Licencja na transport międzynarodowy

Przedsiębiorca, który chce prowadzić działalność gospodarczą w zakresie międzynarodowego transportu drogowego rzeczy, musi zdobyć licencję na transport międzynarodowy rzeczy. Wcześniej jednak należy uzyskać licencję wspólnotową.

Licencję wspólnotową wydaje Starosta powiatu lub Prezydent Miasta - w zależności od siedziby przewoźnika. Podstawa prawna to:

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dn. 21 października 2009 r. o wspólnych zasadach dotyczących warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 92/26/WE,
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dn.21 października 2009r. w zakresie wspólnych zasad, związanych z dostępem do rynku międzynarodowych przewozów drogowych,
  • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 późniejszymi zmianami).

Międzynarodowa licencja na transport drogowy rzeczy wydawana jest na okres 5 lat lub 10 lat. Wniosek w ramach ubiegania się o licencję na międzynarodowy transport rzeczy należy złożyć w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego (Biuro ds. Transportu Międzynarodowego). Do składanego wniosku należy załączyć ponadto:

  • odpis ze wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS (oryginał bądź kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),
  • oświadczenie o posiadaniu rzeczywistej siedziby w jednym z państw UE,
  • ksero certyfikatu kompetencji zawodowej przewoźnika,
  • zaświadczenie o niekaralności,
  • dokumenty potwierdzające zdolność finansową przedsiębiorstwa,
  • kserokopie dowodów rejestracyjnych (pojazdy zarejestrowane w Polsce) z ważnymi badaniami technicznymi.

Do wniosku należy dołączyć również potwierdzenie uiszczenia opłaty za licencję (jest wysokość uzależniona jest od okresu przyznawania uprawnienia).