Szkolenie BHP dla pracodawców pełniących zadania służby BHP

Osobami do których skierowane jest szkolenie są pracodawcy, którzy będą pełnić w swoim przedsiębiorstwie funkcje służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Informacje o szkoleniu

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców wykonujących zadania Służby BHP
Cena brutto:
160 PLN
Czas trwania:
64h
Najbliższy termin:
16.01.2019r.
Ostrów Wielkopolski

Podczas szkolenia uczestnicy zaktualizują i uzupełnią wiedzę i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, rozpoznawania i zapobiegania zagrożeń, przeprowadzania kontroli stanu bezpieczeństwa, środków ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa innych wraz ze sposobami postępowania w przypadkach awaryjnych.

Szczególna uwaga będzie zwrócona na problemy eliminowania lub ograniczania czynników szkodliwych dla zdrowia pracownika, ustalania przyczyn wypadków i chorób zawodowych oraz wprowadzania metod profilaktycznych i popularyzujących bezpieczne i higieniczne stanowisko pracy.

Termin ważności szkolenia

Szkolenie ważne jest przez 5 lat od jego ukończenia. Pierwsze szkolenie okresowe należy odbyć nie później niż 12 miesięcy po rozpoczęciu pracy na danym stanowisku.


program szkolenia

Program szkolenia

 • Główne założenia BHP oraz regulacje związane z wykonywaną pracą
 • Zagrożenia dla zdrowia pracownika takie jak:
  1. Hałas
  2. Pyły
  3. Substancje chemiczne i biologiczne
  4. Oświetlenie
  5. Pole magnetyczne
  6. Transport wewnątrz zakładowy wraz ze składowaniem materiałów
  7. Pożary, wybuchy
  8. Mikroklimat środowiska pracy
 • Zabezpieczenie się przed wypadkiem i zasady postępowania po wypadku – pierwsza pomoc
 • Nadzór miejsca pracy
 • Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika
 • Odpowiedzialność za niedostosowanie się do przepisów i zasad BHP
 • Ochrona kobiet i osób młodocianych
 • Profilaktyczna opieka lekarska
 • Systemy kontroli zgodności wyrobów z wymaganiami BHP
 • Metody ograniczenia wpływów zagrożeń i wypadków
 • Ergonomia miejsca pracy (koncepcyjna, korekcyjna)
 • Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej wraz zagrożeniami i postępowaniem w razie pożaru
egzamin

Organizacja szkolenia

Kurs odbywa się w formie wykładu w czasie którego osoby odbywające szkolenie mają uzyskać, zaktualizować lub uzupełnić wiedzę i umiejętności dotyczących wykonywania pracy w zakładzie pracy i zachowania się zgodnie z podstawowymi przepisami i zasadami BHP. Do realizacji szkolenia wykorzystywane będą wielorakie środki dydaktyczne jak np. filmy, prezentacje ale również omówione zostaną środki do udzielania pierwszej pomocy oraz obsługa podręcznego sprzętu przeciwpożarowego.

Po szkoleniu odbędzie się egzamin w formie testu. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu organizator szkolenia wydaje zaświadczenie zgodne ze wzorem podanym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej w sprawie szkolenia BHP (Dz.U. 2004 nr 180, poz. 1860 z póź. zm.). Posiada swój unikalny numer oraz ramowy program szkolenia.

Formularz zapisowy

Zapisujesz się na:
Termin i miejsce szkolenia:

Dane osobowe

Dane adresowe

Rezerwacja noclegu (cena od 50 PLN / dobę)

Faktura

Akceptacja zasad

W formularzu znajdują się błędy zaznaczone na czerwono.
Popraw je a następnie wyślij ponownie.

Lokalizacje szkoleń

Ostrów Wielkopolski
ul. Radłowska 40; (63-400)
+48 694 705 447
ostrownull@star.edu.pl
Wrocław
ul. Chełmońskiego 12; (51-630)
+48 695 457 352
wroclawnull@star.edu.pl

a także:

Poznań
Warszawa
Łódź
mapa polski