[2023] Czym jest UDT?

Początki działalności tej instytucji wywodzą się jeszcze z czasów przed I WŚ. Pod nazwą Urząd Dozoru Technicznego funkcjonuje już od 26.10.1950 r.

thumbnail
11 Kwietnia, 2023 · 4 min czytania
main photo

Co to jest UDT 2023?

Urząd Dozoru Technicznego to instytucja państwowa, która ma za zadanie zapewnić bezpieczeństwo instalacji i urządzeń technicznych, które podlegają dozorowi technicznemu.

UDT działa przede wszystkim w oparciu o Ustawę o Dozorze Technicznym z 21 grudnia 2000 roku.

Jest to instytucja, która wspiera również rozwój, ponieważ prowadzi działalność certyfikacyjną oraz szkoleniową, a także przeprowadza badania i ekspertyzy.

Odniesienie do oferty na wózki widłowe

Czym się zajmuje i jakie są obowiązki UDT w 2023?

UDT jest odpowiedzialny za wiele spraw. Ich szczegółowy zakres określa Ustawa o Dozorze Technicznym z dnia 21 grudnia 2000 roku, a dokładniej jej art. 37.

Najważniejsze zadania tego Urzędu obejmują dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi, a także kontrolę nad przestrzeganiem przepisów, które dotyczą dozoru technicznego.

UDT zajmuje się również:

 • decydowaniem w sprawach, które wynikają z wykonywania dozoru technicznego i wydawaniem odpowiednich decyzji z tym związanych;
 • odpowiednim przeszkoleniem w zakresie bezpiecznej pracy urządzeń technicznych, UDT szkoli głównie pracowników dozoru technicznego wytwórców oraz użytkowników;
 • prowadzeniem ewidencji eksploatowanych urządzeń technicznych;
 • współpracą ze specjalistycznymi jednostkami dozoru technicznego;
 • współdziałaniem w opracowaniu lub też opracowywaniem przy projektach warunków technicznych dozoru technicznego, a także norm mających określać zasady i warunki bezpiecznej pracy dla urządzeń technicznych;
 • analizą przyczyn oraz skutków uszkodzeń urządzeń technicznych, a także stałą oceną stopnia zagrożenia, które mogą stwarzać te urządzenia;
 • badaniami z zakresu bezpiecznej pracy urządzeń technicznych, a także prowadzeniem badań diagnostycznych w tym zakresie;
 • szerzeniem zagadnień dotyczących bezpiecznej pracy urządzeń technicznych;
 • współpracą z następującymi jednostkami: organami państwowymi, właściwymi organami innych państw, instytucjami z Polski i zagranicy, a także współpracą w zakresie zagadnień bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych oraz w zakresie działań mających na celu harmonizację przepisów dozoru technicznego z wymaganiami Unii Europejskiej;
 • ustalaniem programów szkolenia dla osób obsługujących oraz konserwujących urządzenia techniczne;
 • sprawdzaniem, czy osoby wytwarzające, naprawiające, modernizujące, obsługujące i konserwujące urządzenia techniczne oraz osoby wykonujące badania nieniszczące - mają odpowiednie kwalifikacje do wykonywania tych właśnie badań;
 • certyfikowaniem systemów jakości dotyczących urządzeń technicznych.

Urządzenia podlegające dozorowi technicznemu

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 roku traktuje o tym, że: „Urządzenia techniczne powinny być projektowane, wytwarzane, naprawiane, modernizowane oraz eksploatowane zgodnie z ich przeznaczeniem, w sposób zapewniający bezpieczeństwo ich eksploatacji – zgodnie z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.”.

Natomiast to, które urządzenia podlegają nadzorowi UDT, określa już Rozporządzenie Rady Ministrów z 7 grudnia 2012 roku. Rozporządzenie powstało w sprawie rodzajów urządzeń technicznych, które podlegają dozorowi technicznemu.

Do takich urządzeń należą:

 • urządzenia ciśnieniowe, czyli kotły parowe i wodne, przemysłowe i technologiczne rurociągi, instalacje zbiornikowe oraz instalacje urządzeń kotłowni wodnej;
 • urządzenia bezciśnieniowe, czyli takie przeznaczone do przechowywania następujących rodzajów materiałów: niebezpiecznych, trujących, żrących, a także urządzenia do przechowywania materiałów ciekłych i łatwopalnych;
 • urządzenia do odzyskiwania par paliwa;
 • urządzenia transportu bliskiego (żurawie, dźwigi towarowe, suwnice, wciągarki, wciągniki, chodniki i schody ruchome, dźwigi osobowe, wózki jezdniowe podnośnikowe).

Co to są uprawnienia UDT 2023?

Uprawnienia UDT mają na celu potwierdzenie umiejętności z zakresu obsługi czy konserwacji urządzeń technicznych, a także znajomość warunków technicznych dozoru technicznego oraz norm i przepisów prawnych.

By mieć możliwość zdobycia takich uprawnień, należy odbyć odpowiednie kursy operatorów, a następnie zdać egzamin państwowy UDT. Egzamin ten składa się z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej.

Co to jest badanie UDT na wózki widłowe?

To badanie okresowe przeprowadzane przez inspektora dozoru technicznego. Dzięki temu badaniu i jego pomyślnemu wynikowi - możemy zacząć eksploatować sprzęt zgodnie z prawem.

Użytkowanie wózka widłowego, który nie otrzymał odpowiedniej decyzji zezwalającej na jego użytkowanie, jest nielegalne, a także grozi bardzo wysokimi karami finansowymi.

Inspektor dozoru technicznego podczas badania sprawdza m.in.:

 • kompletność i prawidłowość dokumentów,
 • stan techniczny i oznakowanie urządzenia,
 • zgodność wyposażenia urządzenia z przedłożoną dokumentacją,
 • badanie odbiorcze u eksploatującego.

Na koniec badania inspektor sporządza odpowiedni protokół dozoru technicznego i załącza w nim wynik badania.

Należy zadbać o pilnowanie ważności badań UDT, ponieważ możemy w ten sposób zapewnić bezpieczeństwo pracowników pracujących na różnego rodzaju wózkach widłowych.

Zapisz się do darmowego newslettera i bądź na bieżąco z informacjami o najnowszych szkoleniach.