Kurs doradcy ADR (DGSA)

Kurs na doradcę ADR DGSA daje możliwość zatrudnienia w firmach zajmujących się przewozem towarów niebezpiecznych na stanowisku osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo transportu. Kurs doradcy ADR dostępny jest w formie podstawowej oraz przedłużającej ważność uprawnień.

Informacje o szkoleniu

Szkolenie doradcy ADR (DGSA)
Cena brutto:
1999 PLN
Czas trwania:
44h
Najbliższy termin:
21.12.2018r.
Ostrów Wielkopolski

Celem kursu na doradcę ADR (DGSA) jest przygotowanie do egzaminu, po którym uczestnik kursu uzyskuje świadectwo doradcy ADR do spraw bezpieczeństwa w zakresie przewozu drogowego. Kurs skierowany jest zarówno dla osób, które po raz pierwszy starają się o uprawnienia doradcy ADR, jak i dla tych którzy chcą przedłużyć ważność posiadanych uprawnień.

Wymagania wobec uczestników

wiek
Ukończony 21 rok życia
wyksztalcenie
Wyższe wykształcenie
karalnosc
Osoba niekarana za umyślne spowodowanie przestępstwa

Gdzie niezbędny jest doradca ADR?

Doradca ADR znajdzie prace każdej firmie, w której transport drogowy towarów niebezpiecznych wykonywany jest w ilości wymagającej oznacznia samochodu pomarańczowymi tablicami ADR. Wymagany jest również w firmie wykonującej załadunek, rozładunek, pakowanie jak i napełnianie z wykorzystaniem towarów niebezpiecznych.

Obowiązki i zadania doradcy ADR

 • przygotowywanie rocznych sprawozdań
 • pomoc merytoryczna przy przewozach materiałów niebezpiecznych
 • sprawdzanie prawidłowości przewozu zgodnie z wymogami prawnymi
 • przygotowywanie raportów gdy wystąpi wypadek


Najbliższe terminy szkoleń

Wybierz najdogodniejszy dla siebie termin, a następnie kliknij przycisk Zapisz się
Jeśli nie odpowiada Ci żaden z poniższych terminów, skontaktuj się z nami.

Ostrów Wielkopolski
Kurs doradcy ADR21 grudnia, 2018
Ostrów Wielkopolski
Kurs doradcy ADR18 stycznia, 2019

W przypadku niewystarczającej liczby uczestników, termin danego kursu może zostać odwołany. O takim fakcie będziemy informować uczestników indywidualnie.

program szkolenia

Program szkolenia

Część ogólna

 • dokumentacja (2h),
 • grupy towarów uznawanych za niebezpieczne (4h),
 • budowa i użytkowanie opakowań (2h),
 • zasady znakowania (3h),
 • obowiązki przewoźników, kontrole, odpowiedzialność w przypadku naruszenia przepisów o przewozie towarów niebezpiecznych i szkody spowodowane nieupoważnionym przewozem (1h),
 • szczególne warunki przewozu towarów niebezpiecznych (3h),
 • warunki przewozu, załadunku, rozładunku i manipulowanie ładunkiem (2h),
 • przepisy krajowe i międzynarodowe regulujące przewóz towarów niebezpiecznych (1h),
 • ćwiczenia (6h).

Część specjalistyczna - przewóz drogowy

 • dokumentacja (1h),
 • transport w cysternach (3h),
 • zagrożenia środowiska i ludzi związane z transportem towarów niebezpiecznych; ratownictwo techniczno - chemiczne (3h),
 • przepisy dotyczące przewozu drogowego (1h),
 • pojazdy (4h),
 • załadunek i rozładunek (3h),
 • szkolenie kierowców (1h).

Konsultacje (4h)

egzamin

Egzamin na doradcę ADR

Opłata za egzamin wynosi 500 PLN i składana jest na konto Transportowego Dozoru Technicznego, który przeprowadza egzamin.

Aby przystąpić do egzaminu, niebędne jest złożenie następujących dokumentów w czasie nie poźniejszym niż 2 tygodnie przed dniem egzaminu:

 • wniosku o przystąpienie do egzaminu,
 • zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia dla doradców ADR,
 • kopię dyplomu potwierdzającą wyższe wykształcenie,
 • oświadczenia o niekaralności,
 • potwierdzenie dokonania opłaty egzaminacyjnej.

Świadectwo doradcy ADR wydawane jest przez wojewódzkiego inspektora transportu drogowego i ważne jest przez okres 5 lat.

Zakres egzaminu

Sam egzamin obejmuje trzy części - ogólną, specjalistyczną oraz zadanie praktyczne. Część pisemna realizowana jest w formie testu.

Egzamin uznawany jest za zaliczony gdy kursant osiągnie minimum 80 procent poprawnych odpowiedzi w części ogólnej i specjalistycznej, oraz poprawnie rozwiąże zadanie praktyczne.

Zagadnienia wymagane na egzaminie:

 • przyczyny i następstwa wypadków,
 • przepisy krajowe oraz umowy międzynarodowe dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych,
 • środki bezpieczeństwa stosowane w przewozie drogowym,
 • klasyfikacja towarów niebezpiecznych,
 • przepisy dotyczące pakowania, przewozu luzem, oznaczeń ostrzegawczych, dokumentacji wymaganej przy przewozie.

Przedłużanie uprawnień doradcy ADR

Uprawnienia doradcy ADR przedłużane są okres kolejnych 5 lat w przypadku spełnienia poniższych warunków:

 • doradca nadal przestrzega warunków kwalifikacyjnych,
 • w ciągu ostatnich 5 lat nie naruszono przepisów ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych,
 • ukończono kurs przedłużający uprawnienia dla doradców.

Formularz zapisowy

Zapisujesz się na:
Termin i miejsce szkolenia:

Dane osobowe

Dane adresowe

Rezerwacja noclegu (cena od 50 PLN / dobę)

Faktura

Akceptacja zasad

W formularzu znajdują się błędy zaznaczone na czerwono.
Popraw je a następnie wyślij ponownie.

Lokalizacje szkoleń

Ostrów Wielkopolski
ul. Radłowska 40; (63-400)
+48 694 705 447
ostrownull@star.edu.pl
Wrocław
ul. Chełmońskiego 12; (51-630)
+48 695 457 352
wroclawnull@star.edu.pl

a także:

Poznań
Warszawa
Łódź
mapa polski