[2023] Pakiet Mobilności - Co to?

Pakiet mobilności reguluje przepisy obowiązujące dla transportu drogowego w UE. Sprawdź jakie aspekty podlegają zmianie w związku z jego wprowadzeniem.

thumbnail
11 Kwietnia, 2023 · 16 min czytania
main photo

Rewolucyjne zmiany dotyczące polskich przewoźników,wożących towary za granicę, rozpoczęły się z dniem w 2020 roku. Zaczął obowiązywać wtedy pakiet mobilności, który wprowadził istotne zmiany do dotychczasowej Ustawy o transporcie drogowym.

Co to jest pakiet mobilności 2023?

Pakiet mobilności to akt prawny wprowadzający regulacje, które stabilizują zasady obowiązujące dla transportu drogowego na terenie całej Unii Europejskiej.

Pierwsze zmiany z pakietu mobilności weszły w życie 20.08.2020 roku i dotyczyły głównie regulacji w zakresie czasu pracy i odpoczynku kierowców.

Od 2 lutego 2022 roku wszystkie państwa członkowskie musiały dostosować się do zmian w delegowaniu kierowców i umożliwić sprawiedliwy dostęp do rynku przewozowego.

Natomiast od maja 2022 roku przewoźnicy przeprowadzający międzynarodowy transport drogowy rzeczy pojazdami, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 2,5 t i nie jest większa niż 3,5 t, są zobowiązani posiadać dobrą reputację, mieć licencję transportową i spełnić warunki takie, jakie aktualnie muszą spełnić przewoźnicy wykonujący transport pojazdami powyżej 3,5 t.

Firma będzie musiała zapewnić finansowe zabezpieczenie dla samochodów, które wykonują przewozy. Wartość zabezpieczenia dla pierwszego środka transportu we flocie wynosi 1800 EUR, a dla każdego następnego, minimum 900 EUR.

W okresie od sierpnia 2023 roku do sierpnia 2025 roku będzie następować sukcesywna wymiana starych tachografów w pojazdach na inteligentne urządzenia nowej generacji.

Zmiany dla przewoźników na najbliższe miesiące – czego się spodziewać?

 • Ograniczenie miejsc postojowych w bazie eksploatacyjnej – nowa definicja wskazuje, że baza eksploatacyjna musi zostać wyposażona w nowoczesny sprzęt oraz znajdować się w Polsce. Urządzenia powinny umożliwiać prowadzenie działalności bez przerw i w odpowiedniej strukturze organizacyjnej. Rozmiary bazy eksploatacyjnej powinny być dobrane do skali działalności transportowej. Warto dodać, że w skład bazy powinno wchodzić co najmniej jedno miejsce postojowe, załadunku, rozładunku oraz konserwacji i naprawy. Co więcej, liczba postojowych miejsc musi być w liczbie równej pojazdów zgłoszonych do licencji przewozowej.
 • Nowe oświadczenia o liczbie zatrudnionych kierowców – przedsiębiorstwa transportowe są zobowiązane do składania oświadczenia o liczbie zatrudnionych osób w firmie. Dotyczy to także kierowców, którzy realizują operacje transportowe w roku poprzednim przed zgłoszeniem informacji. Warto wiedzieć, że zgłoszenie pracowników na oświadczeniu jest obowiązkowe przez cały rok.
 • Całkowicie nowe tachografy – według nowych przepisów już od 20 sierpnia 2023 roku pojawią się nowe urządzenia do weryfikacji tras i czasu pracy kierowców zawodowych. Sprzęt nowej generacji ma pojawić się w pojazdach zarejestrowanych jako nowe we flocie firmy transportowej. Dodatkowo od 20 sierpnia 2023 roku sprzęt do weryfikacji pojazdu i pracownika zostanie też wymieniony na nowy w starszych samochodach.

Jakie aspekty podlegają zmianie w związku z pakietem mobilności?

Pakiet mobilności wprowadza regulacje, które zmieniają przepisy w zakresie transportu drogowego w Unii Europejskiej dotyczące kwestii dostępu do rynku przewozowego, użytkowania tachografów oraz delegowania, czasu pracy i przerw kierowców.

Pierwszy etap zmian – od 20 sierpnia 2020 roku

Regulacje w zakresie odpoczynku kierowców – miejsce odpoczynku kierowcy:

 • Organizacja czasu pracy powinna umożliwiać przeprowadzenie regularnego, co najmniej 45-godzinnego odpoczynku.
 • Odpoczynek powinien odbywać się co 4 tygodnie, w centrum operacyjnym lub miejscu zamieszkania kierowcy. Centrum operacyjne musi znajdować się w państwie członkowskim siedziby pracodawcy.
 • Odpoczynków tygodniowych regularnych oraz postojów trwających więcej niż 45 godzin nie można odbywać w kabinie pojazdu.
 • Odpoczynek trwający więcej niż 45 godzin powinien odbyć się w hotelu, bądź innym miejscu, z odpowiednim zapleczem sanitarnym oraz sypialnym, dopasowanym do potrzeb wszystkich płci.
 • Zmiany dotyczące jazdy w załodze dopuszczają odbycie 45-minutowej przerwy w pojeździe kierowanym przez innego kierowcę (kierowca odbywający przerwę nie może być w czasie jej trwania zaangażowany w pomoc prowadzącemu pojazd).
 • Podczas regularnego tygodniowego odpoczynku kierowca musi mieć do dyspozycji kabinę sypialną, w przypadku skróconego odpoczynku koję lub kuszetkę.
 • Czas podróży promem lub pociągiem w przypadku regularnego odpoczynku tygodniowego powinien wynosić przynajmniej 8 godzin.

Dokumentacja w siedzibie firmy

 • Istnieje konieczność udokumentowania przez firmę powrotów i miejsc odbywania przez kierowcę odpoczynków.
 • Cała dokumentacja powinna być przechowywana w siedzibie przedsiębiorstwa i udostępniana na wniosek organów kontrolnych.

Regulacje w zakresie czasu pracy

Pakiet mobilności daje możliwość przedłużenia czasu jazdy dziennej oraz tygodniowej podczas powrotu na odpoczynek. Kierowca powracający z zagranicy, może w wyjątkowych przypadkach wydłużyć czas jazdy, maksymalnie do 2 godzin.

 • O jedną godzinę, pod warunkiem, że:
  • przedłużenie to nie zagraża bezpieczeństwu w ruchu drogowym;
  • okoliczności są wyjątkowe np. jazda w korku, złe warunki pogodowe;
  • kierowca powróci do bazy lub domu na co najmniej odpoczynek tygodniowy skrócony – 24 godziny.
 • O dwie godziny, pod warunkiem, że:
  • przedłużenie to nie zagraża bezpieczeństwu w ruchu drogowym;
  • okoliczności są wyjątkowe np. jazda w korku, złe warunki pogodowe;
  • kierowca powróci do bazy lub domu na co najmniej odpoczynek tygodniowy regularny – 45 godzin;
  • kierowca bezpośrednio przed dodatkowym czasem prowadzenia pojazdu odbędzie przerwę trwającą nieprzerwanie przez 30 minut.

Naruszenie czasu pracy należy udokumentować ręcznie na wykresówce, wydruku urządzenia rejestrującego lub planie pracy. Kierowca powinien dokonać stosownego zapisu (udokumentowanie odstępstwa od przepisów i podanie szczególnych okoliczności) na najbliższym postoju lub po przybyciu do miejsca docelowego.

Kierowca przekraczający dzienny lub tygodniowy limit czasu prowadzenia pojazdu, nie może jednocześnie doprowadzić do przekroczenia, maksymalnego dwutygodniowego czasu prowadzenia pojazdu (90 godzin). W przypadku skorzystania kierowcy z wydłużenia czasu pracy, przed końcem następnych 3 tygodni przysługuje mu rekompensata w postaci równoważnego okresu odpoczynku.

Zmiany wprowadzone z pakietem mobilności od 2 lutego 2022 roku. Pomniejsze ułatwienia:

 • zredukowana liczba obowiązków administracyjnych z powodu utworzenia IMI (ang. Internal Market Information System) ogólnoeuropejskiego systemu umożliwiającego zgłoszenie kierowców delegowanych;
 • szybkie elektroniczne zgłaszanie kierowców delegowanych za pomocą standardowego formularza w systemie IMI, możliwe tuż przed rozpoczęciem delegowania;
 • ustandaryzowane pod względem formy i języka, międzynarodowe wzory dokumentów w systemie IMI;
 • udostępnianie przez wszystkie państwa UE przedsiębiorstwom transportowym i kierowcom z innych państw członkowskich, wszystkie niezbędne informacje dotyczące wewnętrznych przepisów, regulujących warunki zatrudnienia i wynagradzania grupy zawodowej kierowców;
 • zobligowanie wszystkich państw członkowskich, aby dostosowały się do zmian w delegowaniu kierowców i umożliwiły sprawiedliwy dostęp do rynku przewozowego;
 • ułatwienia dostępu do dokumentacji z IMI dla służb kontrolnych innych państw, poprzez zastosowanie unikalnych kodów QR;
 • zniesienie obowiązku ustanawiania przedstawiciela w kraju delegowania;
 • mniejsza ilość dokumentów, które musi posiadać kierowca – wystarczająca jest forma elektroniczna potwierdzenia zgłoszenia delegowania, umowy, dokumentu CMR oraz zapisy tachografów zawierające symbole krajów, w których przebywał kierowca.
Odniesienie do oferty Pakiet Mobilności

Pakiet mobilności 2023 a dostęp do rynku

Dostęp do rynku określa reguły prowadzenia działalności transportowej na terenie Unii Europejskiej.

Udoskonalony został system kar w transporcie drogowym, tak by były one:

 • efektywne,
 • proporcjonalne,
 • zniechęcające do popełniania naruszeń,
 • niedyskryminujące,
 • dopasowane wysokością rekompensaty do rodzaju i wagi naruszenia.

Zmiany te mają na celu zapewnienie poprawy skuteczności, egzekwowania przepisów prawa unijnego z obszaru transportu drogowego oraz wzmocnienia uczciwej konkurencji na rynku przewozów drogowych.

Ustawa ma za zadanie podniesienie skuteczności nadzoru nad rynkiem usług przewozowych w Polsce oraz zlikwidowanie nieuczciwej konkurencji między przewoźnikami.

Ulepszona została również ochrona rynku wewnętrznego przed nieuczciwą konkurencją ze strony przewoźników spoza Unii Europejskiej.

Pakiet mobilności 2023 a delegowanie kierowców

Europejskie przepisy dotyczące delegowania obejmują kierowców zawodowych, pracujących poza krajem siedziby pracodawcy, już od lutego 2022 roku.

Zgodnie z nowymi zasadami pod delegowanie podlegają określone formy transportu:

 • kabotaż;
 • cross-trade – przewóz wykonywany pomiędzy państwami innymi, niż państwo siedziby przewoźnika;
 • przewozy kombinowane międzynarodowe, niebędące transportem dwustronnym.

Operacje transportowe zwolnione z zasad delegowania to:

 • przejazdy tranzytowe – bez załadunku lub rozładunku;
 • transport bilateralny dwustronny, gdy załadunek lub rozładunek następuje w kraju siedziby przedsiębiorstwa. Dopuszczalne są maksymalnie dwa dodatkowe załadunki/rozładunki w drodze powrotnej, jeśli wcześniej kierowca ich nie robił.

Po nowelizacji przepisów kierowca świadczący pracę na terenie innego państwa nie jest już pracownikiem w podróży służbowej tylko pracownikiem delegowanym.

Do wynagrodzenia za okres delegowania nie można zaliczyć dotychczasowych dodatków wynikających z podróży służbowej – diet i ryczałtów. Formalnie są traktowane jako zwrot poniesionych przez pracownika kosztów.

Pracodawca ma możliwość obniżenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne pracowników delegowanych, o równowartość diet za każdy dzień pobytu za granicą, nie mniej jednak niż do wysokości przewidywanego przeciętnego wynagrodzenia, które w 2022 roku wynosi 5922 zł brutto.

Wdrożenie nowych przepisów w przedsiębiorstwie transportowym wymagało:

 • dokładnego ewidencjonowania czasu pracy kierowców;
 • ustalenia regulaminu przyznawania wynagrodzeń i premii;
 • sprawdzenia, czy używany system kadrowo–płacowy jest przygotowany na wzrost poziomu trudności obliczeń płacy minimalnej i składowych wynagrodzenia;
 • ustalenia obowiązujących przepisów dotyczących wysokości wynagrodzeń kierowcy w krajach wykonywania przewozów;
 • zapewnienia delegowanym kierowcom zarówno minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w kraju, w którym wykonują pracę, jak i wypłaty wyrównania do pełnego honorarium wynikającego z całokształtu przepisów np. układów zbiorowych, krajowych przepisów kodeksu pracy oraz innych ustaw i aktów prawnych.

Wyrównanie za przewozy przysługuje tylko w tych państwach, w których zarobki kierowców są wyższe niż w kraju zatrudnienia kierowcy.

Państwa członkowskie zobowiązane są udostępnić w sposób przystępny i przejrzysty, przedsiębiorstwom transportowym i kierowcom z innych państw członkowskich, wszystkie niezbędne informacje dotyczące wewnętrznych przepisów, regulujących warunki zatrudnienia i wynagradzania grupy zawodowej kierowców.

Pozytywne zmiany i ułatwienia wprowadzone z pakietem mobilności

 • zredukowanie liczby obowiązków administracyjnych poprzez utworzenie IMI (ang. Internal Market Information System) ogólnoeuropejskiego systemu umożliwiającego zgłoszenie kierowców delegowanych;
 • szybkie elektroniczne zgłaszania kierowców delegowanych za pomocą standardowego formularza w systemie IMI, możliwe tuż przed rozpoczęciem delegowania;
 • łatwy dostęp do dokumentacji z IMI dla służb kontrolnych innych państw, poprzez zastosowanie unikalnych kodów QR;
 • zniesienie obowiązku ustanawiania przedstawiciela w kraju delegowania;
 • mniejsza ilość dokumentów, które musi posiadać kierowca — wystarczy forma elektroniczna potwierdzenia zgłoszenia delegowania, umowy, dokumentu CMR oraz zapisy tachografów zawierające symbole krajów, w których przebywał kierowca.

Czas jazdy i odpoczynku oraz tachografy

Regulacje w zakresie odpoczynku kierowców – odpoczynki skrócone:

 • Ewentualność skorzystania, podczas odbywania trasy międzynarodowej, z dwóch skróconych odpoczynków tygodniowych (2 × 24 godziny).
 • W przypadku wykorzystania dwóch skróconych odpoczynków tygodniowych z rzędu następnym odpoczynkiem powinien być tygodniowy regularny, poprzedzony rekompensatą za dwa uprzednie skrócenia.
 • Rekompensatę za skrócony tygodniowy okres odpoczynku należy wykorzystać w połączeniu z innym okresem odpoczynku trwającym co najmniej dziewięć godzin.
 • W kolejnych czterech tygodniach kalendarzowych powinny odbyć się przynajmniej dwa odpoczynki tygodniowe regularne i dwa odpoczynki tygodniowe skrócone.
 • Oba odpoczynki tygodniowe skrócone należy wykonać poza krajem siedziby przedsiębiorstwa i krajem zamieszkania kierowcy.
 • W przypadku gdy kierowca, wraz ze swoim pojazdem, podróżuje promem lub pociągiem, istnieje możliwość dwukrotnego przerwania odpoczynków tygodniowych skróconych oraz dziennych regularnych, na nie dłużej niż jedną godzinę.

Od 2 lutego 2022 r. kierowca jest obowiązany wprowadzić symbol państwa, do którego wjechał na wykresówce w tachografie cyfrowym.

Powinno odbyć się to na pierwszym bezpiecznym postoju po przekroczeniu granicy. Wpisom manualnym na wydrukach z tachografu oraz w karcie kierowcy podlegają też:

 • przebywanie na promie lub pociągu,
 • pojazdy używane przez kierowcę,
 • powroty,
 • odpoczynki,
 • urlopy i chorobowe.

Niedokonanie odpowiednich adnotacji będzie skutkować otrzymaniem kary pieniężnej z tytułu nieprawidłowej obsługi tachografu. W przyszłości wpisy dokonywane ręcznie zostaną zastąpione zapisem automatycznym.

W przyszłości wpisy dokonywane ręcznie zostaną zastąpione przez zapis automatyczny.

Rozporządzenia pakietu mobilności obowiązujące po 20 lutego 2022 r. obejmują:

 • nakaz zjeżdżania ciężarówki do kraju zarejestrowania, siedziby przedsiębiorstwa lub jednej z baz eksploatacyjnych przynajmniej raz na osiem tygodni, po przybyciu do niej może ruszać w nową trasę;
 • wstrzymanie kolejnych operacji kabotażowych na cztery dni po wykonaniu trzech operacji kabotażowych na terenie danego kraju tym samym pojazdem, podczas tych czterech dni można wykonywać przewozy w innym kraju;
 • objęcie zasadami kabotażu przewozów kombinowanych pod warunkiem odbycia się ich całej trasy w jednym państwie członkowskim.

Przepisy pakietu mobilności od sierpnia 2023 roku do sierpnia 2025 roku zawierają szczegółowe techniczne wymagania dla nowego typu tachografów i określają poszczególne etapy ich wymiany na drugą generację:

 • pierwszy etap wymiany obejmuje obowiązek montażu nowych tachografów we wszystkich nowo rejestrowanych pojazdach;
 • drugi etap, który nastąpi najpóźniej w grudniu 2024 roku, to obowiązkowa wymiana tachografów analogowych oraz cyfrowych na inteligentne tachografy drugiej generacji, w starszych pojazdach, które wykonują transport międzynarodowy i nie posiadają dotychczas tachografu pierwszej generacji. Obowiązek przechowywania i okazywania do kontroli danych z tachografu zostanie wydłużony do 56 dni;
 • trzeci etap nastąpi najpóźniej 21 sierpnia 2025 r. Inteligentne tachografy drugiej generacji zostaną zamontowane także w starszych pojazdach, które posiadają tachograf inteligentny pierwszej generacji. Od 1 lipca 2026 roku wszystkie pojazdy o DMC powyżej 3,5 t, wykorzystywane w przewozach międzynarodowych, zostaną wyposażone w tachografy inteligentne drugiej generacji oraz Objęte zostaną przepisami rozporządzenia dotyczącymi czasu jazdy i odpoczynku kierowców.

Pakiet mobilności 2023 a baza firmy transportowej

Zakłada się, że baza eksploatacyjna to obszar, którym dysponuje przedsiębiorca. Jest ona dostosowana do prowadzenia działalności transportowej w sposób systematyczny i ciągły. Baza firmy transportowej musi obejmować co najmniej jeden z trzech elementów, takich jak:

 • miejsca postojowe dla pojazdów;
 • punkty załadunku, rozładunku lub łączenia ładunków;
 • stanowiska konserwacji lub naprawy pojazdów.

Określenie "baza eksploatacyjna" może być również zastosowane do centrum działania pracodawcy. Ponadto, przedsiębiorca powinien posiadać przynajmniej jedną bazę eksploatacyjną, która spełnia następujące wymagania:

 • jest zlokalizowana na terenie Polski;
 • dysponuje co najmniej taką liczbą miejsc postojowych dla pojazdów, ile stanowi liczby pojazdów wykorzystywanych w transporcie drogowym przez danego przewoźnika.
Odniesienie do oferty Pakiet Mobilności

Pakiet mobilności 2023 a dobra reputacja

Ustawa zawiera propozycję przepisów dotyczących naruszeń w zakresie czasu prowadzenia pojazdu, przerw i odpoczynku kierowców oraz stosowania tachografów.

Dostosowano poziom kar, aby były adekwatne do kategorii i wagi naruszenia (PN – poważne naruszenie, BPN – bardzo poważne naruszenie, NN – najpoważniejsze naruszenie).

Kiedy można utracić dobrą reputację?

W Pakiecie Mobilności znalazły się również zapisy dotyczące dobrej reputacji. Rozszerzony został katalog przepisów, których naruszenie, wyklucza spełnienie wymagań jej posiadania.

Jeden z dodanych przepisów, tyczy się kar za brak wpisu związanego z przekroczeniem granicy oraz brak kodu kraju dodanego podczas rozpoczęcia i zakończenie dnia pracy. Niedostosowanie się do tych obowiązków może skutkować wszczęciem procedury oceniającej reputację przedsiębiorstwa.

Zakres postępowania administracyjnego, dotyczący badania dobrej reputacji, został rozszerzony na osoby wykonujące i nadzorujące międzynarodowy transport drogowy rzeczy, pojazdami samochodowymi o DMC powyżej 2.5 tony i nieprzekraczającej 3.5 tony.

Postępowanie administracyjne w zakresie spełniania wymogu dobrej reputacji przewoźnika drogowego lub zarządzającego transportem, zostanie wszczęte w przypadku, gdy wydano prawomocny wyrok skazujący za poważne przestępstwa, lub poważne naruszenia przepisów wspólnotowych, stwierdzone podczas kontroli.

Środki rehabilitacyjne w przypadku utraty dobrej reputacji

W wyniku postępowania właściwy organ może zdecydować, że dobra reputacja pozostaje nienaruszona lub wydać decyzję o jej utracie.

W przypadku gdy dobra reputacja jest odebrana, zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego zostaje zawieszone – do czasu zastosowania środka rehabilitacyjnego.

W przepisach określono środki rehabilitacyjne, które umożliwią odzyskanie dobrej reputacji:

 • zatarcie skazania za przestępstwa i wykroczenia stanowiące naruszenia;
 • minięcie roku od dnia nałożenia grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia stanowiące naruszenia;
 • skasowanie nałożonych sankcji administracyjnych za naruszenia;
 • minięcie roku od dnia orzeczenia lub nałożenia prawomocnie kary za naruszenia w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

W ustawie wprowadzono dodatkowe wymagania odzyskania dobrej reputacji dla osoby zarządzającej transportem. Procedurę odzyskania dobrej reputacji można zacząć nie wcześniej niż po upływie jednego roku od daty jej utracenia.

Odzyskanie certyfikatu jest możliwe przez odbycie odpowiedniego szkolenia obejmującego dziedziny wymienione w załączniku do rozporządzenia, trwającego co najmniej trzy miesiące lub zdania egzaminu.

Kontrola - zerwanie plomb

W obszarze transportu drogowego stosowana jest coraz większa ilość mechanizmów zabezpieczających. Jest to taki rodzaj ostrożności, który ma ochronić interesy klientów i firm transportowych.

Bezpiecznie ma się czuć zarówno klient zlecający przewóz towarów, jak i firma transportowa, która ma mu zapewnić wykonanie usługi. Obecnie, jednym z najczęściej używanych zabezpieczeń, jest stosowanie plomb transportowych.

Plomba może być założona przez osobę, które zleca dany przewóz, kierowcę lub firmę transportową. Mogą ją założyć również inne osoby, które są w jakiś sposób zaangażowane w dostawę.

Natomiast zerwać plombę, mogą jedynie osoby do tego uprawnione, takie jak np. funkcjonariusz Krajowej Administracji Skarbowej.

Należy jednak pamiętać, że taka osoba, zaraz po zakończeniu kontroli, zakłada nowe plomby. Fakt ten od razu jest odnotowywany w protokole kontroli albo w odpowiednim dokumencie CMR.

Taka adnotacja musi znaleźć się w dokumentach i jest to obowiązkowe, aby kierowca mógł uniknąć problemów podczas zdawania towaru.

Podczas gdy plomby zostają zdjęte w trakcie kontroli, funkcjonariusze, posiadający urządzenie do plombowania, mogą zastąpić je nowymi plombami, a także nadać im niepowtarzalny, specjalny znak.

W momencie gdy następuje zdjęcie plomby przez funkcjonariusza służb kontrolnych, do tachografu zostaje wprowadzona specjalna karta kontrolna. Funkcjonuje ona przez cały czas, który upływa od zdjęcia plomby, do zakończenia kontroli.

Dzieje się tak również w przypadku zakładania nowej plomby. Funkcjonariusz służb kontrolnych wydaje wtedy pisemne oświadczenie. W związku z powyższą procedurą, projekt ustawy przewiduje rozszerzenie zakresu uprawnień dla inspektora Inspekcji Transportu Drogowego.

Przykładowe kary dla kierowców

Na przykładowe kary dla kierowców składają się m.in.:

 • nieodnotowanie wjazdu do nowego kraju w tachografie – 100 zł;
 • poruszanie się bez zastosowania tachografu – 1 000 zł;
 • tygodniowy odpoczynek w kabinie pojazdu – 50 zł – karę muszą uiścić zarówno przewoźnik, jak i osoba odpowiedzialna za transport.

Przykładowe kary dla przewoźników

Przykładowe kary dla przewoźników wyglądają następująco:

 • niedysponowanie niezbędną dokumentacją dotyczącą międzynarodowej usługi przewozowej (list przewozowy, zgłoszenie delegowania itp.) – przewoźnik poniesie karę w wysokości 3000 zł;
 • za brak wymaganych zezwoleń lub licencji – przewoźnikowi grozi za to kara w wysokości 12 000 zł;
 • w przypadku powiązania wynagrodzenia kierowcy z ilością przejechanych kilometrów, tempem dostawy lub ilością przewiezionego ładunku, przedsiębiorca musi zapłacić karę w wysokości 8 000 zł za każdego kierowcę.

Wszystkie szczegółowe informacje należy znaleźć w nowych przepisach, zawierają one zarówno kary i grzywny dla kierowców, jak i dla przewoźników. Nakłada się je na przewoźników i kierowców, którzy nie stosują się do zasad pakietu.

Firmy, które zajmują się transportem, mogą szukać wsparcia i pomocy w agencjach ubezpieczeniowych. Najkorzystniej jest wykupić ubezpieczenie prawne dla flot. Zapewnia ono bezpośrednio doradztwo i konsultacje prawne. Takie ubezpieczenie może być również zabezpieczeniem na wypadek sporu z organami kontrolnymi.

Zapisz się do darmowego newslettera i bądź na bieżąco z informacjami o najnowszych szkoleniach.