszą go posiadać.

Należy wspomnieć, że zwolnienie z posiadania certyfikatu zgodnie z ustawą o transporcie drogowym jest możliwe. Dotyczy ono przewoźników którzy:

 • przewożą maksymalnie 9 osób łącznie z kierowcą, w momencie kiedy nie jest to przewóz zarobkowy,
 • mają w posiadaniu pojazd lub zespół pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej, która nie przekracza 3,5 tony w transporcie drogowym towaru (w 2022 roku planowane są zmiany, które ten wyjątek będą wykluczać),
 • świadczą usługi sanitarne, a także w zakresie ratownictwa medycznego.

Dowiedz się więcej: https://star.edu.pl/kogo-dotyczy-certyfikat-kompetencji-zawodowych

Grafika przedstawiająca wymagania na certyfikat kompetencji zawodowych

Do czego potrzebny jest Certyfikat Kompetencji Zawodowych w 2022 / 2023?

Certyfikat ten jest potrzebny przede wszystkim do uzyskania licencji spedycyjnej, krajowego zezwolenia na przewóz rzeczy, oraz wspólnotowej licencji na transport drogowy towaru.

Zgodnie z prawem ustanowionym przez Parlament Europejski w 2011 roku, przynajmniej jedna osoba zarządzająca firmą powinna mieć taki certyfikat, więc zgodnie z prawem jest potrzebny do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie ruchu drogowego.

Na skróty
Kurs na certyfikat kompetencji zawodowych
Zapisz się na 4-dniowy kurs przygotowujący do zdania egzaminu na certyfikat kompetencji. Co otrzymasz?
 • Profesjonalny wykład
 • Informacje jak i gdzie złożyć dokumenty na egzamin
 • Dostęp do materiałów dydaktycznych
 • Podręcznik
 • Kładziemy duży nacisk na ćwiczenie zadań praktycznych
Szkolenie Online (wideokonferencja) na żywo - 100% przez internet, bez wychodzenia z domu.

W jaki sposób można uzyskać Certyfikat Kompetencji Zawodowych w 2022 / 2023?

W celu uzyskania Certyfikatu Kompetencji Zawodowych należy podejść oraz zdać egzamin państwowy. Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie to jedyny organ, który jest uprawniony do jego organizacji i wydania certyfikatu.

Gdzie i kiedy odbywają się egzaminy na Certyfikat Kompetencji Zawodowych w 2022 / 2023?

Egzaminy są przeprowadzane w wyznaczonych lokalach umożliwiających prawidłowe przeprowadzenie egzaminu przez komisję.

Najczęściej placówki te znajdują się w miejscowościach takich jak Kraków, Warszawa czy Poznań, jednak istnieje możliwość zdawania egzaminu również w innych miastach.

Aktualny spis przeprowadzanych egzaminów z listą dostępnych miejsc znajduje się w tabeli na stronie Instytutu Transportu Samochodowego - Terminy egzaminów na Certyfikat Kompetencji Zawodowych

Dowiedz się więcej: https://star.edu.pl/jak-wyglada-egzamin-na-certyfikat-kompetencji

Kroki do otrzymania Certyfikatu Kompetencji Zawodowych 2022 / 2023:

 • Złożenie kompletnego wniosku o wydanie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych – w celu przystąpienia do egzaminu państwowego na Certyfikat Kompetencji Zawodowych należy wypełnić wniosek i złożyć go do Instytutu Transportu Samochodowego.

  Terminy dostarczania wniosków publikowane są na stronie ITS. W piśmie trzeba określić sugerowaną datę oraz miejsce egzaminu i złożyć wniosek nie później niż 14 dni przed zaproponowaną w nim datą.

  Wniosek o wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym: formularz, druk.

 • Weryfikacja poprawności wniosku przez Instytut Transportu Samochodowego – ITS weryfikuje wniosek pod kątem poprawności i kompletności oraz zdecyduje o zakresie zwolnienia z testu, na podstawie przesłanych przez kandydata dokumentów.

  Gdy dokumenty są pozytywnie zweryfikowane, kandydat zostaje poinformowany o dokładnej godzinie rozpoczęcia, miejscu i zakresie egzaminu. Informacje te zostają przesłane drogą pocztową, na adres podany we wniosku.

  W przypadku złożenia niekompletnego albo niewłaściwie wypełnionego wniosku ITS wzywa do usunięcia braków lub zwraca wniosek w ciągu 7 dni w celu uzupełnienia.

 • Przystąpienie do egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych.

 • Oczekiwanie na wydanie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych w drogowym transporcie rzeczy/osób.

Dowiedz się więcej: https://star.edu.pl/jak-wyglada-egzamin-na-certyfikat-kompetencji

Jak wygląda sam egzamin na Certyfikat Kompetencji Zawodowych w 2022 / 2023?

Składa się on z dwóch części. Każda z nich trwa 2h:

 • Część teoretyczna – składa się z 64 pytań wielokrotnego wyboru. Są cztery możliwe odpowiedzi, a za każdą poprawną przysługuje 1 punkt.
 • Część problemowa – obejmuje zadanie, które składa się z dwóch zagadnień. Są to praktyczne przykłady do rozwiązania. Jedna część zawsze dotyczy czasu pracy kierowców, warto zatem przyswoić sobie dobrze tę wiedzę. W zależności od tego, jakiej odpowiedzi się udzieli, można uzyskać od 0 do 4 punktów.

Regulamin przeprowadzania egzaminu

Przykładowe testy i zadania

Ile trzeba uzyskać punktów, aby ukończyć egzamin z wynikiem pozytywnym?

W tym celu należy spełnić dwa warunki:

 • uzyskać co najmniej 50% punktów z części testowej oraz 50% punktów z części zadaniowej,
 • łącznie z części testowej i zadaniowej uzyskać minimalnie 60% ogólnej liczby punktów.

Możliwość odwołania się od wyniku egzaminu

Gdy otrzymany wynik jest negatywny, istnieje możliwość ponownego przystąpienia do egzaminu nieograniczoną ilość razy. Aby podejść do poprawki, należy złożyć wniosek o egzamin poprawkowy do ITS i uiścić opłatę w wysokości 500 zł.

Można odwołać się od otrzymanego wyniku w ciągu 90 dni oraz złożyć podanie o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy. ITS rozpatruje reklamacje w ciągu 30 dni. Reklamacje i skargi można składać do Dyrektora ITS:

 • w przypadku reklamacji dotyczących wyników egzaminu – można odwołać się od otrzymanego wyniku w ciągu 90 dni oraz złożyć podanie o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy;
 • w przypadku skarg dotyczących przeprowadzenia egzaminu – można złożyć odwołanie nie później niż w terminie 7 dni od dnia egzaminu.

Możliwość zwolnienia z egzaminu

Posiadanie dyplomu jednolitych studiów magisterskich lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, których program obejmuje wszystkie zagadnienia egzaminu, pozwala na zwolnienie z egzaminu pisemnego według rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009.

W przypadku gdy program studiów obejmował tylko część zagadnień, istnieje możliwość zwolnienia z pokrywających się modułów na teście pisemnym.

W jakim terminie od egzaminu otrzymuje się certyfikat?

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu, certyfikat przychodzi drogą pocztową w terminie 28 dni od momentu zdania egzaminu.

Dowiedz się więcej: https://star.edu.pl/jak-wyglada-egzamin-na-certyfikat-kompetencji

Jak długo ważny jest Certyfikat Kompetencji Zawodowych?

Sam certyfikat jest wydawany na czas nieokreślony i obowiązuje bez konieczności odnawiania przez wszystkie lata funkcjonowania danej firmy. Utracić Certyfikat Kompetencji Zawodowej można wyłącznie na skutek odebrania go w wyniku popełnienia przestępstw lub wykroczeń.

Jakie dokumenty złożyć i jakie warunki należy spełnić warunki przed otrzymaniem Certyfikatu Kompetencji Zawodowych?

Dokumenty potrzebne do zapisu na egzamin

 • uzupełniony wniosek o wydanie certyfikatu: formularz, druk;
 • kopię potwierdzenia zapłaty za egzamin (500 zł) oraz za wydanie dokumentu (300 zł).

Dokumenty potrzebne do uzyskania zwolnienia z egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych w 2022 / 2023

Dokumenty potrzebne do zwolnienia z części testu pisemnego w zakresie zagadnień objętych programem studiów

 • uzupełniony wniosek o wydanie certyfikatu formularz, druk;
 • kopię potwierdzenia wpłaty 300 zł za certyfikat oraz 500 zł za egzamin (kwotę 500 zł należy zmniejszyć o 50 zł za każdy uznany moduł, z którego zdający jest zwolniony);
 • wypełniona deklaracja o zakresie zagadnień objętych programem studiów
 • dyplom ukończenia studiów wyższych przez kandydata wraz z suplementem do dyplomu lub innym dokumentem potwierdzającym program tych studiów;
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Dokumenty potrzebne do zapisu na egzamin (osoby będące obywatelami innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu)

 • uzupełniony wniosek o wydanie certyfikatu formularz, druk;
 • wypełnione oświadczenie o zwykłym miejscu zamieszkania;
 • kopię karty pobytu;
 • kopię potwierdzenia zapłaty za egzamin (500 zł) oraz za wydanie dokumentu (300 zł).

Dowiedz się więcej: https://star.edu.pl/jak-wyglada-egzamin-na-certyfikat-kompetencji

Czym zajmuje się ITS – Instytut Transportu Samochodowego?

Instytut ten prowadzi, koordynuje i popularyzuje badawczo-wdrożeniową działalność naukową w dziedzinie transportu samochodowego. Główne obszary tematyczne ITS od 2021 do 2030 roku to:

 • bezpieczeństwo w transporcie i ruchu drogowym – ITS komplementuje i analizuje dane o wypadkach – wszystko to w celu identyfikacji źródeł zagrożeń.
 • oddziaływanie na klimat i środowisko – bada emisje spalin, analizuje wpływ transportu samochodowego na środowisko itd.
 • informatyzacja transportu – głównie skupia się na rozwoju systemów cyfrowych.
 • ekonomika transportu drogowego – przede wszystkim monitoruje oraz analizuje rynek transportowy.

Istotą ITS są wielodziedzinowe rozwiązania obejmujące:

 • ekonomikę i organizację transportu,
 • certyfikację,
 • telematykę,
 • psychologię,
 • badania dotyczące dopuszczania pojazdów do ruchu.

Jakie są wymagania dotyczące egzaminu na Certyfikat Komptencji w 2022 / 2023 dla osób, które nie są obywatelami Polski?

Jak wiadomo, każda osoba, która jest pełnoletnia może przystąpić do egzaminu. Wykształcenie czy doświadczenie zawodowe nie gra żadnej roli. Należy jedynie złożyć wniosek o egzamin oraz dokonać opłaty na rachunek bankowy ITS w wysokości 500 zł za egzamin oraz 300 zł za wydanie certyfikatu.

W przypadku osób, które nie są obywatelami RP wymaga się dodatkowo dołączenia do wniosku zaświadczenia o miejscu zamieszkania i/lub karty pobytu. Należy jednak pamiętać, że do egzaminu może przystąpić jedynie osoba, która 185 dni w roku przebywa na terenie Polski.

Dowiedz się więcej: https://star.edu.pl/ckz-dla-cudzoziemcow

Użyczenie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych 2022 / 2023

Czy jest ono możliwe?

W praktyce jest możliwe użyczenie tego dokumentu. Dzieje się to, gdy przedsiębiorca lub osoba zarządzająca firmą takowego certyfikatu nie posiadają.

Na czym polega użyczenie certyfikatu?

Polega na zatrudnieniu osoby kompetentnej, która posiada takowy dokument na podstawie umowy cywilnoprawnej. Wtedy Główny Inspektor Transportu Drogowego może nadać przedsiębiorstwu licencję transportową, czy zezwolenie na transport drogowy, nie zważając na to, że właściciel czy osoba zarządzająca firmą certyfikatu nie posiadają.

Dowiedz się więcej: https://star.edu.pl/uzyczenie-certyfikatu-kompetencji

Koszty – czy użyczenie certyfikatu w 2022 / 2023 się opłaca?

Co prawda użyczenie certyfikatu jest możliwe, ale czy opłacalne? Przed podjęciem decyzji należy się zastanowić jakie koszty mogą nas czekać decydując się na użyczenie od kogoś Certyfikatu Kompetencji Zawodowych.

Kwota użyczenia zależy od ilości pojazdów w firmie, ale jest to koszt około 200 zł netto za miesiąc, co w skali roku daje 2400 zł netto, kwota brutto to 2952 zł. Natomiast uzyskanie własnego certyfikatu wynosi:

 • około 1300 zł – koszt profesjonalnego szkolenia, nie jest ono konieczne ale warto wziąć w takim udział;
 • 500 zł – koszt za podejście do egzaminu;
 • 300 zł – koszt za wydanie certyfikatu przez Instytut Transportu Samochodowego.

Podsumowując, koszt za uzyskanie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych zamyka się w 2100 zł brutto. Warto więc postarać się o własny, aniżeli go użyczać.

Dowiedz się więcej: https://star.edu.pl/uzyczenie-certyfikatu-kompetencji

Pakiet mobilności 2022 / 2023 – Jakie zmiany będą napotykać przewoźników w najbliższych latach?

Wchodzą nowe przepisy, które będą obejmować transport do 3,5 tony.

Co to jest pakiet mobilności?

Jest to zbiór przepisów, które odnoszą się do transportu drogowego odbywającego się na terenie Unii Europejskiej. Sam pakiet nie jest aktem prawnym, mimo to wywiera wpływ na przepisy krajowe i unijne, a co się z tym wiąże – sytuację przedsiębiorstw działających w branży transportowej.

Więcej na temat pakietu mobilności możesz przeczytać tutaj:
Pakiet mobilności - wszystko co musisz wiedzieć.

Czego dotyczy pakiet mobilności?

Koncentruje się on przede wszystkim na trzech ważnych dla firm obszarach:

 • czasie jazdy kierowców i ich odpoczynkach,
 • delegowaniu kierowców,
 • zasadach prowadzenia działalności transportowej na terenie Unii Europejskiej.

Wprowadza on zmiany do następujących aktów prawnych:

Od czerwca 2022 roku:

Przewoźnicy zarządzający flotą o DMC (Dopuszczalna Masa Całkowita) do 3,5 tony muszą przygotować się na pewne zmiany. Do ich obowiązków będzie należało:

 • posiadanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika,
 • posiadanie gwarancji finansowej w wysokości 1800 € na pierwszy pojazd i 900 € na każdy następny,
 • spełnienie wymogu dobrej reputacji,
 • posiadanie siedziby firmy - dotyczy dokładnie siedziby w kraju, do którego najczęściej wozi się towary.

Dowiedz się więcej: https://star.edu.pl/uzyczenie-certyfikatu-kompetencji

Zapisz się do darmowego newslettera i bądź na bieżąco z informacjami o najnowszych szkoleniach.