[2023] Uprawnienia na wózki widłowe

Sprawdź jakie wyróżnia się rodzaje uprawnień na wózki widłowe, jak długo są ważne oraz jak je przedłużyć. Dowiedz się również czy są one uznawane za granicą.

thumbnail
20 Kwietnia, 2023 · 5 min czytania
main photo

Rodzaje uprawnień na wózek widłowy w 2023

Od dnia 1 czerwca 2019 r. wcześniejszy podział typów uprawnień na wózki widłowe I, II, III WJO został zastąpiony przez dwie kategorie zaświadczeń kwalifikacyjnych wydawanych przez UDT.

Obecnie obowiązujące poziomy kategorii uprawnień to:

 • wyższa – wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia, w tym te ze zmiennym wysięgiem oraz możliwością unoszenia osób wraz z ładunkiem (stara kategoria I WJO). Kategoria ta uprawnia również do obsługi wszystkich pozostałych typów wózków jezdniowych, z kategorii niższej;
 • niższa – wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków ze zmiennym wysięgiem oraz bez możliwości unoszenia osób wraz z ładunkiem (stara kategoria II i III WJO).

Ważność uprawnień na wózki widłowe w 2023

Przed nowelizacją ustawy o dozorze technicznym wprowadzoną 1 czerwca 2019 roku, raz zdobyte uprawnienia zezwalające na obsługę wózków widłowych oraz zezwolenia na dokonywanie konserwacji pojazdów były ważne bezterminowo.

Obecnie w 2023 wszystkie zaświadczenia kwalifikacyjne wydawane przez UDT są terminowe, a ich ważność wynosi od 5 do 10 lat w zależności od rodzaju pojazdów, na jakie zostały wydane.

5-letni okres ważności na obsługę urządzeń – wózki widłowe specjalizowane

Na 5-letni okres czasu wydaje się zaświadczenie kwalifikacyjne na obsługę wózków jezdniowych unoszących z mechanicznym napędem – z wysięgnikiem lub możliwością unoszenia operatora wraz z ładunkiem.

Pięcioletni termin ważności dokumentów UDT obowiązuje dla urządzeń technicznych takich jak:

 • ładowarki teleskopowe;
 • wózki jezdniowe z możliwością unoszenia operatora i ładunku;
 • podesty ruchome przejezdne;
 • suwnice, wciągniki i wciągarki (przeznaczenia ogólnego i specjalnego);
 • żurawie samojezdne, wieżowe, szybkomontujące, pokładowe, pływające, szynowe, kolejowe i na pojazdach kolejowych.

10-letni okres ważności na obsługę urządzeń – wózki widłowe z wyłączeniem specjalizowanych

Na 10-letni okres czasu wydaje się zaświadczenie kwalifikacyjne na obsługę wózków jezdniowych unoszących z mechanicznym napędem – bez wysięgnika i możliwości unoszenia operatora wraz z ładunkiem.

Dziesięcioletni termin ważności dokumentów UDT obowiązuje dla urządzeń technicznych takich jak:

 • wózki wysokiego składowania;
 • wózki z siedziskiem;
 • wózki podestowe;
 • wózki prowadzone;
 • podesty ruchome stacjonarne, wiszące, masztowe, na pojazdach kolejowych;
 • układnice;
 • wyciągi towarowe;
 • suwnice, wciągniki i wciągarki (przeznaczenia ogólnego);
 • żurawie stacjonarne, przewoźne i przenośne.
Odniesienie do oferty na wózki widłowe

Przedłużenie uprawnień na wózki widłowe w 2023

W przypadku, gdy ważność zaświadczenia kwalifikacyjnego wydanego przez UDT dobiega końca, uprawnienia mogą zostać bezpłatnie przedłużone. Odbywa się to wyłącznie na wniosek operatora wózka widłowego i nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu ważności dokumentu.

Aby przedłużyć uprawnienia na wózki widłowe w 2023, należy złożyć pisemnie lub drogą elektroniczną:

 • podanie o przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego (zaświadczenie powinno zawierać dane operatora i numer dotychczasowego zaświadczenia kwalifikacyjnego);
 • oświadczenie o wykonywaniu obsługi urządzeń w sposób czynny, przez co najmniej 3 lata w trakcie ostatnich 5 lat.

Nie ma konieczności powtórnego podchodzenia do egzaminu przed komisją UDT również wtedy, gdy uprawnienia zostały zdobyte przed datą 01.06.2019 roku. Postępowanie w sprawie ich przedłużenia jest identyczne jak w przypadku zaświadczeń z datą ważności.

W przypadku niezłożenia wniosku o przedłużenie, uprawnienia wcześniej oznaczone jako bezterminowe stracą ważność z dniem 01.01.2024 r.

Uprawnienia na wózki widłowe za granicą

Ubieganie się o pracę operatora wózka widłowego za granicą wiąże się z koniecznością tłumaczenia dokumentów i przedstawienia ich w miejscu przyszłego zatrudnienia.

Chociaż zaświadczenie kwalifikacyjne wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego jest ważne jedynie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, inne państwa mogą uznawać certyfikaty i kwalifikacje nadane w Polsce.

W zależności od kraju mogą istnieć różnice w procedurze przeprowadzania postępowań potwierdzania kwalifikacji. Poza granicami Polski obowiązują przepisy krajowe danego państwa lub dyrektywa 2005/36/WE z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych.

Przepisy o wzajemnym transferze kwalifikacji obowiązują w:

 • państwach członkowskich Unii Europejskiej;
 • krajach członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Norwegia, Liechtenstein);
 • Konfederacji Szwajcarskiej.

We wszystkich państwach uczestniczących w procesie wzajemnego uznawania kwalifikacji istnieją specjalne Punkty Kontaktowe, dzięki którym można znaleźć szczegółowe informacje na temat przepisów obowiązujących podczas transferu uprawnień.

Aby zwiększyć prawdopodobieństwo uzyskania uprawnień w danym państwie, warto przełożyć na język obcy zarówno zaświadczenie kwalifikacyjne jak i program kursów zawierający szczegółowy opis godzin praktyki i teorii.

Jeżeli forma zajęć praktycznych i teoretycznych lub ilość godzin nauki okaże się być niewystarczająca dla zagranicznego pracodawcy, może on domagać się, aby przyszły pracownik podszkolił się w jakimś zakresie lub zdobył dodatkowy certyfikat.

Zapisz się do darmowego newslettera i bądź na bieżąco z informacjami o najnowszych szkoleniach.