[Poradnik 2020] Jak zostać doradcą ADR?

Z tego artykułu dowiesz się kim jest doradca ADR (DGSA) oraz poznasz drogę jaką trzeba przejść aby uzyskać uprawnienia doradcy. Dowiesz się także jak zapisać się na egzamin na doradcę ADR.

thumbnail
3 Sierpnia, 2020 · 5 min czytania
main photo

Polskie prawo dotyczące transportu krajowego oraz międzynarodowego towarów niebezpiecznych jest regulowane przez Ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych, oraz konwencje ADR.

Obecnie każda firma, które zajmuje się przewozem lub innymi czynnościami z nim związanymi (np. Pakowaniem, załadunkiem i rozładunkiem naczep czy napełnianiem cystern), zobowiązana jest zatrudniać doradcę ds. bezpieczeństwa ADR.

Dodatkowo pracownicy mający kontakt z towarem niebezpiecznym muszą przejść odpowiednie szkolenia. Niestosowanie się do nakazów prawa grozi uszczerbkiem finansowym w wysokości nawet 10 000 zł. Przejście odpowiednich szkoleń uchroni przed takim ryzykiem, a posiadanie uprawnień ADR zapewni przewagę na rynku pracy i dobrą posadę.

Czym jest ADR?

ADR (fr. L’ Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) jest to międzynarodowa umowa wyznaczająca prawo związane z transportem drogowym towarów niebezpiecznych, np. materiałów wybuchowych, gazów, materiałów łatwopalnych, trujących itp.

Przewóz towarów niebezpiecznych jest dopuszczalny tylko w przypadku spełnienia przez przewoźnika ściśle określonych warunków zawartych w umowie ADR dotyczącej transportu międzynarodowego oraz ustawie o przewozie towarów niebezpiecznych, regulującej transport krajowy.

Tutaj znajdziesz link do ustawy.

Jednym z takich warunków jest wyznaczenie przez przedsiębiorstwo zajmujące się transportem towarów niebezpiecznych i związanymi z nim czynnościami minimum jednego doradcy ADR.

Dodatkowo, również kierowcy są zobowiązani do ukończenia kursu ADR i posiadania ważnego zaświadczenia.

Kim jest doradca ADR?

Doradca ADR jest to osoba zajmująca się bezpieczeństwem w transporcie towarów niebezpiecznych (ang. DGSA – Dangerous Goods Safety Adviser). Obowiązki doradcy to wsparcie przedsiębiorstw nadawców, odbiorców i przewoźników w przestrzeganiu wymagań, przepisów dotyczących bezpiecznego transportu towarów niebezpiecznych.

Należy pamiętać, że zakres obowiązków doradcy wyznaczają ściśle przepisy prawa a nie pracodawca. Doradca zajmuję się, np. przygotowywaniem raportów powypadkowych dla uczestników przewozów towarów niebezpiecznych, czy sporządzaniem rocznych sprawozdań dla firm.

Z punktu widzenia kadr nie ma przeciwwskazań aby doradcą był pracownik przedsiębiorstwa , może być to również osoba z zewnątrz, zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub zlecenia.

Jak zostać doradcą ADR?

Planując karierę jako doradca ADR trzeba liczyć się z wymogami jakie należy spełnić aby uzyskać świadectwo doradcy. Kursant musi posiadać wyższe wykształcenie oraz poświadczyć, że nie był skazany za przestępstwo umyślne przeciwko wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu oraz bezpieczeństwu powszechnemu.

Jeśli te wymagania są spełnione zostają jeszcze dwa kroki, które trzeba przejść aby uzyskać świadectwo doradcy:

 • ukończyć kurs przygotowujący do egzaminu, w wybranej placówce szkoleniowej,
 • zdać egzamin państwowy przed komisją powołaną przez Transportowy Dozór Techniczny (TDT).

Jak zapisać się na egzamin na doradcę ADR?

Po ukończeniu kursu, należy złożyć wniosek o dopuszczenie do egzaminu do Transportowego Dozoru Technicznego. Wniosek należy wysłać pod adres: Transportowy Dozór Techniczny ul. Puławska 125, 02-707 Warszawa.

Do wniosku należy dołączyć poniższe dokumenty:

 • Formularz zgłoszeniowy,
 • Dokument potwierdzający wykształcenie wyższe
 • Oświadczenie o niekaralności
 • Kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu doradcy (zaświadczenie ważne jest 12 miesięcy od dnia ukończenia kursu)
 • Dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej w wysokości 500 zł (dane do przelewu dostępne są na stronie TDT)

Wszystkie te dokumenty oraz instrukcje ich wypełniania można znaleźć na stronie TDT.

Terminy i miejsce egzaminów są wyznaczane przez dyrektora TDT i publikowane na stronie internetowej TDT 14 dni wcześniej. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest złożenie wszystkich potrzebnych dokumentów co najmniej 7 dni przed wyznaczona datą egzaminu.

Egzamin należy zdać w terminie do 12 miesięcy od zakończenia kursu. Po egzaminie otrzymuje się, ważne przez 5 lat świadectwo doradcy, uprawniające do pracy. Świadectwo można przedłużyć o kolejne 5 lat, jeśli nie naruszono przepisów prawa oraz 12 miesięcy przed końcem ważności swojego świadectwa doradcy zdano egzamin z wynikiem pozytywnym.

Wszelkie informacje o przebiegu egzaminu można znaleźć na stronie ministerstwa infrastruktury: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/egzamin-dla-doradcow-do-spraw-bezpieczenstwa-przewozu-towarow-niebezpiecznych

Jak wygląda egzamin na doradcę?

Egzamin skład się z 3 części:

 • część ogólna zawiera 30 pytań w formie testu, na których rozwiązanie przyznano 80 minut czasu.
 • cześć szczegółowa zawiera 20 pytań testowych, na tę część przyznano 60 minut
 • zadania praktycznego pisemnego , które nie dotyczy osób przedłużających uprawnienia, przewidzianego na 60 minut.

Egzamin ma za zadanie zweryfikować wiedzę z zakresu:

 • przepisów krajowych oraz międzynarodowych dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych,
 • zasad znakowania i dokumentacji,
 • klasyfikacji towarów niebezpiecznych,
 • budowy i użytkowania opakowań,
 • zagrożeń dla ludzi i środowiska jakie niesie za sobą transport towarów niebezpiecznych,
 • warunków przewozu, załadunku, rozładunku i manipulowania ładunkiem pojazdów i przewozu w cysternach,
 • obowiązków uczestników przewozu, kontroli przewozów, zasad odpowiedzialności za naruszenie przepisów o przewozie towarów niebezpiecznych i za szkody spowodowane takim przewozem.

Warto wiedzieć o tym, że zdobycie uprawnień doradcy ADR w dowolnym Państwie UE umożliwia wykonywanie zawodu we wszystkich państwach należących do umowy europejskiej ADR.

Podsumowując, doradca ADR jest niezbędny w każdym przedsiębiorstwie zajmującym się transportem drogowym towarów niebezpiecznych. Jest to uregulowane prawnie a kary za łamanie tych przepisów sięgają 10 000 zł. Doradca ADR jest też gwarancją bezpieczeństwa, czuwa nad przestrzeganiem rygorystycznego prawa, które obowiązuje w kontakcie z towarami niebezpiecznymi.

Zapisz się do darmowego newslettera i bądź na bieżąco z informacjami o najnowszych szkoleniach.