Warunki niezbędne do otrzymania certyfikatu

Każdy przedsiębiorca, który zamierza prowadzić działalność gospodarczą w zakresie transportu bądź chce poszerzyć zakres swojej działalności o krajowy lub międzynarodowy transport rzeczy lub osób, musi posiadać licencję. Jej uzyskanie związane jest jednak z koniecznością spełnienia wielu warunków.

Powyżej wspomniane warunki regulowane są przez następujące akty prawne:

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dn. 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz.U.UE.L.2009.300.51),
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dn. 21 października 2009 r. dotyczące wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych (Dz.U.UE.L.2009.300.72),
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dn. 21 października 2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 (Dz.U.UE.L.2009.300.88).

Kompetencje zawodowe przewoźnika drogowego

Wykazanie odpowiednich kompetencji zawodowych to pierwszy warunek, jaki należy spełnić. W tym celu osoba zarządzająca transportem w sposób rzeczywisty, musi posiadać certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika. Dotyczy to: dyrektora, właściciela, udziałowców, osób wyznaczonych na drodze umowy cywilno-prawnej. Ważne jest, by osoba przydzielona do zarządzania transportem posiadała nienaganną reputację.

Dobra reputacja

Przedsiębiorstwo, które chce uzyskać licencję na transport drogowy, musi posiadać dobrą reputację. Chodzi o brak wyroku sądu za przestępstwa, brak innych orzeczeń, które nakładałyby sankcję oraz brak jakichkolwiek naruszeń.

Sytuacja finansowa

Warunkiem uzyskania licencji jest posiadanie dobrej sytuacji finansowej, która umożliwia prowadzenie działalności w zakresie transportu drogowego. Ocenie zostaje poddany kapitał oraz rezerwy. Istotne znaczenie ma posiadanie zabezpieczenia, którego wysokość określa liczba posiadanych pojazdów, czyli: - co najmniej 9000 euro na pierwszy pojazd, - 5000 euro na kolejny pojazd.

Pojazdy samochodowe

Istotne znaczenie ma posiadanie co najmniej jednego pojazdu samochodowego, zarejestrowanego na firmę lub leasingowanego.

Siedziba i baza eksploatacyjna

Są to nowe warunki, niezbędne do uzyskania licencji, które zaczęły obowiązywać od 4 grudnia 2011 r. Na siedzibę muszą składać się lokale, w których będą prowadzone i przechowywane księgowe dokumenty, akta pracowników oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne w razie kontroli przewoźnika. Baza eksploatacyjna to obiekt, w którym mają znaleźć się wszystkie urządzenia i sprzęt, potrzebne do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego w sposób ciągły. Nie musi jednak znajdować się w tym samym miejscu co siedziba firmy.