Podstawowe szkolenie ADR. Dla kogo? Ile trwa?

Kurs podstawowy ADR to absolutne minimum które jest wymagane w przypadku przewozów materiałów niebezpiecznych.

thumbnail
6 Lipca, 2022 · 3 min czytania
main photo

Aby móc transportować wszelkie materiały niebezpieczne, niezbędne jest posiadanie właściwych uprawnień, stworzonych w oparciu o międzynarodową konwencję ADR. Uzyskanie takich uprawnień wiąże się z koniecznością odbycia odpowiedniego szkolenia oraz zdaniem egzaminu.

Kurs podstawowy ADR to absolutne minimum, które jest wymagane w przypadku przewozów materiałów niebezpiecznych. Celem szkolenia jest przekazanie kierowcom wiedzy, dotyczącej bezpiecznej jazdy z towarami mogącymi stwarzać zagrożenia dla zdrowa i życia - zarówno samych kierowców jak i innych uczestników ruchu.

Rodzaje szkoleń ADR

Przepisy ADR opisują przede wszystkim, w jaki sposób przewożone towary należy zaklasyfikować jako towary niebezpieczne i jakie należy podjąć związane z tym środki bezpieczeństwa. Ponadto opisana jest również dokumentacja transportu towarów niebezpiecznych, obowiązki w zakresie bezpieczeństwa oraz odpowiednie instrukcje dla osób zaangażowanych w tego typu przewozy.

Na skróty
Szkolenie ADR dla kierowców zawodowych
Zapisz się na 3-dniowy kurs dotyczący transportu materiałów niebezpiecznych. Co zapewniamy?
 • Wykład na temat przepisów dotyczących przewozu materiałów niebezpiecznych
 • Omówienie przez wykładowcę przebiegu egzaminu TDT
 • Pomoc w wypełnieniu niezbędnych dokumentów
 • Materiały dydaktyczne w postaci podręcznika
Szkolenie stacjonarne. Sprawdź najbliższe terminy i lokalizacje.

Klasy szkoleń odpowiadają bezpośrednio poszczególnym klasom towarów niebezpiecznych według ADR i są następujące:

 • szkolenie ADR klasy 1 – materiały i artykuły wybuchowe;
 • szkolenie ADR klasy 2 – gazy w tym sprężone, skroplone, rozpuszczone, pod ciśnieniem, gazy i pary, gazy palne (np. butan, propan, acetylen), niepalne i nietoksyczne, mogące powodować uduszenie (np. azot, CO2), toksyczny (np. chlor, fosgen) oraz utleniacze (np. tlen);
 • szkolenie ADR klasy 3 – płyny łatwopalne;
 • szkolenie ADR klasy 4 – materiały stałe palne, łatwopalne, materiały samoreaktywne i materiały wybuchowe stałe odczulone, materiały polimeryzujące oraz substancje, które w kontakcie z wodą wydzielają gazy palne, stałe lub ciekłe substancje samoreaktywne oraz im podobne;
 • szkolenie ADR klasy 5 – środki utleniające i nadtlenki organiczne;
 • szkolenie ADR klasy 6 – substancje toksyczne i zakaźne;
 • szkolenie ADR klasy 7 – radioaktywne, materiały promieniotwórcze;
 • szkolenie ADR klasy 8 – substancje żrące;
 • szkolenie ADR klasy 9 – różne materiały i przedmioty niebezpieczne.

W Polsce obowiązują dwa rodzaje kursów ADR:

 • podstawowy – obejmuje przygotowanie do przewozu materiałów wszystkich klas materiałów niebezpiecznych za wyjątkiem klas 1 i 7;
 • specjalistyczny – obejmuje przewóz w cysternach, przewóz materiałów wybuchowych (klasa 1), przewóz materiałów promieniotwórczych (klasa 7).

Przystąpienie do kursu specjalistycznego musi być poprzedzone ukończeniem kursu podstawowego.

Szkolenie podstawowe ADR przeznaczone jest dla osób, które:

 • mają ukończone 21 lat,
 • posiadają prawo jazdy kat. B, C lub C+E,
 • spełniają wymagania Ustawy o transporcie drogowym oraz Ustawy o ruchu drogowym.

Zakres tematyczny szkolenia podstawowego ADR obejmuje m.in.:

 • omówienie obowiązków kierowcy przewożącego materiały niebezpieczne,
 • przedstawienie najważniejszych typów zagrożeń,
 • zaprezentowanie ogólnych wymagań związanych z przewozem materiałów niebezpiecznych,
 • zapobieganie oraz stosowanie środków bezpieczeństwa w razie występowania określonych zagrożeń,
 • zagadnienia związane z odpowiedzialnością cywilną, karną i administracyjną,
 • zakazy wspólnego transportowania określonych grup towarów niebezpiecznych,
 • postępowanie w razie zaistnienia wypadku podczas przewozu materiałów niebezpiecznych, ze szczególnym uwzględnieniem pierwszej pomocy.

Szkolenie podstawowe ADR dla kierowców trwa co najmniej 24 godziny lekcyjne i kończy się przystąpieniem do egzaminu państwowego.

Egzamin po kursie podstawowym ADR

Egzamin ADR dla kursu podstawowego ma formę testu pisemnego, składającego się z 30 pytań – każdy z kursantów ma 60 minut na udzielenie odpowiedzi. Egzamin uznaje się za zaliczony, jeśli co najmniej 2/3 udzielonych odpowiedzi jest poprawna.

Posiadanie uprawnień zdobytych na kursie podstawowym ADR umożliwia znalezienie dobrze płatnego zatrudnienia, zarówno w kraju, jak i za granicą. Dlatego już teraz skontaktuj się z nami i zapytaj o szczegóły szkolenia.

Zapisz się do darmowego newslettera i bądź na bieżąco z informacjami o najnowszych szkoleniach.