[2022 / 2023] Testy na Certyfikat Kompetencji

Pytania egzaminacyjne (z odpowiedziami) na certyfikat kompetencji zawodowych, które możesz spotkać w 2022 roku.

thumbnail
19 Grudnia, 2022 · 13 min czytania
main photo

Przykładowe pytania egzaminacyjne na certyfikat kompetencji zawodowych 2022 / 2023.

Jakie są podstawowe obowiązki najemcy (pojazdu)?

 1. zapłata należności zgodnie z umową
 2. korzystanie z rzeczy zgodnie z jej właściwościami i przeznaczeniem
 3. usunięcie stwierdzonych wad fizycznych rzeczy
 4. udostępnianie wynajmującemu rzeczy na każde życzenie i w każdym terminie celem kontroli, czy wynajem odbywa się zgodnie z umową

Komu przysługują roszczenia z tytułu umowy przewozu osób w przewozach regularnych?

 1. organizatorowi i uczestnikom przewozu grupowego
 2. zleceniodawcy przewozu, jeśli dokonał zapłaty
 3. przewoźnikowi, jeżeli otrzymał należność za przewóz
 4. podróżnemu

Które z niżej wymienionych wad rzeczy można określić jako wadę fizyczną rzeczy?

 1. rzecz stanowi własność innej niż sprzedający osoby
 2. rzecz jest niekompletna
 3. rzecz nie ma takich cech i właściwości, jakie powinna mieć zgodnie z umową
 4. rzecz jest obciążona hipoteką

Do czego zobowiązuje umowa sprzedaży?

 1. przeniesienia własności rzeczy na kupującego w zamian za jego zobowiązanie się do przeniesienia na sprzedającego własności innej rzeczy
 2. przeniesienia na własność kupującego określonej kwoty pieniędzy
 3. przeniesienia własności rzeczy na kupującego za ustaloną cenę
 4. wytworzenia rzeczy i dostarczenia jej odbiorcy

Która z niżej wymienionych umów nie jest umową o usługi?

 1. umowa ubezpieczenia
 2. umowa komisu
 3. umowa agencyjna
 4. umowa zlecenia

Które z poniższych umów są umowami o usługi?

 1. umowa przewozu
 2. umowa agencyjna
 3. umowa użyczenia
 4. umowa o dzieło

Kiedy w przypadku sprzedaży rzeczy kupujący uzyskuje prawo własności?

 1. w chwili wydania rzeczy
 2. w chwili wpłacenia ustalonej kwoty
 3. następnego dnia po wpłaceniu pieniędzy
 4. w chwili zawarcia umowy

Kto ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za fizyczne lub prawne wady sprzedanej rzeczy?

 1. hurtownik
 2. kupujący
 3. sprzedawca
 4. producent

Czy wspólnikowi w spółce jawnej przysługują odsetki od udziału kapitałowego?

 1. nie, wspólnik ma prawo żądać wyłącznie podziału i wypłaty zysku z końcem każdego roku obrotowego
 2. wspólnik ma prawo żądać corocznie wypłacenia odsetek w wysokości 5% od swojego udziału kapitałowego, nawet gdy spółka poniosła stratę
 3. tak, ale wyłącznie w sytuacji, gdy spółka osiągnie zdecydowany zysk za dany rok obrotowy
 4. wspólnik ma prawo żądać corocznie wypłacenia odsetek w wysokości 10% od swojego udziału kapitałowego, tylko wówczas, gdy spółka osiągnęła dochód

Jaki jest minimalny kapitał zakładowy spółek kapitałowych?

 1. dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością minimalny kapitał zakładowy wynosi 5.000 PLN
 2. dla spółki akcyjnej minimalny kapitał zakładowy wynosi 6.000 PLN
 3. dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością brak wymogu, co do minimalnego kapitału
 4. dla spółki akcyjnej minimalny kapitał zakładowy wynosi 100.000 PLN

Czy przedsiębiorca jest zobowiązany zgłaszać organowi ewidencyjnemu powstałe już po wpisie do ewidencji zmiany stanu faktycznego i prawnego odnoszące się do danych osobowych i wykonywanej działalności gospodarczej?

 1. tak, przedsiębiorca musi zgłosić zmiany w ciągu 14 dni od dnia ich powstania
 2. tak, przedsiębiorca musi zgłosić zmiany w ciągu 6 miesięcy od dnia ich powstania
 3. nie, ważne są wyłącznie informacje w momencie rejestracji przedsiębiorstwa
 4. może zgłosić zmiany, ale nie jest to prawnie wymagane

Jakie organy zarządzające posiada spółka kapitałowa?

 1. Zarząd, Radę Nadzorczą, Walne Zgromadzenie
 2. nie posiada organów zarządzających, jest reprezentowana i zarządzana przez każdego wspólnika
 3. dyrektora, komisję rewizyjną
 4. Zarząd, Radę Nadzorczą, Organy fakultatywne

Jakie działania przyczyniają się do prawidłowego i terminowego sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego?

 1. dokonywanie zapisów księgowych na podstawie prawidłowych dowodów
 2. uzgadnianie, w możliwie krótkich odstępach czasu, kont bankowych i kont rozrachunków z kontrahentami
 3. prowadzenie bieżącej ewidencji syntetycznej i analitycznej aktywów i pasywów oraz następujących w nich zmian
 4. skrupulatne gromadzenie dokumentów i jednorazowe (raz w miesiącu) dokonywanie zapisów, co pozwala na uwzględnienie wszystkich dokumentów

Kiedy następuje połączenie spółek kapitałowych?

 1. w momencie podjęcia wspólnych zadań, wynikających z decyzji o połączeniu spółek
 2. w momencie wpisania do rejestru nowo powstałej spółki
 3. w momencie podjęcia takiej decyzji przez organy zarządzające zainteresowanych spółek
 4. w momencie podpisania umowy o połączeniu spółek

Czy zgodnie z obowiązującym prawem istnieje możliwość podwyższenia kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

 1. tak, ale tylko wówczas, gdy spółka przynosi zysk przez kolejne dwa lata
 2. nie, prawo nie przewiduje takiej możliwości
 3. tak, jeżeli zgodę wyrazi urząd skarbowy właściwy dla siedziby spółki
 4. tak, może nastąpić na mocy dotychczasowych postanowień umowy spółki, albo przez jej zmianę i polega na utworzeniu nowych udziałów lub na podwyższeniu wartości udziałów istniejących

Kto w jednostce ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie określonym ustawą o rachunkowości?

 1. zawsze główny księgowy
 2. dział finansowy jednostki
 3. w przypadku gdy kierownikiem jednostki jest organ wieloosobowy, a nie została wskazana osoba odpowiedzialna, odpowiedzialność ponoszą wszyscy członkowie tego organu
 4. kierownik jednostki
Na skróty
Kurs na certyfikat kompetencji zawodowych
Zapisz się na 4-dniowy kurs przygotowujący do zdania egzaminu na certyfikat kompetencji. Co otrzymasz?
 • Profesjonalny wykład
 • Informacje jak i gdzie złożyć dokumenty na egzamin
 • Dostęp do materiałów dydaktycznych
 • Podręcznik
 • Kładziemy duży nacisk na ćwiczenie zadań praktycznych
Szkolenie Online (wideokonferencja) na żywo - 100% przez internet, bez wychodzenia z domu.

Która z niżej wymienionych czynności należy do obowiązków pracodawcy?

 1. zapewnienie bezpiecznych warunków pracy
 2. pomaganie pracownikom w sfinansowaniu kredytów mieszkaniowych
 3. zaspokajanie, w miarę posiadanych środków, socjalnych potrzeb pracowników
 4. terminowe wypłacanie wynagrodzenia

O czym pracodawca ma obowiązek informowania radę pracowniczą?

 1. o działalności i sytuacji ekonomicznej pracodawcy oraz o przewidywanych w tym zakresie zmianach
 2. o stanie, strukturze i przewidywanych zmianach zatrudnienia oraz działaniach mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia
 3. wszystkich sprawach dotyczących przedsiębiorstwa
 4. o sposobie i zakresie nawiązywania współpracy z innymi przedsiębiorstwami

Ile godzin wynosi dzienny okres odpoczynku kierowców obsady dwuosobowej?

 1. 11 godzin w każdym 24-godzinnym okresie rozliczeniowym
 2. 11 godzin w każdym 30-godzinnym okresie rozliczeniowym
 3. 9 godzin w każdym 30-godzinnym okresie rozliczeniowym
 4. 8 godzin w każdym 24-godzinnym okresie rozliczeniowym

Czy podczas szkolenia okresowego jest wymagana część praktyczna (jazda)?

 1. tak, minimum 15 minut na symulatorze
 2. tak, minimum pół godziny w ruchu drogowym
 3. tak, ale tylko w niektórych modułach
 4. nie jest prawnie wymagana

Z jakich części składa się kurs na kwalifikację wstępną?

 1. z części teoretycznej - 260 godz.
 2. z części praktycznej - jazdy w ruchu drogowym (16 godz.) i w warunkach specjalnych (4 godz.)
 3. o czasie i zakresie szkolenia decyduje starosta właściwy dla siedziby ośrodka szkolenia
 4. o czasie i zakresie szkolenia decyduje ośrodek szkolący

Ile razy w ciągu tygodnia kierowca ma prawo wydłużyć swój dzienny czas jazdy?

 1. 3 razy do 10 godzin
 2. jeden raz do 12 godzin
 3. 2 razy do 10 godzin
 4. 4 razy do 10 godzin

Jakie są zadania społecznej inspekcji pracy?

 1. kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym postanowień układów zbiorowych i regulaminów pracy, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony pracy kobiet
 2. wyłącznie udział w analizowaniu przyczyn powstawania wypadków przy pracy
 3. kontrola ruchu drogowego
 4. nadzór nad terminowym realizowaniem zadań przyjętych do realizacji

Ile maksymalnie może wynosić tygodniowy czas jazdy kierowcy?

 1. 48 godzin
 2. 45 godzin
 3. 54 godziny
 4. 56 godzin

Która z niżej wymienionych definicji dotyczących momentu powstania obowiązu podatkowego nie jest prawdziwa?

 1. jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi
 2. jeżeli podatnik wysyła towar nabywcy lub wskazanej przez niego osobie trzeciej, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydaniatowaru jednej z tych osób
 3. jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż wdniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi
 4. jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności (przedpłatę, zaliczkę), obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej częsci

Jaką stawką podatkową objęty jest krajowy drogowy przewóz osób?

 1. 8%
 2. 0%
 3. jest zwolniony od podatku
 4. 23%

Które autobusy podlegają opłacie elektronicznej za korzystanie z dróg?

 1. autobusy o liczbie miejsc siedzacych od 30 wzwyż
 2. autobusy o liczbie miejsc powyżej 9 łącznie z kierowcą
 3. wszystkie autobusy niezależnie od dopuszczalnej masy całkowitej i liczbie miejsc
 4. wszystkie pojazdy samochodowe przeznaczone do przewozu do 9 osób łacznie z kierowcą

Kto określa obowiązujące stawki podatku od środków transportu?

 1. marszałek województwa
 2. minister właściwy do spraw transportu
 3. rada gminy
 4. sołtys

Które z wymienionych pozycji stanowią przychody osoby fizycznej?

 1. zwrot kosztów delegacji
 2. koszt obowiązkowego szkolenia BHP
 3. wynagrodzenie zasadnicze
 4. wynagrodzenie za godziny nadliczbowe

W jakich rodzajach przewozów można uzyskać zwrot podatku od środków transportu - autobusów?

 1. komunikacji publicznej
 2. wycieczek szkolnych
 3. wahadłowych
 4. nie ma możliwości zwrotu podatku

Na których drogach obowiązuje elektroniczny system poboru opłat?

 1. na drogach miejskich w granicach miast na prawach powiatu
 2. bezwzględnie na wszystkich drogach
 3. na drogach krajowych i gminnych
 4. na drogach krajowych lub ich odcinkach klasy A i S, na których pobiera się opłatę elektroniczną

Od czego jest zależna wysokość stawki opłaty za korzystanie z dróg?

 1. od klasy drogi
 2. od kategorii pojazdu
 3. od rodzaju wykonywanych przewozów
 4. od liczby osi pojazdu
Na skróty
Kurs na certyfikat kompetencji zawodowych
Zapisz się na 4-dniowy kurs przygotowujący do zdania egzaminu na certyfikat kompetencji. Co otrzymasz?
 • Profesjonalny wykład
 • Informacje jak i gdzie złożyć dokumenty na egzamin
 • Dostęp do materiałów dydaktycznych
 • Podręcznik
 • Kładziemy duży nacisk na ćwiczenie zadań praktycznych
Szkolenie Online (wideokonferencja) na żywo - 100% przez internet, bez wychodzenia z domu.

Uproszczoną wersję bilansu oraz rachunku zysków i strat mogą sporządzać przedsiębiorstwa transportowe, które spełniają przynajmniej dwa spośród trzech podanych niżej warunkKtóre z podanych niżej warunków należą do tych wymagań?

 1. przychód ze sprzedaży netto towarów, produktów i usług oraz operacji finansowych - równowartość w walucie polskiej w wysokości nie większej niż 4.000.000 euro
 2. średnioroczne zatrudnienie - nie więcej niż 50 osób
 3. średnioroczna suma pojazdów samochodowych - nie więcej niż 10
 4. suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego - równowartość w walucie polskiej w wysokości nie większej niż 2.000.000 euro

Czy w transporcie osób jest dopuszczalne wystawianie faktury zbiorczej za wykonane w danym miesiącu usługi transportowe?

 1. tak, można wystawić taką fakturę po zakończeniu każdego miesiąca jeżeliprzewiduje to umowa
 2. nie, prawo nie przewiduje takiej możliwości
 3. nie, należy wystawić fakturę po każdej usłudze
 4. tak, jeżeli liczba przewozów w miesiącu nie przekracza czterech razy

Co zalicza się do wewnętrznych źródeł finansowania inwestycji?

 1. obligacje, leasing i dotacje
 2. kredyty i udziały
 3. amortyzację, sprzedaż majątku, rezerwy i zysk
 4. wkłady, udziały i akcje

Co opisuje wskaźnik wykorzystania pracy przewozowej?

 1. liczbę dni pracy pojazdów w ciągu roku
 2. stopień wykorzystania ładowności taboru
 3. stopień wykorzystania wozodni posiadanego taboru
 4. stopień wykorzystania przebiegu pojazdów

Co należy ocenić przed podjęciem decyzji o realizacji inwestycji?

 1. czy bank udzieli firmie kredytu
 2. czy inwestycja podoba się pracownikom
 3. czy firma posiada wystarczającą ilość gotówki na realizację
 4. czy będzie opłacalna dla przedsiębiorcy

Co stanowi podstawę prawną do udzielenia przedsiębiorstwu kredytu?

 1. informacja pisemna banku o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i gotowości udzielenia kredytu
 2. wniosek wraz z dokumentacją
 3. umowa kredytowa
 4. pisemne oświadczenie woli zaciągnięcia kredytu wraz z propozycją spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami

Czego może dotyczyć ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych?

 1. każdego mienia, którego właścicielem jest ubezpieczony
 2. tylko budynków, budowli oraz maszyn i urządzeń
 3. każdego mienia, które ujęte zostało w umowie ubezpieczenia
 4. budynków i budowli, jeżeli są ujęte w umowie ubezpieczenia

Jaki cel ma sprawozdawczość finansowa w przedsiębiorstwie?

 1. porównanie danych rzeczywistych z planowanymi i wyciągnięcie z tego wniosków w procesie dalszego planowania i podejmowania decyzji
 2. ustalenie struktury płac w przedsiębiorstwie
 3. planowanie sprzedaży przedsiębiorstwa na następne okresy czasowe
 4. sprawdzenie prawidłowości rozliczenia zaciągniętych kredytów

Kto dokonuje czynności prawnej polegającej na rejestracji pojazdu ?

 1. starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) właściciela pojazdu
 2. uprawniony organ zarządcy drogi
 3. wojewódzka stacja kontroli pojazdów
 4. właściwy wydział urzędu wojewódzkiego

Które z wymienionych poniżej elementów pojazdu są objęte, ujętymi w prawie, wymaganiami technicznymi?

 1. ogumienie
 2. szyby pojazdu
 3. ciśnienie w ogumieniu
 4. poziom oleju w silniku

Która z niżej wymienionych informacji nie jest zawarta w formularzu jazdy?

 1. początkowe i docelowe miejsce przewozu
 2. wykaz przystanków na trasie przewozu
 3. numer rejestracyjny pojazdu
 4. rodzaj usługi

Jakie aspekty powinny być uwzględniane podczas koordynacji rozkładów jazdy?

 1. opinia organizacji zrzeszających przewoźników z właściwej terytorialnie gminy, powiatu lub województwa
 2. stopień zabezpieczenia potrzeb przewozowych na danej linii komunikacyjnej
 3. proponowana cena przewozu
 4. jakość i standard usług świadczonych przez już istniejących na danej linii przewoźników

Czym charakteryzuje się przewóz wahadłowy w komunikacji autobusowej do krajów UE?

 1. jednorazowym przewozem zorganizowanych grup osób, przy czym jedna grupa zostaje przewieziona do miejsca docelowego, a druga grupa wraca do miejsca początkowego
 2. wielokrotnym przewozem zorganizowanych grup osób w ramach nieodpłatnego przewozu w ramach działalności charytatywnej
 3. publicznym jednorazowym przewozem zorganizowanej grupy osób
 4. wielokrotnym przewozem zorganizowanych grup osób wykonywanym tam i z powrotem między określonym miejscem początkowym i końcowym, przy czym każda grupa osób dowieziona do miejsca docelowego wraca do miejsca początkowego

Kto wydaje zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób na terenie więcej niż jednego województwa?

 1. starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy
 2. minister właściwy do spraw transportu
 3. marszałek województwa właściwy dla siedziby albo miejsca zamieszkania przedsiębiorcy, w uzgodnieniu z marszałkami województw właściwymi ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej
 4. wojewoda właściwy dla siedziby przedsiębiorcy

Który z niżej wymienionych dokumentów kierowca autobusu musi posiadać w czasie jazdy?

 1. dowód rejestracyjny pojazdu
 2. fakturę za przewóz
 3. wynik badań psychologicznych
 4. świadectwo kierowcy

W jakim przypadku można cofnąć licencję?

 1. gdy wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywanie działalności gospodarczej objętej licencją
 2. gdy przedsiębiorca nie podejmie działalności objętej licencją w terminie 6 miesięcy od dnia jej wydania
 3. licencja nie może być cofnięta, prawo nie przewiduje takiej sytuacji
 4. gdy przedsiębiorca nie podejmie działalności objętej licencją w terminie 3 miesięcy od dnia jej wydania

Które z niżej wymienionych informacji nie są wymagane we wniosku o uzyskanie licencji na transport drogowy?

 1. rodzaj i liczbę pojazdów samochodowych, którymi dysponuje przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie licencji
 2. numer w rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej
 3. oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres
 4. wykaz zatrudnionych kierowców

Przedsiębiorca wykonujący zawód przewoźnika drogowego ma obowiązek wyznaczyć przynajmniej jedną osobę fizyczną do zarządzania transportJakie warunki musi spełniać wyznaczona osoba?

 1. musi w sposób rzeczywisty i ciągły zarządzać operacjami transportowymi tego przedsiębiorstwa
 2. musi posiadać miejsce zamieszkania na terenie Wspólnoty
 3. musi mieć ukończone 26 lat i 2-letnią praktykę w transporcie
 4. musi posiadać wyższe wykształcenie o profilu transportowym

Zapisz się do darmowego newslettera i bądź na bieżąco z informacjami o najnowszych szkoleniach.