Przebieg teoretycznego egzaminu na prawo jazdy 2020

4 rzeczy które musisz wiedzieć aby zdać teoretyczny egzamin na prawo jazdy.

thumbnail
18 Stycznia, 2020 · 3 min czytania
main photo

Zgodnie z nowym Rozporządzeniem Ministra Transportu część teoretyczna egzaminu państwowego na prawo jazdy przeprowadzana jest w odpowiedniej sali oraz z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania, przy użyciu pytań składających się ze scenariuszy, wizualizacji i opisów.

Egzamin ten przeprowadza się dla nie więcej niż 20 osób egzaminowanych jednocześnie.

Na czym polega egzamin?

Część teoretyczna egzaminu państwowego polega na wskazaniu przy użyciu urządzenia egzaminacyjnego prawidłowej odpowiedzi na pytania wybierane losowo w czasie rzeczywistym. Pytania stanowią realizację scenariusza przez zastosowanie odpowiedniej wizualizacji i opisu, zapisanych w postaci elektronicznej w systemie teleinformatycznym ośrodka egzaminowania.

Zakres obejmuje:

 1. 20 pytań z wiedzy podstawowej, w tym:
  • 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • 6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • 4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego;
 2. 12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy, w tym:
  • 6 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • 4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • 2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.

Każde pytanie zawiera:

Jedną prawidłową odpowiedź,

Przypisaną liczbę punktów za udzielenie prawidłowej odpowiedzi, o następującej wartości:

 • 3 punkty – pytanie o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • 2 punkty – pytanie o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • 1 punkt – pytanie o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.

Udzielanie odpowiedzi

Udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie polega na:

 • Wyborze z dwóch zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych wyrazami „TAK” albo „NIE” jednej odpowiedzi – dotyczy pytań z wiedzy podstawowej. Na przeczytanie treści pytania osoba egzaminowana ma 20 sekund, po czym
 • na udzielenie odpowiedzi ma 15 sekund
 • Wyborze z trzech zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych literami A, B i C jednej odpowiedzi – dotyczy pytań z wiedzy specjalistycznej. Na przeczytanie pytania i udzielenie odpowiedzi osoba egzaminowana ma 50 sekund

Osoba egzaminowana może poprawiać udzielone odpowiedzi do momentu zatwierdzenia udzielonej odpowiedzi przez przejście do następnego pytania lub do momentu upływu czasu przewidzianego na udzielenie odpowiedzi. Niewskazanie żadnej odpowiedzi równoznaczne jest z udzieleniem niewłaściwej odpowiedzi na zadane pytanie i otrzymaniem 0 punktów.

Suma punktów możliwych do uzyskania z części teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 74.

Osoba egzaminowana uzyskuje pozytywny wynik z części teoretycznej egzaminu państwowego w przypadku uzyskania co najmniej 68 punktów.

Czas trwania egzaminów

Czas trwania części teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 25 minut.

Osoba egzaminowana może przystąpić do części teoretycznej egzaminu państwowego w zakresie więcej niż jednej kategorii prawa jazdy lub pozwolenia W takim przypadku czas egzaminu wydłuża się o 25 minut dla każdej następnej kategorii prawa jazdy lub pozwolenia.

Przebieg egzaminu

Przed rozpoczęciem części teoretycznej egzaminu państwowego egzaminator potwierdza tożsamość osób egzaminowanych przystępujących do egzaminu oraz zgodność danych osobowych z danymi zawartymi w systemie teleinformatycznym ośrodka egzaminowania. Po wykonaniu tych czynności, egzaminator:

 • Uruchamia komputerowe urządzenie egzaminacyjne,
 • Czuwa nad prawidłowym przebiegiem egzaminu.

Po zakończeniu części teoretycznej egzaminu państwowego egzaminator na życzenie osoby egzaminowanej, przy użyciu systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania, dokonuje wydruku wyników tej części egzaminu państwowego w postaci arkusza zawierającego:

 • Nazwisko i imię osoby egzaminowanej;
 • Numer ewidencyjny i numer PESEL osoby egzaminowanej albo datę urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL;
 • Zakres egzaminu państwowego;
 • Numery kolejno wyświetlonych osobie egzaminowanej pytań oraz oznaczenia udzielonych przez nią odpowiedzi;
 • Liczbę błędów, oddzielnie dla każdej kategorii prawa jazdy, oraz liczbę punktów uzyskanych za każde pytanie;
 • Wynik egzaminu – oddzielnie dla każdej kategorii prawa jazdy, wraz z podaniem sumy uzyskanych punktów.

Arkusz ten przekazuje się osobie egzaminowanej.

Zapisz się do darmowego newslettera i bądź na bieżąco z informacjami o najnowszych szkoleniach.