[2023] Wózki widłowe - egzamin

Dowiedz się jak wygląda oraz przebiega egzamin na wózki widłowe przeprowadzany przez Urząd Dozoru Technicznego. Sprawdź również, czy kwalifikacje na wózki wydane przez UDT są ważne za granicą.

thumbnail
20 Kwietnia, 2023 · 6 min czytania
main photo

Jak wygląda egzamin na wózki widłowe w 2023?

Przed przystąpieniem do egzaminu na operatora wózka widłowego należy złożyć wniosek do UDT oraz wnieść opłatę egzaminacyjną. Termin egzaminu zostaje wyznaczony zazwyczaj na czas od 2 do 3 tygodni po złożeniu wniosku. Na egzamin należy zabrać ze sobą dowód osobisty w celu potwierdzenia przez inspektorów tożsamości zdającego.

Odniesienie do oferty na wózki widłowe

Jak wygląda teoretyczny egzamin na wózki widłowe w 2023?

Teoretyczny egzamin na wózki widłowe 2023 jest testem jednokrotnego wyboru, w formie pisemnej lub elektronicznej, obejmującym zagadnienia dotyczące odpowiedniej kategorii urządzeń transportu bliskiego.

Forma i zasady testu na wózki widłowe:

Urząd Dozoru Technicznego udostępnia przykładowe pytania stosowane w czasie części teoretycznej, znajdują się wśród nich zagadnienia dotyczące:

 • pytania z czterema odpowiedziami do wyboru (jedna prawidłowa odpowiedź);
 • 15 pytań z wiedzy ogólnej i szczegółowej (specjalistyczne pytania zależne od rodzaju kwalifikacji);
 • 5 pytań dotyczących diagramów udźwigu (zależność między wysokością podnoszenia, odległością środka ciężkości i masą ładunku, pokazana w formie graficznej);
 • zestawy pytań dobierane losowo;
 • czas trwania – maksymalnie pół godziny na przygotowanie odpowiedzi na wszystkie zadane pytania;
 • przyjmuje się, że egzamin zostaje zaliczony, jeśli na co najmniej 11 pytań zostanie udzielona poprawna odpowiedź;
 • negatywny wynik z części teoretycznej uniemożliwia podejście do części praktycznej.
Grafika przedstawiająca formę i zasady egzaminu teoretycznego na wózki widłowe

Urząd Dozoru Technicznego udostępnia przykładowe pytania stosowane w czasie części teoretycznej, znajdują się wśród nich zagadnienia dotyczące:

 • ustawy o dozorze technicznym;
 • zaświadczeń kwalifikacyjnych;
 • typów wózków jezdniowych;
 • wymagań dla operatorów obsługujących urządzenia techniczne;
 • dokładnej budowy wózka widłowego (konserwacja, naprawa, zagadnienia elektryczne, mechaniczne i hydrauliczne);
 • obsługi wózka, czynności wykonywane przed rozpoczęciem pracy, w jej trakcie oraz po jej zakończeniu;
 • zasad konserwacji wózka widłowego;
 • przepisów BHP;
 • diagramów udźwigu wózka widłowego.

Jak wygląda praktyczny egzamin na wózki widłowe w 2023?

Praktyczna część egzaminu składa się z dwóch części i trwa około godziny. W celu uzyskania pozytywnego wyniku należy prawidłowo wykonać wszystkie zadania i manewry bezpośrednio przed komisją UDT.

Część pierwsza:

 • zaprezentowanie w sposób bezpieczny jednej czynności z zakresu OTC (omówienie zagadnień dotyczących codziennej obsługi wózka widłowego i kontroli stanu technicznego pojazdu);
 • zakres możliwych czynności obsługi technicznej codziennej OTC zawarty jest w instrukcji eksploatacji urządzenia;
 • nie ma możliwości poprawy czynności OTC, pomyłka jest równoznaczna z negatywnym wynikiem egzaminu.

Część druga:

 • zadanie praktyczne (jazda z paletą po wyznaczonym torze);
 • wymaga wykazania się umiejętnością płynnej i swobodnej, a jednocześnie bezpiecznej jazdy wózkiem widłowym;
 • obejmuje przygotowanie do pracy, podnoszenie, przewożenie oraz opuszczenie materiałów i zaparkowanie;
 • manewrowanie wózkiem widłowym np. między pachołkami powinno odbyć się w sposób bezkolizyjny;
 • komisja egzaminacyjna ocenia prawidłowość wykonywanych manewrów i czynności związanych z praktyczną obsługą wózka widłowego;
 • wystąpienie dwóch błędów lub niewykonanie zadania praktycznego kończy część praktyczną egzaminu wynikiem negatywnym;
 • w przypadku spowodowania sytuacji potencjalnie niebezpiecznej, wypadku lub innej nieprawidłowości bezpośrednio wpływającej na bezpieczeństwo egzamin zostaje przerwany, a jego wynik uznaje się za negatywny.

Należy wykazać się znajomością zasad BHP i uwzględnić je podczas zdawania obu części egzaminu. Decyzja UDT w sprawie wyniku egzaminu ogłaszana jest bezpośrednio po jego zakończeniu. Po zaliczeniu egzaminu na wózki widłowe oczekiwanie na zaświadczenie kwalifikacyjne, w formie plastikowej legitymacji, trwa 2-3 tygodnie.

Odniesienie do oferty na wózki widłowe

Ważność uprawnień na wózki widłowe za granicą

Posiadanie uprawnień do prowadzenia wózków widłowych znacznie ułatwia znalezienie zatrudnienia w kraju oraz w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Zaświadczenie kwalifikacyjne wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego jest ważne jedynie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Jednak inne państwa mogą uznawać certyfikaty i kwalifikacje nadane przez UDT.

W przypadku chęci podjęcia zatrudnienia poza granicami Polski obowiązują przepisy krajowe danego państwa lub dyrektywa 2005/36/WE z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych ważna w:

We wszystkich państwach uczestniczących w procesie wzajemnego uznawania kwalifikacji zostały stworzone Punkty Kontaktowe, dzięki którym można znaleźć szczegółowe informacje na temat przepisów obowiązujących podczas transferu uprawnień.

W zależności od kraju mogą istnieć różnice w procedurze przeprowadzania postępowań zatwierdzania kwalifikacji. Ubieganie się o pracę operatora wózka widłowego za granicą wiąże się z koniecznością tłumaczenia dokumentów i przedstawienia ich odpowiedniemu organowi.

Warto przełożyć na język obcy zarówno zaświadczenie kwalifikacyjne, jak i program kursów zawierający szczegółowy opis godzin praktyki i teorii, aby zwiększyć prawdopodobieństwo uzyskania uprawnień w danym państwie.

Jeżeli forma zajęć praktycznych i teoretycznych lub ilość godzin nauki będzie niewystarczająca, zagraniczny pracodawca może wymagać, aby przyszły pracownik doszkolił się w jakimś obszarze lub zdobył dodatkowy certyfikat.

Rodzaj podejmowanej działalności ma wpływ na procedurę potwierdzenia uprawnień w sytuacji, gdy uzyskane kwalifikacje wskazują na zawód nieregulowany, to pracodawca decyduje o ich uznaniu i przyjęciu pracownika z kraju Unii Europejskiej.

Podczas wykonywania pracy okazjonalnie lub tymczasowo i posiadania prawa do wykonywania zawodu w jednym z państw członkowskich UE zazwyczaj wystarczy złożyć odpowiednie oświadczenie o posiadanych uprawnieniach i pokazać przetłumaczony certyfikat zatrudniającemu.

W przypadku wykonywania zawodu, w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej przez dłuższy okres czy też chęci założenia własnej działalności poza polskimi granicami, należy przetłumaczyć i przedstawić pracodawcy całą dokumentację związaną z wyuczonym zawodem.

Jeżeli kwalifikacje i uprawnienia zostały nabyte w zawodzie regulowanym, to muszą zostać uznane w innym kraju. Wymogiem ich uznania jest przedstawienie przetłumaczonych najważniejszych certyfikatów i dokumentów.

Tłumaczenie powinno być wykonane przez tłumacza przysięgłego lub wydane przez UDT w obcym języku, ponieważ ma również za zadanie udowodnienie prawdziwości posiadanych przez operatora dokumentów.

Bazę zawodów regulowanych, Informację o regulacjach prawnych i obowiązujących w różnych państwach, przepisach dotyczących uprawnień, można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

Zapisz się do darmowego newslettera i bądź na bieżąco z informacjami o najnowszych szkoleniach.