Szkolenie okresowe BHP dla kadry inżynieryjno – technicznej

Kurs skierowany do pracowników inżynieryjno-technicznych jak konstruktorzy, projektanci, technolodzy, organizatorzy produkcji, utrzymanie ruchu, oraz technicy zapewniający bezawaryjne działanie firmy.

Informacje o szkoleniu

Szkolenie okresowe dla kadry inżynieryjno – technicznej
Cena brutto:
150 PLN
Czas trwania:
16h
Brak terminu szkolenia

Podczas szkolenia uczestnicy zaktualizują i uzupełnią wiedzę i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, rozpoznawania i zapobiegania zagrożeń, środków ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa innych wraz ze sposobami postępowania w przypadkach awaryjnych.

Termin ważności szkolenia

Szkolenie ważne jest przez 5 lat od jego ukończenia. Pierwsze szkolenie okresowe należy odbyć nie później niż 12 miesięcy po rozpoczęciu pracy na danym stanowisku.


program szkolenia

Program szkolenia

  • Główne założenia BHP oraz regulacje związane z wykonywaną pracą
  • Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika
  • Odpowiedzialność za niedostosowanie się do przepisów i zasad BHP w szczególności konstruktorów i technologów bądź błędna ich interpretacja
  • Zagrożenia dla zdrowia pracownika wraz z zabezpieczeniem się przed wypadkiem i zasady postępowania po wypadku – pierwsza pomoc
  • Zgodność budynków i pomieszczeń, maszyn oraz wyrobów z wymaganiami BHP
  • Poprawa bezpieczeństwa i higieny wraz z zachowaniem ergonomii podczas projektowania
  • Metody ograniczenia wpływów zagrożeń i wypadków poprzez korzystanie z nowych technologii jak np. urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne, środków ochrony zbiorowej jak i indywidualnej
  • Nadzór i kontrola stanowiska pracy
  • Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej wraz zagrożeniami i postępowaniem w razie pożaru
egzamin

Organizacja szkolenia

Kurs odbywa się w formie wykładu w czasie którego osoby odbywające szkolenie mają uzyskać, zaktualizować lub uzupełnić wiedzę i umiejętności dotyczących wykonywania pracy w zakładzie pracy i zachowania się zgodnie z podstawowymi przepisami i zasadami BHP. Do realizacji szkolenia wykorzystywane będą wielorakie środki dydaktyczne jak np. filmy, prezentacje ale również omówione zostaną środki do udzielania pierwszej pomocy oraz obsługa podręcznego sprzętu przeciwpożarowego.

Po szkoleniu odbędzie się egzamin w formie testu. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu organizator szkolenia wydaje zaświadczenie zgodne ze wzorem podanym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej w sprawie szkolenia BHP (Dz.U. 2004 nr 180, poz. 1860 z póź. zm.). Posiada swój unikalny numer oraz ramowy program szkolenia.

Formularz zapisowy

Zapisujesz się na:
Termin i miejsce szkolenia:

Dane osobowe

Dane adresowe

Rezerwacja noclegu (cena od 50 PLN / dobę)

Faktura

Akceptacja zasad

W formularzu znajdują się błędy zaznaczone na czerwono.
Popraw je a następnie wyślij ponownie.

Lokalizacje szkoleń

Ostrów Wielkopolski
ul. Radłowska 40; (63-400)
+48 694 705 447
ostrownull@star.edu.pl
Wrocław
ul. Chełmońskiego 12; (51-630)
+48 695 457 352
wroclawnull@star.edu.pl

a także:

Poznań
Warszawa
Łódź
mapa polski