Jak wygląda egzamin praktyczny na prawo jazdy 2020?

Na jakie kwalifikacje szczególnie zwraca uwagę egzaminator?

thumbnail
18 Stycznia, 2020 · 3 min czytania
main photo

Jeżeli osoba egzaminowana uzyskała pozytywny wynik z egzaminu teoretycznego, udaje się do Biura Obsługi Klienta, gdzie ustala termin i dokonuje opłaty za egzamin praktyczny.

Minimalny czas trwania jazdy w ruchu drogowym

 • Kategorie A1, A, B+E, T - 25 minut
 • Kategorie B1, B - 40 minut
 • Kategorie C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E, D+E - 45 minut

Po dokonaniu tych czynności, klient otrzymuje wydruk, na którym znajdą się informacje o terminie egzaminu a także o tym, do której grupy osób zdających został przydzielony.

Należy pamiętać, że od dnia uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu teoretycznego nie może upłynąć okres dłuższy niż 6 miesięcy.

W części praktycznej egzaminu państwowego, ulega sprawdzeniu:

 1. Umiejętności wykonywania podstawowych manewrów (egzamin przeprowadzany na placu manewrowym). Wykonuje się obowiązkowo dwa zadania na placu manewrowym:
  • jazda po łuku do przodu i tyłu,
  • ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu.

  Parkowanie prostopadłe (wjazd przodem), parkowanie skośne, parkowanie równoległe oraz manewr zawracania, wykonywany jest już w ruchu miejskim.

 2. Umiejętności jazdy w ruchu drogowym (egzamin przeprowadzany na drogach publicznych) Przystępujący do egzaminu oczekują przy placu manewrowym, 5 minut przed rozpoczęciem egzaminu. Zdający powinien mieć przy sobie dowód osobisty.

Podczas egzaminu praktycznego pojeździe egzaminacyjnym, z wyłączeniem kategorii A, A1, B1 mogą przebywać:

 • tylko jedna osoba egzaminowana,
 • egzaminator, który ocenia wykonanie zadań egzaminacyjnych, zajmując miejsce obok osoby egzaminowanej lub w pobliżu pojazdu, jeżeli egzamin prowadzony jest na placu manewrowym,
 • kandydaci na egzaminatorów wraz z wykładowcą odbywający praktyki w ramach szkolenia lub praktyki asystenckie,
 • osoby sprawujący w imieniu wojewody nadzór nad egzaminowaniem kandydatów na kierowców i kierowców,
 • tłumacz przysięgły, którego pomoc zapewnia sobie osoba egzaminowana, jeżeli nie włada językiem polskim w stopniu umożliwiającym przeprowadzenie egzaminu,
 • tłumacz języka migowego, którego pomoc na egzaminie praktycznym zapewnia sobie osoba głuchoniema,
 • egzaminator nadzorujący pracę egzaminatorów,
 • instruktor prowadzący na wniosek osoby egzaminowanej,

Osoba egzaminowana uzyskuje:

 1. wynik pozytywny z egzaminu praktycznego, jeżeli poprawnie wykonała zadania egzaminacyjne,
 2. wynik negatywny z egzaminu praktycznego, jeżeli:
  • dwukrotnie nieprawidłowo wykonała to samo zadanie egzaminacyjne
  • nie panuje w wystarczającym stopniu nad pojazdem a dalsza jazda zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego

Przy ocenianiu kwalifikacji osoby egzaminowanej egzaminator zwraca szczególną uwagę na:

 • sposób wykonywania manewrów na drodze
 • zachowanie wobec innych uczestników ruchu drogowego
 • umiejętność oceny potencjalnych lub rzeczywistych zagrożeń na drodze
 • skuteczność reagowania w przypadku powstania zagrożenia
 • dynamikę i kulturę jazdy
 • sposób używania mechanizmów sterowania pojazdem

Po zakończeniu egzaminu praktycznego dla określonej osoby egzaminator informuje ją o wyniku egzaminu, a jeżeli wynik jest negatywny - podaje przyczyny jego uzyskania i przekazuje jej wypełniony arkusz przebiegu egzaminu praktycznego.

Jeżeli osoba egzaminowana uzyskała wynik negatywny, może ponownie przystąpić do egzaminu praktycznego, nie wcześniej jednak, niż po upływie siedmiu dni od dnia egzaminu. Jeżeli wynik egzaminu praktycznego jest pozytywny, należy zgłosić się do starostwa właściwego ze względu na miejsce zameldowania po upływie, co najmniej 10 dni, w celu odbioru prawa jazdy.

Osoba, która przystąpiła do egzaminu państwowego, może zgłaszać do dyrektora ośrodka egzaminowania skargi i zastrzeżenia w razie niezgodności jego przebiegu z obowiązującymi przepisami - w terminie siedmiu dni od daty jego przeprowadzenia. Na wniosek osoby, która dwukrotnie uzyskała negatywny wynik egzaminu praktycznego, wojewoda może skierować do udziału w kolejnym egzaminie praktycznym - osobę sprawującą w jego imieniu nadzór nad egzaminowaniem kandydatów na kierowców i kierowców.

Zapisz się do darmowego newslettera i bądź na bieżąco z informacjami o najnowszych szkoleniach.