Szkolenie na nalewaki NO TDT

Szkolenie na nalewaki NO TDT na uzyskanie bezterminowych uprawnień Transportowego Dozoru Technicznego, które są potrzebne wszystkim pracownikom zatrudnionym do obsługi napełniania i opróżniania zbiorników cystern w transporcie drogowym oraz kolejowym.

Informacje o szkoleniu

Szkolenie na nalewaki NO TDT
Cena szkolenia:
650 PLN
Czas trwania:
20h

Brak terminu szkolenia

Celem szkolenia na nalewaki NO TDT jest uzyskanie niezbędnej wiedzy dotyczącej regulacji prawnych oraz praktyki związanej z prawidłową obsługą urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników z materiałami niebezpiecznymi.

Wymagania wobec uczestników

wiek
Ukończony 18 rok życia
wyksztalcenie
Wykształcenie min. zawodowe


Informacje o szkoleniu na nalewaki NO TDT

Zapewniamy możliwość uzyskania uprawnień na wiele typów klas materiałów niebezpiecznych, w tym: różne typy zbiorników oraz paliw (ciekłe i gazowe).

Szkolenie na nalewaki NO TDT składa się z zagadnień praktycznych oraz teoretycznych. Całość kursu zakończona jest egzaminem przed komisją Transportowego Dozoru Technicznego a uzyskane uprawnienia są bezterminowe.

informacje o szkoleniu
program szkolenia

Program szkolenia

Część teoretyczna

 • informacje o substancjach transportowanych w cysternach,
 • opisywanie i oznaczanie cystern,
 • omówienie fizycznych oraz chemicznych właściwości substancji niebezpiecznych,
 • zasady BHP oraz przepisy przeciwpożarowe,
 • informacje o paliwach,
 • budowa zbiornika transportowego oraz osprzęt zbiorników,
 • zasady dozoru technicznego.

Część praktyczna

Osobiste przeprowadzenie przez kursanta procesu obsługi nalewaków NO TDT.

Egzamin

Po zakończonym szkoleniu na nalewaki NO TDT przychodzi czas na egzamin państwowy przed komisją Transportowego Dozoru Technicznego.

Podobnie jak szkolenie, egzamin składa się z części praktycznej oraz teoretycznej. Pozytywne zaliczenie egzaminu skutkuje otrzymaniem zaświadczenia, które potwierdza uzyskane bezterminowe uprawnienia na nalewaki NO TDT.

egzamin

Formularz zapisowy

Zapisujesz się na:
Termin i miejsce szkolenia:

Dane osobowe

Dane adresowe

Rezerwacja noclegu (Koszt 50 PLN)

Faktura

Akceptacja zasad

 • Wysłanie zgłoszenia stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniu na warunkach w nim określonych. Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać drogą mailową bądź telefonicznie, najpóźniej 3 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia. Wszelkie dane kontaktowe znajdują się na star.edu.pl/kontakt
 • W przypadku nie otrzymania rezygnacji oraz niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa, wynikającymi z wysłania zgłoszenia, na podstawie wystawionej przez firmę Star sp. z o.o. faktury. Zgłaszający ma prawo do uczestniczenia w kursie w następnym możliwym terminie.
 • W przypadku niewystarczającej liczby uczestników, Star sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania bądź zmiany terminu kursu. O takim fakcie będzie informować uczestników indywidualnie. Uczestnikowi przysługuje wtedy prawo do zwrotu pieniędzy lub uczestnictwa w następnym możliwym terminie.
 • Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 (Dz. U. 2002 r., nr 101, poz. 926, ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji na szkolenie, w celach marketingowych oraz przekazywania do odpowiednich instytucji państwowych zgodnie z określonymi przepisami.

Gdzie się znajdujemy

Star sp. z o.o. Siedziba firmy
ul. Radłowska 40
63-400 Ostrów Wielkopolski
+48 694 705 447
ostrownull@star.edu.pl
Star sp. z o.o. Biuro we Wrocławiu
ul. Chełmońskiego 12
51-630 Wrocław
+48 695 457 352
wroclawnull@star.edu.pl
mapa polski