[2023] Jak uzyskać prawo jazdy?

Najpopularniejszy typ prawa jazdy wśród kierowców — wszystko, co musisz wiedzieć o prawie jazdy kategorii B. Od kandydata na kierowcę po zdobycie uprawnień do kierowania samochodem osobowym i innymi pojazdami.

thumbnail
11 Kwietnia, 2023 · 8 min czytania
main photo

Kto może ubiegać się o prawo jazdy w 2023?

Po złożeniu odpowiedniego wniosku osoba może uzyskać polskie prawo jazdy, o ile spełnia te dwa warunki:

 • mieszka w Polsce od co najmniej 185 dni;
 • jest w wieku odpowiednim do uzyskania prawa jazdy wybranego typu (kat. B - 18 lat, kat. B1 - 16 lat, kat. B+E - 18 lat).
Odniesienie do oferty kursu na prawo jazdy

Prawo jazdy kat. B B1, B+E w 2023 — procedura uzyskania dokumentu krok po kroku

Proces zdobywania prawa jazdy w Ostrowie Wielkopolskim w 2023 składa się z następujących etapów:

 • zapis do szkoły jazdy w Ostrowie Wielkopolskim;
 • pozytywne przejście badań lekarskich na prawo jazdy w Ostrowie Wielkopolskim;
 • uzyskanie profilu kandydata na kierowcę (PKK) w Ostrowie Wielkopolskim;
 • zakończenie kursu na prawo jazdy;
 • zaliczenie egzaminu państwowego w wojewódzkim ośrodku ruchu;
 • odbiór dokumentu prawa jazdy we właściwym starostwie powiatowym (w miejscu zameldowania).
Grafika przedstawiająca wymagania oraz etapy pozyskania prawa jazdy

Wybór szkoły jazdy w 2023

Początkowym krokiem, jaki musi podjąć przyszły kierowca, jest zapisanie się na kurs w wybranej szkole jazdy. Na rynku istnieje wiele ośrodków nauki jazdy, więc kandydat na kierowcę może dokonać selekcji spośród wielu ofert. Przy wyborze należy wziąć pod uwagę kilka kwestii:

 • opinie i rekomendacje wcześniejszych kursantów;
 • cena kursu;
 • infrastruktura ośrodka;
 • pojazdy, jakimi dysponuje ośrodek;
 • wskaźnik zdawalności.

Warto również sprawdzić, czy ośrodek ma dogodną lokalizację, odpowiednie godziny kursów i czy pomoże w dokonaniu wszelkich formalności.

Badania lekarskie kandydatów na kierowcę

Do rozpoczęcia kursu na prawo jazdy w 2023 wymagane jest zaświadczenie o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdu, które należy przedstawić w Wydziale Komunikacji. Dokument ten uzyskuje się po przejściu badania lekarskiego na prawo jazdy. Konsultację przeprowadza lekarz orzecznik i sprawdza stan:

 • wzroku;
 • słuchu i równowagi;
 • sprawności ruchowej;
 • układu sercowo-naczyniowego, nerwowego i oddechowego.

Dodatkowo jest przeprowadzana ankieta na temat objawów chorobowych, w tym:

 • padaczki;
 • obturacyjnego bezdechu sennego;
 • czynności nerek;
 • cukrzycy;
 • stanu psychicznego;
 • objawów wskazujących na uzależnienie lub nadużywanie alkoholu i innych środków działających podobnie do alkoholu;
 • stosowanych leków mogących wpływać na zdolność do prowadzenia pojazdu;
 • innych poważnych problemów zdrowotnych, które mogą stanowić zagrożenie podczas jazdy.

Uzyskanie Profilu Kandydata na Kierowcę

Osoba ubiegająca się o prawo jazdy w 2023, musi najpierw zarejestrować się w Wydziale Komunikacji w swoim miejscu zamieszkania i tam złożyć wniosek wraz z załącznikami, aby otrzymać numer PKK. Uzyskanie PKK daje możliwość zapisu na szkolenie i podejścia do egzaminu na terenie całego kraju.

Dokumenty, jakie są wymagane w celu opracowania profilu kandydata na kierowcę:

 • wypełniony wniosek o wyrobienie prawa jazdy;
 • dowód tożsamości;
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami (wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców);
 • jedno wyraźne, aktualne i kolorowe zdjęcie o wymiarze 3,5 cm x 4,5 cm;
 • pisemna zgoda rodzica lub opiekuna, jeżeli kandydat na kierowcę jest nieletni (przy kat. B1);
 • odpis prawa jazdy (w sytuacji, gdy wnioskodawca posiada prawo jazdy);
 • kserokopia karty pobytu, wizy lub innego dokumentu potwierdzającego przebywanie w Polsce powyżej 185 dni — gdy jest to wymagane.
Odniesienie do oferty kursu na prawo jazdy

Rozpoczęcie kursu na prawo jazdy

Po otrzymaniu numeru PKK kursant może rozpocząć kurs na prawo jazdy. Kurs składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.

Szkolenie teoretyczne nadzorowane jest przez ośrodek szkolenia kierowców i obejmuje co najmniej 30 lekcji (30 × 45 min). Zajęcia odbywają się w formie ćwiczeń i wykładów. Dotyczą one podstaw prowadzenia pojazdu, udziału w ruchu drogowym, obowiązków i uprawnień kierowcy oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

Część teoretyczna może również odbywać się w formie lekcji online. Student jest zwolniony z teorii, jeśli ma prawo jazdy B1.

Część praktyczna składa się z 30 godzin i realizowana jest indywidualnie w specjalnie przystosowanym pojeździe. Kursant może rozpocząć część praktyczną dopiero po zaliczeniu części teoretycznej.

Część praktyczna kursu odbywa się na drodze, na specjalnych placach manewrowych, a także poza miastem. Instruktorzy jazdy wprowadzają stopniowo w tajniki prowadzenia pojazdu. Z prawem jazdy B1 student musi zaliczyć tylko 20 godzin szkolenia teoretycznego.

Warunkiem rozpoczęcia kursu B + E jest wcześniejsze posiadanie prawa jazdy klasy B.

Państwowy egzamin na kategorię B, B1, B+E

Po przejściu szkolenia i zdaniu egzaminu wewnętrznego, podczas kursu nauki jazdy, można zarejestrować się na egzamin państwowy. Zarówno egzaminy teoretyczne jak i te praktyczne przeprowadzane są w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego.

Aby przystąpić do egzaminu teoretycznego, należy mieć przy sobie dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, kartę pobytu) ważny w dniu egzaminu.

Egzamin teoretyczny na kategorię B, B1

Egzamin teoretyczny jest przeprowadzany w formie testu na komputerze, w wyznaczonej sali Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego.

Część teoretyczna egzaminu na kategorię B i B1 składa się z 32 pytań, a czas trwania testu to 25 minut. Pytania są oceniane na 1,2,3 pkt w zależności od ich znaczenia dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Brak odpowiedzi skutkuje otrzymaniem 0 pkt za pytanie. Wymogiem otrzymania wyniku pozytywnego jest uzyskanie, co najmniej 68 punktów z 74 możliwych.

W pytaniach głównych zdający musi wybrać jedną z dwóch zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych słowami „TAK” lub „NIE”. W tego rodzaju pytaniach 20 sekund przypada na przeczytanie treści i 15 sekund na samą odpowiedź. Z kolei w pytaniach specjalistycznych należy wybrać jedną z trzech odpowiedzi na ekranie, oznaczonych literami A, B lub C. Na przeczytanie pytania i udzielenie odpowiedzi na nie przeznaczono 50 sekund.

Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa i nie można wrócić do wcześniejszych pytań, również film zostaje wyświetlony tylko jeden raz. Baza pytań testowych dotyczących prawa jazdy jest publiczna i ogólnie dostępna dla każdej kategorii prawa jazdy.

Zdanie egzaminu teoretycznego z wynikiem pozytywnym daje możliwość przystąpienia do egzaminu praktycznego. Osoby podchodzące do egzaminu B+E nie muszą zdawać części teoretycznej, ponieważ mają już dokument dla kat. B.

Egzamin praktyczny na kategorię B, B1, B+E

Druga część egzaminu na prawo jazdy składa się z kilku etapów i ma za zadanie pokazać, że kandydat na kierowcę, potrafi zastosować przepisy ruchu drogowego w praktyce.

Etapy egzaminu praktycznego na prawo jazdy kategorii B:

 • zweryfikowanie tożsamości zdającego i przydzielenie egzaminatora;
 • skontrolowanie stanu technicznego pojazdu i przygotowanie do jazdy (np. sprawdzenie poziomu oleju, włączenie świateł drogowych);
 • zadania na placu manewrowym (jazda po łuku, ruszanie ze wzniesienia);
 • jazda w ruchu drogowym (minimum 25 minut);
 • rozpatrzenie egzaminu.

Etapy egzaminu praktycznego na prawo jazdy kategorii B+E:

 • skontrolowanie stanu technicznego pojazdu i przygotowanie do jazdy;
 • połączenie pojazdu z przyczepą;
 • jazda do przodu i do tyłu (ruszenie z miejsca na placu manewrowym);
 • jazda w ruchu drogowym;
 • odczepienie pojazdu od przyczepy.

Prawo jazdy kategorii B – jakie pojazdy można prowadzić w 2023?

Dzięki zdobyciu uprawnień kat. B kierowca może prowadzić:

 • samochód osobowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony i posiadający maksymalnie 9 miejsc (łącznie z kierowcą);
 • samochód osobowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą lekką, której masa nie przekracza 750 kg;
 • samochód osobowy wraz z przyczepą inną niż lekka pod warunkiem, że dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów nie przekracza 4250 kg (gdy kierowca posiada uprawnienia B+E);
 • motocykl z silnikiem do 125 cm3 pojemności skokowej i mocy poniżej 11 kW, a stosunek mocy do masy własnej powinien wynosić poniżej 0,1 kW/kg (kierowca musi posiadać prawo jazdy kat. B od co najmniej 3 lat);
 • motorower (pojazd dwu- lub trójkołowy) zaopatrzony w silnik spalinowy, którego pojemność nie przekracza 50 cm3, a maksymalna prędkość jazdy nie jest większa niż 45 km/h;
 • czterokołowiec lekki o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 350 kg i maksymalnej rozwijanej prędkość do 45 km/h oraz czterokołowiec wykorzystywany do przewozu osób (do 400 kg) i ładunków (do 550 kg). W tej kategorii mieszczą się popularne quady i mikrosamochody;
 • ciągnik rolniczy, pojazd wolnobieżny (nieprzekraczający prędkości 25 km/h np. walec czy kombajn rolniczy) oraz zespół złożony z tego pojazdu i przyczepy lekkiej o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 750 kg.

Kiedy można zacząć kurs i ile trzeba mieć lat?

Sam kurs na prawo jazdy można rozpocząć 3 miesiące przed ukończeniem 18 roku życia, dlatego znaczna część kursantów to młodzi ludzie, którzy chcą uzyskać prawo jazdy kategorii B zaraz po osiągnięciu pełnoletności.

Ile kosztują egzamin oraz wyrobienie prawa jazdy w 2023?

Opłata za część teoretyczną wynosi 30 zł a część praktyczna to koszt 140 zł.

Po zdaniu egzaminu państwowego Wydział Komunikacji zweryfikuje informacje na ten temat na podstawie PKK. Po tym należy uiścić opłatę za wyrobienie prawa jazdy w wysokości 100,50 zł i czekać do dwóch tygodni, aż dokument będzie gotowy.

Wydanie i odbiór prawa jazdy

Po zaliczeniu obu części egzaminu oraz wysłaniu potwierdzenia wpłaty do Urzędu Komunikacji w Ostrowie Wielkopolskim można zacząć oczekiwanie na odbiór gotowego dokumentu.

Czas trwania oczekiwania na wydanie prawa jazdy B, B1 lub B+E to:

 • nie później niż 9 dni roboczych po potwierdzeniu wpłaty;
 • nie później niż 30 dni — przy wyjaśnieniu innych okoliczności;
 • nie później niż 2 miesiące — jeśli sprawa jest bardzo skomplikowana.

Jak sprawdzić, czy prawo jazdy jest gotowe do odbioru?

Status swojego dokumentu można sprawdzić online na portalu info-car.pl. Aby to zrobić, wystarczy podać numer PESEL lub datę urodzenia, PKK oraz imię i nazwisko. Informacje o statusie prawa jazdy można uzyskać także w Urzędzie Komunikacji w Ostrowie Wielkopolskim.

Zapisz się do darmowego newslettera i bądź na bieżąco z informacjami o najnowszych szkoleniach.