[2022 / 2023] Egzamin na Certyfikat Kompetencji

Dowiedz się jak wygląda egzamin na Certyfikat Kompetencji Zawodowych, jakie pytania Cię czekają oraz jakie są kryteria zaliczenia.

thumbnail
19 Grudnia, 2022 · 14 min czytania
main photo

Certyfikat Kompetencji Zawodowych jest dokumentem potwierdzającym kwalifikacje, które są niezbędne do prowadzenia przedsiębiorstwa związanego bezpośrednio z transportem drogowym osób albo rzeczy.

Jak wygląda egzamin na Certyfikat Kompetencji Zawodowych w 2022 / 2023?

Egzamin sprawdza zdobytą wiedzę oraz umiejętności, a jego pomyślne zdanie potwierdza posiadanie kompetencji zawodowych niezbędnych do wykonywania działalności transportowej. Jedynym warunkiem, jaki uczestnik szkolenia i egzaminu musi spełnić, jest ukończenie 18 lat.

Kto organizuje egzamin na Certyfikat Kompetencji Zawodowych w 2022 / 2023?

Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie wyznacza miejsca, w których odbywają się egzaminy. ITS wydaje certyfikaty po zaliczonym pozytywnie egzaminie.

Gdzie odbywa się egzamin na Certyfikat Kompetencji Zawodowych w 2022 / 2023?

Egzaminy odbywają się w wyznaczonych miejscach umożliwiających prawidłowe przeprowadzenie egzaminu przez komisję.

Najczęściej placówki te znajdują się w większych miastach takich jak Warszawa, Kraków, Poznań, jednak istnieje możliwość zdawania egzaminu również w innych miejscach.

Pełna lista aktualnie przeprowadzanych egzaminów z listą dostępnych miejscowości znajduje się w tabeli na stronie Instytutu Transportu Samochodowego.

Egzamin kompetencji zawodowych 2022 / 2023 – forma testowa

Egzamin na Certyfikat Kompetencji Zawodowych w 2022 / 2023 dzieli się na dwie części: teoretyczną, polegającą na udzieleniu odpowiedzi na test i problemową, z zadaniami egzaminacyjnymi do rozwiązania w formie pisemnej.

Pierwsza część egzaminu państwowego przeprowadzanego przez ITS ma formę testu wielokrotnego wyboru. Test obejmuje 64 pytania, po 8 pytań z każdego z działów, do wyboru są 4 odpowiedzi.

Można otrzymać 1 punkt za każde prawidłowe zaznaczenie wszystkich poprawnych odpowiedzi. Jedno pytanie może mieć od 1 do 3 poprawnych odpowiedzi. Maksymalna liczba punktów do uzyskania to 64.

Kryteria oceny testu pisemnego:

 • 1 punkt za zaznaczenie wszystkich prawidłowych odpowiedzi w pytaniu,
 • 0 punktów za nieprawidłową odpowiedź lub brak odpowiedzi albo niezaznaczenie wszystkich poprawnych odpowiedzi.
Na skróty
Kurs na certyfikat kompetencji zawodowych
Zapisz się na 4-dniowy kurs przygotowujący do zdania egzaminu na certyfikat kompetencji. Co otrzymasz?
 • Profesjonalny wykład
 • Informacje jak i gdzie złożyć dokumenty na egzamin
 • Dostęp do materiałów dydaktycznych
 • Podręcznik
 • Kładziemy duży nacisk na ćwiczenie zadań praktycznych
Szkolenie Online (wideokonferencja) na żywo - 100% przez internet, bez wychodzenia z domu.

Zakres zagadnień objętych egzaminem na Certyfikat Kompetencji Zawodowych w 2022 / 2023

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, osoba przystępująca do egzaminu powinna wykazać się wiedzą z niżej wyszczególnionych grup tematycznych, a w szczególności:

A. Prawo cywilne

w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy i osób

 1. znać rodzaje umów zawieranych najczęściej w transporcie drogowym oraz wynikające z nich prawa i obowiązki;
 2. umieć negocjować prawnie wiążące umowy transportowe, zwłaszcza w odniesieniu do warunków przewozu;

w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy:

 1. być w stanie rozpatrywać roszczenia zleceniodawcy dotyczące odszkodowań z tytułu poniesionych strat lub uszkodzenia rzeczy podczas transportu lub z tytułu opóźnienia w dostawie oraz rozumieć, w jaki sposób takie roszczenie wpływa na jego odpowiedzialność umowną;
 2. znać uregulowania i obowiązki wynikające z Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR);

w odniesieniu do transportu drogowego osób:

 1. być w stanie rozpatrywać roszczenia zleceniodawcy dotyczące odszkodowań z tytułu obrażeń poniesionych przez pasażerów lub z tytułu uszkodzenia bagażu spowodowanych wypadkiem podczas transportu lub też dotyczących odszkodowań z tytułu opóźnień oraz rozumieć, w jaki sposób takie roszczenie wpływa na jego odpowiedzialność umowną.

B. Prawo handlowe

w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy i osób:

 1. znać warunki i formalności dotyczące prowadzenia działalności na rynku, znać ogólne obowiązki spoczywające na przewoźnikach (rejestracja, prowadzenie rachunkowości itd.) oraz konsekwencje upadłości przedsiębiorstwa;
 2. posiadać odpowiednią wiedzę o różnych formach spółek handlowych oraz o zasadach ich zakładania i funkcjonowania.

C. Prawo socjalne

w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy i osób:

 1. rolę i funkcje różnych instytucji społecznych związanych z transportem drogowym (związki zawodowe, rady pracownicze, przedstawiciele pracowników, inspektorzy pracy itd.);
 2. obowiązki pracodawców w zakresie ubezpieczenia społecznego pracowników;
 3. przepisy regulujące umowy o pracę dla różnych kategorii pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach transportu drogowego (formy umów, obowiązki stron, warunki i czas pracy, płatne urlopy, wynagrodzenie, naruszenie umowy itd.);
 4. przepisy dotyczące czasu prowadzenia pojazdu, czasu odpoczynku i czasu pracy, w szczególności przepisy rozporządzenia (EWG) nr 3821/85, rozporządzenia (WE) nr561/2006, dyrektywy 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy 2006/22/WE oraz praktyczne środki dotyczące stosowania tych przepisów;
 5. przepisy stosowane w dziedzinie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców, w szczególności przepisy dyrektywy 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

D. Prawo podatkowe

w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy i osób:

 1. podatku od wartości dodanej (VAT) od usług transportowych;
 2. podatku od pojazdów silnikowych;
 3. podatku od niektórych pojazdów użytkowanych w drogowym transporcie rzeczy, opłat drogowych i opłat za korzystanie z infrastruktury;
 4. podatku dochodowego.

E. Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy i osób:

 1. znać przepisy i praktyki związane z posługiwaniem się czekami, wekslami, wekslami własnymi, kartami kredytowymi oraz innymi środkami płatniczymi i sposobami płatności;
 2. znać różne formy udzielanych kredytów (kredyt bankowy, akredytywa dokumentowa, depozyt gwarancyjny, kredyt hipoteczny, leasing, najem, faktoring itd.) oraz wynikające z nich opłaty i obowiązki
 3. wiedzieć, czym jest bilans, jak się go sporządza i jak odczytuje;
 4. być w stanie odczytać i zinterpretować rachunek zysków i strat;
 5. być w stanie ocenić rentowność przedsiębiorstwa i jego sytuację finansową, w szczególności na podstawie wskaźników finansowych;
 6. być w stanie opracować budżet;
 7. znać składniki kosztowe przedsiębiorstwa (koszty stałe, koszty zmienne, kapitał obrotowy, amortyzacja itd.) oraz być w stanie wyliczyć koszt przypadający na pojazd, na kilometr, na przejazd lub na tonę;
 8. być w stanie sporządzić schemat organizacji zatrudnienia w przedsiębiorstwie oraz zaplanować wykonywanie pracy itd.;
 9. znać zasady marketingu, reklamy i public relations, w tym promocji sprzedaży usług transportowych oraz sporządzania akt klientów itd.;
 10. znać różne formy ubezpieczeń dotyczących transportu drogowego (odpowiedzialność cywilna, ubezpieczenia wypadkowe/na życie, ubezpieczenia inne niż na życie i ubezpieczenia bagażu) oraz gwarancje i wynikające z nich obowiązki;
 11. znać oprogramowanie do elektronicznego przesyłania danych w transporcie drogowym;

w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy

 1. być w stanie stosować przepisy dotyczące fakturowania usług w zakresie drogowego transportu rzeczy oraz znać międzynarodowe reguły handlowe (Incoterms) oraz ich zastosowanie;
 2. znać różne kategorie pomocniczej działalności transportowej, ich rolę, funkcje oraz - w odpowiednich przypadkach - ich status;

w odniesieniu do transportu drogowego osób

 1. umieć stosować przepisy dotyczące opłat za przejazd i cenników w publicznym i prywatnym transporcie osób;
 2. umieć stosować przepisy dotyczące fakturowania usług w zakresie drogowego transportu osób.
Na skróty
Kurs na certyfikat kompetencji zawodowych
Zapisz się na 4-dniowy kurs przygotowujący do zdania egzaminu na certyfikat kompetencji. Co otrzymasz?
 • Profesjonalny wykład
 • Informacje jak i gdzie złożyć dokumenty na egzamin
 • Dostęp do materiałów dydaktycznych
 • Podręcznik
 • Kładziemy duży nacisk na ćwiczenie zadań praktycznych
Szkolenie Online (wideokonferencja) na żywo - 100% przez internet, bez wychodzenia z domu.

F. Dostęp do rynku

w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy i osób:

 1. związane z zawodem przepisy regulujące zarobkowy transport drogowy, najem pojazdów przemysłowych i podwykonawstwo, w szczególności przepisy regulujące formalną organizację zawodu, dostęp do zawodu, zezwolenia na wykonywanie przewozów drogowych na terytorium i poza terytorium Wspólnoty, przeprowadzanie inspekcji oraz sankcje;
 2. dokumentację wymaganą do świadczenia usług transportu drogowego oraz być w stanie wprowadzać procedury kontrolne w celu zapewnienia, aby zatwierdzone dokumenty związane z każdą operacją transportową, w szczególności te, które dotyczą pojazdu, kierowcy, rzeczy i bagażu, znajdowały się zarówno w pojeździe, jak i w lokalu przedsiębiorstwa;

w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy:

 1. przepisy dotyczące organizacji rynku usług drogowego transportu rzeczy, przeładunku i logistyki;
 2. formalności graniczne, rolę i zakres dokumentów T i karnetów TIR oraz obowiązki i odpowiedzialność, jakie wynikają z posługiwania się nimi;

w odniesieniu do transportu drogowego osób:

 1. przepisy dotyczące organizacji rynku drogowego transportu osób;
 2. przepisy dotyczące rozpoczęcia świadczenia usług drogowego transportu osób oraz być w stanie sporządzać plany transportowe.

G. Normy techniczne i techniczne aspekty działalności

w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy i osób:

 1. znać przepisy dotyczące masy i wymiarów pojazdów w państwach członkowskich oraz procedury dotyczące wyjątków, stosowane w przypadku niestandardowych ładunków;
 2. być w stanie dokonywać doboru pojazdów i ich elementów (podwozia, silnika, układu transmisyjnego, systemu hamulcowego itd.) zgodnie z potrzebami przedsiębiorstwa;
 3. znać formalności związane z homologacją typu, rejestracją oraz przeglądem technicznym tych pojazdów;
 4. wiedzieć, jakie działania należy podjąć, aby ograniczyć hałas i zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza powstające w wyniku emisji spalin;
 5. być w stanie sporządzać okresowe plany utrzymania pojazdów i ich wyposażenia.

w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy:

 1. znać różne typy urządzeń do transportu i rozładunku (skrzynie ładunkowe, kontenery, palety itd.) oraz być w stanie wprowadzać procedury i wydawać polecenia dotyczące załadunku i rozładunku rzeczy (rozmieszczania ładunku, układania w stosy, sztauowania, blokowania i klinowania itd
 2. znać różnorodne techniki transportu kombinowanego piggy-back oraz techniki przeładunku poziomego;
 3. być w stanie realizować procedury w celu spełnienia przepisów dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych i odpadów, w szczególności tych, które wynikają z dyrektywy 2008/68/WE irozporządzenia (WE) nr 1013/2006
 4. być w stanie realizować procedury w celu spełnienia wymogów przewidzianych w przepisach dotyczących przewozu szybko psujących się artykułów żywnościowych, w szczególności wymogów wynikających z umowy o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP);
 5. być w stanie realizować procedury w celu spełnienia wymogów wynikających z przepisów o transporcie żywych zwierząt.

H. Bezpieczeństwo drogowe

w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy i osób:

 1. wiedzieć, jakie kwalifikacje są wymagane od kierowców (prawo jazdy, zaświadczenia zdrowotne, zaświadczenia o sprawności itd.);
 2. być w stanie podjąć konieczne działania, aby zagwarantować, że kierowcy przestrzegają przepisów ruchu drogowego, zakazów i ograniczeń obowiązujących na terenie różnych państw członkowskich (ograniczeń prędkości, pierwszeństwa, ograniczeń postojowych, używania świateł, znaków drogowych itd.);
 3. być w stanie sporządzać instrukcje dla kierowców w celu kontrolowania przestrzegania przez nich wymogów bezpieczeństwa w zakresie stanu technicznego pojazdów, ich wyposażenia i ładunku, oraz w zakresie środków zapobiegawczych;
 4. być w stanie ustanawiać procedury stosowane w razie wypadku i wdrażać odpowiednie procedury w celu zapobiegania powtarzaniu się wypadków lub poważnych wykroczeń drogowych;
 5. być w stanie realizować procedury dotyczące bezpiecznego mocowania towarów i znać odpowiednie techniki;

w odniesieniu do transportu drogowego osób:

 1. posiadać podstawową wiedzę z zakresu układu sieci drogowej w państwach członkowskich.

Egzamin kompetencji zawodowych 2022 / 2023 — zadania

Druga część egzaminu to dwa zadania praktyczne, z których jedno zawsze dotyczy czasu pracy kierowców. Drugi przykład może dotyczyć zagadnień kadrowo-płacowych, kosztów leasingu lub inwestycji związanej z transportem.

Do każdego z zadań z części praktycznej, postawione są dwa pytania, za które można otrzymać od 0 do 4 punktów pomnożone przez wagę oceny równą 4. Maksymalna liczba punktów za dobre obliczenia, poprawne wyniki i przedstawiony tok rozumowania, wynosi 64 punkty.

Kryteria oceny zadań problemowych ze względu na złożoność odpowiedzi:

 • bardzo dobrą - 4 punkty,
 • dobrą - 3 punkty,
 • dostateczną - 2 punkty,
 • niepełną - 1 punkt,
 • nieprawidłową bądź brak odpowiedzi - 0 punktów.

Zakres wymaganej wiedzy obejmuje:

 • kodeks pracy,
 • kodeks cywilny,
 • kodeks spółek handlowych,
 • rachunkowość,
 • czas pracy kierowców,
 • umiejętność prowadzenia księgi przychodów i rozchodów,
 • ustawy o ruchu i transporcie drogowym.
Na skróty
Kurs na certyfikat kompetencji zawodowych
Zapisz się na 4-dniowy kurs przygotowujący do zdania egzaminu na certyfikat kompetencji. Co otrzymasz?
 • Profesjonalny wykład
 • Informacje jak i gdzie złożyć dokumenty na egzamin
 • Dostęp do materiałów dydaktycznych
 • Podręcznik
 • Kładziemy duży nacisk na ćwiczenie zadań praktycznych
Szkolenie Online (wideokonferencja) na żywo - 100% przez internet, bez wychodzenia z domu.

Czas trwania egzaminu kompetencji zawodowych

Całość egzaminu zajmuje 240 minut, a każda jego część trwa równo po 120 minut. Pomiędzy częściami odbywa się przerwa maksymalnie 15-minutowa. W przypadku zwolnienia z części modułów egzaminu czas jego trwania zostaje odpowiednio skrócony.

Terminy egzaminu ITS

W celu zdawania egzaminu państwowego na Certyfikat Kompetencji Zawodowych trzeba wypełnić wniosek i złożyć go w określonym terminie do Instytutu Transportu Samochodowego.

Podanie można składać w dowolnym momencie roku, ale nie później niż 14 dni przed egzaminem.

Terminy dostarczania wniosków opublikowane są na stronie ITS. Znajdują się tam wyłącznie daty egzaminu. Dokładna godzina rozpoczęcia zostaje kandydatowi przesłana drogą pocztową, na adres podany we wniosku. Jeśli nie ma możliwości przesłania informacji drogą pocztową, robi się to telefonicznie.

W ciągu jednego dnia może się odbywać kilka egzaminów o różnych porach.

Co może się przydać podczas egzaminu?

Obowiązkowo trzeba zabrać na egzamin dokument ze zdjęciem, umożliwiający weryfikację tożsamości przez komisję. Najlepiej sprawdzi się dowód osobisty.

Przedmiotami, które warto mieć przy sobie są też przybory do pisania i kalkulator do wykonywania obliczeń oraz linijka do rysowania tabel.

Jaki jest koszt egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych w 2022 / 2023?

Egzamin kosztuje 500 zł, do tego trzeba doliczyć 300 zł za wydanie certyfikatu — co daje całkowity koszt 800 zł.

Gdy egzamin będzie miał wynik negatywny, można wnioskować o zwrot kwoty za wydanie certyfikatu.

W sytuacji zwolnienia z części egzaminu jego koszt pomniejszony jest o 50 zł, za każdy moduł pokrywający się z programem studiów.

Kryteria zaliczenia egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych

Zaliczenie egzaminu następuje, gdy spełnione są dwa warunki:

 • uzyskano minimum 50% punktów z każdej części (co najmniej 32 punkty za test oraz 32 punkty za zadanie egzaminacyjne),
 • uzyskano łącznie co najmniej 60% ogólnej liczby punktów z dwóch części egzaminu.

Koszt poprawki egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych

W przypadku otrzymania negatywnego wyniku egzaminu można do niego przystąpić ponownie. W tym celu należy złożyć wniosek do ITS i uiścić opłatę w wysokości 500 zł. Egzamin na Certyfikat Kompetencji Zawodowych można poprawiać nieograniczoną ilość razy.

Istnieje też możliwość odwołania się od otrzymanego wyniku w ciągu 90 dni. Można również złożyć podanie o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy. Reklamacje są rozpatrywane przez ITS w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez nich wniosku.

Możliwość zwolnienia z części egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych

ITS decyduje o zakresie zwolnienia z testu pisemnego, na podstawie przesłanych przez kandydata dokumentów.

Posiadanie dyplomu jednolitych studiów magisterskich lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, których program obejmuje wszystkie zagadnienia egzaminu, pozwala na zwolnienie z egzaminu pisemnego.

Jeśli program studiów obejmował tylko część zagadnień, istnieje możliwość zwolnienia z pokrywających się modułów na teście.

Kiedy uzyskam Certyfikat Kompetencji Zawodowych po zdanym egzaminie?

Wyniki przesyłane są pocztą i w ciągu 28 dni od daty egzaminu trafiają do skrzynki kandydata:

Wyniki można sprawdzić wcześniej na stronie ITS, podając numer wniosku z zawiadomienia o egzaminie oraz PESEL.

Jak przygotować się do egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych?

W skutecznym opanowaniu materiału na egzamin pomoże:

 • wykonywanie przykładowych testów próbnych,
 • chodzenie na kursy, wykłady przygotowujące,
 • korzystanie z bazy pytań i analiza odpowiedzi,
 • nauka z podręcznika i innych materiałów dydaktycznych.

Dokumenty potrzebne do zapisu na egzamin

W celu przystąpienia do egzaminu trzeba złożyć następujące dokumenty:

 • uzupełniony wniosek o wydanie certyfikatu,
 • kopię potwierdzenia wpłaty za egzamin (500 zł) oraz za wydanie dokumentu (300 zł),
 • oświadczenia o świadomości zagrożenia wynikającego z sytuacji epidemicznej w kraju.

We wniosku należy wybrać zakres kompetencji zawodowych — transport drogowy osób lub rzeczy oraz proponowaną datę i miejsce egzaminu.

W przypadku ubiegania się równolegle o oba certyfikaty, konieczne jest złożenie dwóch odrębnych wniosków.

Dokumenty potrzebne do uzyskania zwolnienia z egzaminu:

 • uzupełniony wniosek o wydanie certyfikatu,
 • kopia potwierdzenia wpłaty 300 zł za certyfikat,
 • wypełniona deklaracja o zakresie zagadnień objętych programem studiów,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem do dyplomu lub innym dokumentem potwierdzającym program tych studiów,
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Dokumenty potrzebne do zwolnienia z części testu pisemnego w zakresie zagadnień objętych programem studiów:

 • uzupełniony wniosek o wydanie certyfikatu,
 • kopię potwierdzenia wpłaty 300 zł za certyfikat oraz 500 zł za egzamin (kwotę 500 zł należy pomniejszyć o 50 zł za każdy uznany moduł, z którego zdający jest zwolniony),
 • wypełniona deklaracja o zakresie zagadnień objętych programem studiów,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych przez kandydata wraz z suplementem do dyplomu lub innym dokumentem potwierdzającym program tych studiów,
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Termin złożenia dokumentów

Dokumenty należy składać minimum 14 dni przed zaproponowaną we wniosku datą egzaminu.

Nieprzystąpienie do egzaminu mimo zapisu

Dopuszczalne są dwie nieobecności na egzaminie bez względu na przyczynę.

W przypadku niepojawienia się na egzaminie opłata przechodzi na następny termin wybrany przez kandydata we wniosku.

Zmiana terminu egzaminu

W celu zgłoszenia się na kolejną możliwość zaliczenia testu należy złożyć do ITS wniosek o wyznaczenie nowego terminu egzaminu.

Zapisz się do darmowego newslettera i bądź na bieżąco z informacjami o najnowszych szkoleniach.